Підбір складу живильного середовища на основі екстракту бурякового жому для культивування Laetiporus sulphureus

Встановлено можливість використання екстракту бурякового жому як основи живильного середовища для культивування базидіального гриба Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill. Отримано перспективні результати оцінки придатності середовища на основі цього екстракту для твердо- і рідкофазового культивування. В ході низки дослідів із трьох штамів був відібраний штам, що найкраще адаптувався до нового джерела поживних речовин. Для проведення подальших дослідів з відібраним штамом удосконалили компонентний склад живильного середовища. В екстракт вносили відходи різних галузей виробництва – тирсу, виноградні вичавки, пшеничні висівки, виварений жом. Найкращі результати були досягнуті з використанням виноградних вичавок. Вдалося підвищити економічний коефіцієнт у 1,5 разу. Перспективним є використання тирси різних порід дерев, оскільки трутовик сірчано-жовтий – дереворуйнівний гриб. Цей експеримент дасть можливість збільшити накопичення біомаси гриба та здешевити процес вирощування.

Рік видання: 
2014
Номер: 
3
УДК: 
582.284
Іл. 1. Табл. 3. Бібліогр.: 17 назв.
Література: 

1. V. Langenberg, “Influence of using different sources ofcarotenoid”, American Dietetic Association, vol. 96, no. 12,pp. 1271—1276, 1996.
2. Сімахіна Г.О. Функціональна роль каротиноїдів таособливості їх використання у харчових технологіях //Наукові праці НУХТ. — 2010. — № 33. — С. 45—48.
3. Дзигун Л.П. Лікарський ксилотрофний базидіоміцетLaetiporus sulphureus (bull.: fr.) Murrill — перспективнийоб’єкт біотехнології // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. —2011. — № 3. — С. 40—49.
4. Велигодська А.К., Федотов О.В. Порівняльна характеристика загального вмісту каротиноїдів у деяких видів базидіальних грибів // Мікробіологія і біотехнологія. — 2012. — № 4. — С. 84—100.
5. Иванова И.Е. Изучение штаммов Laetiporus sulphureus(Bull.) Murrill, ксилотрофов древостоев хвойных, иоценка перспектив их использования в биотехнологии: Автореф. дис. ... канд. биол. наук: спец. 03.01.06“Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)”. —М., 2013. — 24 с.
6. T. Okamura, “Cultural characteristics of Laetiporus sulphureus,producing an antithrombin substance”, Bull. MukogawaWomen’s Univ. Nat. Sci., vol. 48, pp. 65—68,2000.
7. Антимикробные свойства базидиального гриба Laetiporussulphureus в условиях глубииного культивирования / О.В. Ефременкова, О.В. Тихонова, Е.Ю. Ершова и др. // Успехи мед. микологии. — 2006. — № 7. —С. 280—283.
8. Экстракты базидиальных грибов подавляют репродукцию вируса гриппа птиц A(H5N1) в экспериментах in vitro и in vivo / Е.И. Филиппова, А.С. Кабанов,М.О. Скарнович и др. // Современные проблемы наукии образования. — 2013. — № 5.
9. Ингибитор репродукции вируса гриппа А на основеэкстракта базидиального гриба Laetiporus sulphureus:Пат. 2475530 РФ: МПК C12N1/14, A61K36/06 /Т.В. Теплякова, Т.А. Косогова, Н.А. Мазуркова и др.;заявитель и патентообладатель Федеральное бюджетное учреждение науки “Государственный научныйцентр вирусологии и биотехнологии “Вектор”. —№ 2011110826/10: Заявлено 22.03.2011: Опубл. 27.09.2012.
10. Способ получения селенсодержащего препарата биомассы Laetiporus sulphureus MZ-22: Пат. 2473679 РФ:МПК C12N1/14, A61K36/07 / Т.И. Громовых, О.Э. Салохина, А.И. Жаринов и др.; заявитель и патентообладатель Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Московский государственный университетпищевых производств”. — № 2011115880/10: Заявлено22.04.2011: Опубл. 27.01.2013.
11. Біосинтез ендоглюканази термотолерантними мікроміцетами при рості на штучних та природних целюлозовмісних субстратах / Є.О. Омельчук, В.О. Красінько, В.Л. Айзенберг, С.О. Сирчин // Наукові доповідіНац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. — 2012. — № 7. — С. 10.
12. Спічак В.В., Вратський А.М. Сучасні напрямки використання та утилізації бурякового жому // Вісник цукровиків України. — 2010. — № 2. — С. 13—15.
13. Кислухина О.В. Биотехнологические основы переработки растительного сырья. — Каунас: Технология,1997. — 182с.
14. Методы экспериментальной микологии: Справочник /Под ред. В.И. Билай. — К.: Наук. думка, 1982. — 550 с.
15. Изделия кондитерские. Методы определения сахара:ГОСТ 5903—89. — Введ. 01.01.1991. — М.: Гос. агропром. комитет СССР 1989. — 23 с. — (Межгосударственный стандарт).
16. Чайка А.В., Федотов О.В. Культурально-морфологічніхарактеристики ксилотрофних базидіоміцетів у глибинній культурі // Біологічний вісник МДПУ. —2013. — № 1. — С. 19.
17. Антимикробные свойства базидиального гриба Laetiporussulphureus в условиях глубинного культивирования / О.В. Ефременкова, О.В. Тихонова, Е.Ю. Ершова и др. // Успехи мед. микологии. — 2006. — 7. —С. 280—283.

