Застосування магнітотерапії для лікування захворювань серцево-судинної системи

Розроблено метод оперативного контролю і кількісної оцінки процесу лікування магнітним полем у динаміці. Пропонується розрахунок нормованого амплітудно-фазового індексу форми (НАФК) для сигналів пульсової хвилі, який дає змогу кількісно порівняти ступінь відмінності пульсових хвиль людини і має чутливість до впливу магнітного поля. Методологія оцінки ефективності застосування магнітотерапії заснована на реєстрації та обробці сигналів пульсових хвиль за допомогою технології нейронних мереж і обчисленні індексу форми для кожного пацієнта. В результаті досліджень визначено динаміку зміни значень НАФК у процесі комплексного лікування, яка дає можливість контролювати функціональне відновлення організму. Запропоновано алгоритм розрахунку НАФК на основі розкладання сигналу пульсової хвилі в ряд Фур’є. Проведені дослідження при лікуванні хворих із захворюваннями серцево-судинної системи дають змогу зробити висновки щодо застосування індексу НАФК для оцінки ефективності комплексного лікування. Чутливість індексу НАФК до зовнішнього впливу на пацієнта дає можливість використовувати індекс для кількісної оцінки функціонального стану і контролю динаміки комплексного лікування.

Рік видання: 
2014
Номер: 
3
УДК: 
615.849.19
С. 33–37., Іл. 6. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Демецкий А.М. Механизмы лечебного действия магнитных полей: Сборник научных трудов / Отв. ред. А.М. Демецкий, В.Н. Чернов. — Витебск: Изд-во Витебского мед. ин-та, 1987. — 186 c.
2. Демецкий А.М., Жуков Б.Н., Цецохо А.В. Магнитные поля в практике здравоохранения. — Самара: Изд-во Самарского мед. ин-та 1991. — 158 с.
3. Идентификация следовых эффектов терапевтического воздействия магнитным полем / М. Делавар-Касмаи, А.Г. Комар, В.И. Зубчук, В.В. Шлыков // XVI Міжнар. конф. “Інформотерапія: теоретичні аспекти і практичне застосування”, жовтень 2010. — К., 2010. — С. 26—28.
4. M. Delavar-Kasmai and I.A. Zaporozhko, “Recognition Methods of Polymetric Human Information Research”, in Proc. Vrtual Instruments in Biomedicine 200” Int. Scientific-Practical Conf., Klaipeda, 2009, pp. 263—267.
5. P.L. O’Rourke, “The arterial pulse in health and disease”, Amer. Heart J., no. 82, pp. 687—702, 1971.
6. M. Delavar-Kasmai et al., “Analysis of effects of the deferred action at therapeutic influence the magnetic field”, in Proc. Electronics and Nanotechnology XXXI Int. Sci. Conf., Kyiv, 2011, p. 137.
7. Анализ эффектов последействия при терапевтическом воздействии магнитным полем / М. Делавар-Касмаи, И.А. Запорожко, В.И. Зубчук и др. // Электроника и связь. — 2011. — № 4. — С. 137—143.
8. Застосування комп’ютерного магнітотерапевтичного комплексу при лікуванні захворювань судин кінцівок та гнійних ран / Ю.С. Синєкоп, О.С. Пойда, В.І. Зубчук та ін. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2001. — № 5. — С. 90—97
9. Нетрадиционные методы диагностики и терапии / И.З. Самосюк, В.П. Лысенюк, Ю.П. Лиманский и др. — К.: Здоров’я, 1994. — 240 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Demet͡skiĭ A.M. Mekhanizmy lechebnogo deĭstvii͡a magnitnykh poleĭ: sbornik nauchnykh trudov / Otv. red. A.M. Demet͡skiĭ, V.N. Chernov. – Vitebsk: Izd-vo Vitebskogo med. in-ta, 1987. – 186 c.
2. Demet͡skiĭ A.M., Zhukov B.N., T͡Set͡sokho A.V. Magnitnye poli͡a v praktike zdravookhranenii͡a. – Samara: Izd-vo Samarskogo med. in-ta 1991. – 158 s.
3. Identifikat͡sii͡a sledovykh ėffektov terapevticheskogo vozdeĭstvii͡a magnitnym polem / M. Delavar-Kasmai, A.G. Komar, V.I. Zubchuk, V.V. Shlykov // XVI Miz͡hnar. konf. “Informoterapii͡a: teoretychni aspekty i praktychne zastosuvanni͡a”, z͡hovten′ 2010. – K., 2010. – S. 26–28.
4. M. Delavar-Kasmai and I.A. Zaporozhko, “Recognition Methods of Polymetric Human Information Research”, in Proc. Vrtual Instruments in Biomedicine 200” Int. Scientific-Practical Conf., Klaipeda, 2009, pp. 263–267.
5. P.L. O’Rourke, “The arterial pulse in health and disease”, Amer. Heart J., no. 82, pp. 687–702, 1971.
6. M. Delavar-Kasmai et al., “Analysis of effects of the deferred action at therapeutic influence the magnetic field”, in Proc. Electronics and Nanotechnology XXXI Int. Sci. Conf., Kyiv, 2011, p. 137.
7. Analiz ėffektov posledeĭstvii͡a pri terapevticheskom vozdeĭstvii magnitnym polem / M. Delavar-Kasmai, I.A. Zaporozhko, V.I. Zubchuk i dr. // Ėlektronika i svi͡az'. – 2011. – # 4. – S. 137–143.
8. Zastosuvanni͡a kompi͡uternoho mahnito¬terapevtychnoho kompleksu pry likuvanni zakhvori͡uvan′ sudyn kint͡sivok ta hniĭnykh ran / I͡u.S. Syni͡ekop, O.S. Poĭda, V.Y. Zubchuk ta in. // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2001. – # 5. – S. 90–97.
9. Netradit͡sionnye metody diagnostiki i terapii / I.Z. Samosi͡uk, V.P. Lyseni͡uk, I͡U.P. Limanskiĭ i dr. – К.: dorovi͡a, 1994. – 240 s.

Текст статтіРозмір
2014-3-5.pdf217.47 КБ