Обґрунтування методики визначення енергоефективності гравітаційної поличної сушарки для зернистих матеріалів

Стаття присвячена розробці методики визначення технологічних режимів проведення процесу зневоднення в гравітаційних поличних сушарках на підставі спільного аналізу умов утворення зваженого шару зернистого матеріалу й оптимальних енергетичних витрат на проведення процесу. Аналітично визначено витрату сушильного агента, яка забезпечує початок псевдозрідження зернистого матеріалу в апараті. Показано, що при значенні порозності зваженого шару, що виходить за межі робочого діапазону, спостерігається зниження продуктивності сушарки. Одержано залежність для встановлення значення оптимальної витрати сушильного агента за фіксованих економічних параметрів (ціна теплоносія, ціна апарата). Наведено методику оцінки енергетичних витрат на проведення процесу сушіння з обґрунтуванням вибору оптимального співвідношення витрат сушильного агента і зернистого матеріалу. Зіставлення даних аеродинамічного та економічного розрахунку сушарки дає змогу підібрати енергоефективний режим її роботи.

Рік видання: 
2014
Номер: 
3
УДК: 
66.047:932.2
С. 95–99., Іл. 6. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Апарати завислого шару. Теоретичні основи і розрахунок / М.П. Юхименко, С.В. Вакал, М.П. Кононенко, А.П. Філонов — Суми: Собор, 2003. — 304 с.
2. Поперечний А.М., Жданов І.В. Аналіз конструктивних особливостей сушарок із псевдозрідженим шаром і перспективи їх удосконалення // Обладнання та технології харчових виробництв. — 2009. — Вип. 20. — С. 44—52.
3. O. Burdo and I. Kazmiruk, “Posibilităţi de sporire a eficienţei energetice a procesului de uscare a produselor dispersate”, Problemele energeticii regionale, no. 1 (6), рр. 56—62, 2008.
4. Fluidization, J.F. Davidson et al., Eds. Academic Press, 1985, 733 p.
5. Техника и технологии псевдоожижения: процессы термообработки и вулканизации / С.И. Дворецкий, В.Н. Королёв, С.А. Нагорнов, В.П. Таров. — М.: Машиностроение-1, 2006. — 232 с.
6. Артюхова Н.О., Юхименко М.П. Вплив організації руху сушильного агента на якість сушіння матеріалів у гравітаційних поличних апаратах // Наукові праці ОНАХТ. — 2012. — 2, вип. 41. — С. 233—237.
7. Шандиба Н.О., Юхименко М.П. Методика рекурентного розрахунку гравітаційної поличної сушарки // Там же. — 2011. — 2, вип. 39. — С. 44—48.
8. Фролов В.Ф. Моделирование сушки дисперсных материалов. — М.: Химия, 1987. — 208 с.
9. Муштаев В.И., Ульянов В.М. Сушка дисперсных материалов. — М.: Химия, 1988. — 352 с.
10. Руденко Н.Б. Использование поля СВЧ при рециркуляционной сушке зерна активным вентилированием: Автореф. дисс. ... канд. техн. наук. — Зерноград, 2011. — 175 с.
11. N.A. Shandyba et al., “Energy rate optimization under fluidized bed drying”, Int. Sci. J. Acta Universitatis Pontica Euxinus (Special Number), vol. 2, pp. 323—324, 2011.

Список літератури у транслітерації: 

1. Aparaty zavysloho sharu. Teoretychni osnovy i rozrakhunok / M.P. I͡ukhymenko, S.V. Vakal, M.P. Kononenko, A.P. Filonov – Sumy: Sobor, 2003. – 304 s.
2. Poperechnyĭ A.M., Z͡hdanov I.V. Analiz konstruktyvnykh osoblyvosteĭ susharok iz psevdozridz͡henym sharom i perspektyvy ïkh udoskonalenni͡a // Obladnanni͡a ta tekhnolohiï kharchovykh vyrobnyt͡stv. – 2009. – Vyp. 20. – S. 44–52.
3. O. Burdo and I. Kazmiruk, “Posibilităţi de sporire a eficienţei energetice a procesului de uscare a produselor dispersate”, Problemele energeticii regionale, no. 1 (6), рр. 56–62, 2008.
4. Fluidization, J.F. Davidson et al., Eds. Academic Press, 1985, 733 p.
5. Tekhnika i tekhnologii psevdoozhizhenii͡a: prot͡sessy termoobrabotki i vulkanizat͡sii / S.I. Dvoret͡skiĭ, V.N. Korolëv, S.A. Nagornov, V.P. Tarov. – M.: Mashinostroenie-1, 2006. – 232 s.
6. Arti͡ukhova N.O., I͡ukhymenko M.P. Vplyv orhanizat͡siï rukhu sushyl′noho ahenta na i͡akist′ sushinni͡a materialiv u hravitat͡siĭnykh polychnykh aparatakh // Naukovi prat͡si ONAKhT. – 2012. – 2, vyp. 41. – S. 233–237.
7. Shandyba N.O., I͡ukhymenko M.P. Metodyka rekurentnoho rozrakhunku hravitat͡siĭnoï polychnoï susharky // Naukovi prat͡si ONAKhT. – 2011. – 2, vyp. 39. – S. 44–48.
8. Frolov V.F. Modelirovanie sushki dispersnykh materialov. – M.: Khimii͡a, 1987. – 208 s.
9. Mushtaev V.I., Ul'i͡anov V.M. Sushka dispersnykh materialov. – M.: Khimii͡a, 1988. – 352 s.
10. Rudenko N.B. Ispol'zovanie poli͡a SVCh pri ret͡sirkuli͡at͡sionnoĭ sushke zerna aktivnym ventilirovaniem: Avtoref. diss. ... kand. tekhn. nauk. – Zernograd, 2011. – 175 s.
11. N.A. Shandyba et al., “Energy rate optimization under fluidized bed drying”, Int. Sci. J. Acta Universitatis Pontica Euxinus (Special Number), vol. 2, pp. 323–324, 2011.

Текст статтіРозмір
2014-3-15.pdf243.77 КБ