Список літератури у транслітерації: 

1. V. Langenberg, “Influence of using different sources of carotenoid", American Dietetic Association, vol. 96, no. 12, pp. 1271–1276, 1996.
2. Simakhina H.O. Funkt͡sional′na rol′ karotynoïdiv ta osoblyvosti ïkh vykorystanni͡a u kharchovykh tekhnolohii͡akh // Naukovi prat͡si NUKhT. – 2010. – # 33. – S. 45–48.
3. Dzyhun L.P. Likars′kyĭ ksylotrofnyĭ bazydiomit͡set Laetiporus sulphureus (bull.: fr.) Murrill – perspektyvnyĭ obi͡ekt biotekhnolohiï // Naukovi visti NTUU “KPI”. – 2011. – # 3. – S. 40–49.
4. Velyhods′ka A.K., Fedotov O.V. Porivni͡al′na kharakterystyka zahal′noho vmistu karotynoïdiv u dei͡akykh vydiv bazydial′nykh hrybiv // Mikrobiolohii͡a i biotekhnolohii͡a. – 2012. – # 4. – S. 84–100.
5. Ivanova I.E. Izuchenie shtammov Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, ksilotrofov drevostoev khvoĭnykh, i ot͡senka perspektiv ikh ispol'zovanii͡a v biotekhnologii: Avtoref. dis. ... kand. biol. nauk: spet͡s. 03.01.06 “Biotekhnologii͡a (v tom chisle bionanotekhnologii)”. – M., 2013. – 24 s.
6. T. Okamura, “Cultural characteristics of Laetiporus sulphureus, producing an antithrombin substance”, Bull. Mukogawa Women’s Univ. Nat. Sci., vol. 48, pp. 65–68, 2000.
7. Antimikrobnye svoĭstva bazidial'nogo griba Laetiporus sulphureus v uslovii͡akh glubiinogo kul'tivirovanii͡a / O.V. Efremenkova, O.V. Tikhonova, E.I͡U. Ershova i dr. // Uspekhi med. mikologii. – 2006. – # 7. – S. 280–283.
8. Ėkstrakty bazidial'nykh gribov podavli͡ai͡ut reprodukt͡sii͡u virusa grippa ptit͡s A(H5N1) v ėksperimentakh in vitro i in vivo / E.I. Filippova, A.S. Kabanov, M.O. Skarnovich i dr. // Sovremennye problemy nauki i obrazovanii͡a. – 2013. – # 5.
9. Ingibitor reprodukt͡sii virusa grippa A na osnove ėkstrakta bazidial'nogo griba Laetiporus sulphureus: Pat. 2475530 RF: MPK C12N1/14, A61K36/06 / T. V. Tepli͡akova, T.A. Kosogova, N.A. Mazurkova i dr.; zai͡avitel' i patentoobladatel' Federal'noe bi͡udzhetnoe uchrezhdenie nauki “Gosudarstvennyĭ nauchnyĭ t͡sentr virusologii i biotekhnologii “Vektor”. – # 2011110826/10; Zai͡avleno 22.03.2011; Opubl. 27.09.2012.
10. Sposob poluchenii͡a selensoderzhashchego preparata biomassy Laetiporus sulphureus MZ-22: Pat. 2473679 RF: MPK C12N1/14, A61K36/07 / T.I. Gromovykh, O.Ė. Salokhina, A.I. Zharinov i dr.; zai͡avitel' i patentoobladatel' Federal'noe gos. bi͡udzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovanii͡a “Moskovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet pishchevykh proizvodstv”. – # 2011115880/10; Zai͡avleno 22.04.2011; Opubl. 27.01.2013.
11. Biosyntez endohli͡ukanazy termotolerantnymy mikromit͡setamy pry rosti na shtuchnykh ta pryrodnykh t͡seli͡ulozovmisnykh substratakh / I͡e.O. Omel′chuk, V.O. Krasin′ko, V.L. Aĭzenberh, S.O. Syrchyn // Naukovi dopovidi Nat͡s. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvanni͡a Ukraïny. – 2012. – # 7. – S. 10.
12. Spichak V.V., Vrats′kyĭ A.M. Suchasni napri͡amky vykorystanni͡a ta utylizat͡siï buri͡akovoho z͡homu // Visnyk t͡sukrovykiv Ukraïny. – 2010. – # 2. – S. 13–15.
13. Kislukhina O.V. Biotekhnologicheskie osnovy pererabotki rastitel'nogo syr'i͡a. – Kaunas: Tekhnologii͡a, 1997. – 182 s.
14. Metody ėksperimental'noĭ mikologii: Spravochnik / Pod red. V.I. Bilaĭ. – K.: Nauk. dumka, 1982. – 550 s.
15. Izdelii͡a konditerskie. Metody opredelenii͡a sakhara: GOST 5903–89. – Vved. 01.01.1991. – M.: Gos. agroprom. komitet SSSR 1989. – 23 s. – (Mezhgosudarstvennyĭ standart).
16. Chaĭka A.V., Fedotov O.V. Kul′tural′no-morfolohichni kharakterystyky ksylotrofnykh bazydiomit͡setiv u hlybynniĭ kul′turi // Biolohichnyĭ visnyk MDPU. – 2013. – # 1. – S. 19.
17. Antimikrobnye svoĭstva bazidial'nogo griba Laetiporus sulphureus v uslovii͡akh glubinnogo kul'tivirovanii͡a / O.V. Efremenkova, O.V. Tikhonova, E.I͡U. Ershova i dr. // Uspekhi med. mikologii. – 2006. – 7. – S. 280–283.

Текст статтіРозмір
2014-3-6.pdf197.79 КБ