Застосування імпульсних електромагнітних дій для керування процесом кристалізації з’єднань при точковому контактному зварюванні

Наведено результати досліджень впливу зовнішніх елек¬тромагнітних діянь на процеси кристалізації зварних з’єднань із конструкційних і нержавіючих сталей, а також з’єднань із різнорідних матеріалів при точковому контактному зварюванні. Досліджено зміни в структурі різних зон зварної точки. При порівнянні зразків, отриманих точковим контактним зварюванням у штатному режимі і з використанням імпульсних ЕМД, зафіксовано підвищення дисперсності структури зі зменшенням ширини дендритів практично у 2 рази. Досліджено вплив імпульсних ЕМД на довжину лінії сплавлення, що є одним із чинників збільшення міцності зварних з’єднань при точковому контактному зварюванні. Оцінено ефективність застосування електромагнітних дій при зварюванні різних типів сталей і різнорідних з’єднань. При зварюванні з імпульсними ЕМД з’єднань із різнорідних матеріалів спостерігається більш симетрична форма ядер. Симетричність форми з’єднань свідчить про інтенсифікацію гідродинамічних переміщень розплаву, його перемішування і, як наслідок, усереднення теплофізичних властивостей.

Рік видання: 
2014
Номер: 
2
УДК: 
621.791.763
С. 62–65., Fig. 3. Refs.: 5 titles.
Література: 

1. V.H. Lopez-Cortez and F.A. Reyes-Valdes, “Understanding Resistance Spot Welding of Advanced High-Strength Steels”, Welding J., vol. 78, pp. 36—40, 2008.
2. A. Aravinthan and C. Nachimani, “Analysis of Spot Weld Growth on Mild and Stainless Steel”, Ibid, vol. 90, pp. 143s—147s, 2011.
3. Y.B. Li et al., “Magnetically Assisted Resistance Spot Welding of Dual-Phase Steel”, Ibid, vol. 92, pp. 124s— 132s, 2013.
4. Попов В.А. Влияние магнитного поля на формирование соединения при контактной точечной сварке // Сварочное производство. — 1992. — № 10. — С. 28—29.
5. Рижов Р.М., Кочубей В.В, Сидоренко П.Ю. Визначення механічних властивостей зварних з’єднань, виконаних точковим контактним зварюванням із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2014. — № 1. — С. 58—63.

Список літератури у транслітерації: 

1. V.H. LÓpez-Cortéz and F.A. Reyes-Valdés, “Understanding Resistance Spot Welding of Advanced High-Strength Steels”, Welding J., vol. 78, pp. 36–40, 2008.
2. A. Aravinthan and C. Nachimani, “Analysis of Spot Weld Growth on Mild and Stainless Steel”, Ibid, vol. 90, pp. 143s–147s, 2011.
3. Y.B. Li et al., “Magnetically Assisted Resistance Spot Welding of Dual-Phase Steel”, Ibid, vol. 92, pp. 124-s–132-s, 2013.
4. Popov V.A. Vlii͡anie magnitnogo poli͡a na formirovanie soedinenii͡a pri kontaktnoĭ tochechnoĭ svarke // Svarochnoe proizvodstvo. – 1992. – # 10. – S. 28–29.
5. Ryz͡hov R.M., Kochubeĭ V.V, Sydorenko P.I͡u. Vyznachenni͡a mekhanichnykh vlastyvosteĭ zvarnykh zi͡ednan′, vykonanykh tochkovym kontaktnym zvari͡uvanni͡am iz zastosuvanni͡am zovnishnikh elektromahnitnykh diĭ // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2014. – # 1. – S. 58–63.

Текст статтіРозмір
2014-2-9.pdf1.14 MБ