Дослідження електричної активності нейронів культури гіпокампа

Показано, що пресинаптична клітина безпосередньо викликає постсинаптичний струм у постсинаптичному нейроні і визначає його амплітуду. Поєднання електрофізіологічних методів, відповідного математичного апарату й імуноцитохімічних досліджень дало змогу глибше проаналізувати і зрозуміти відмінності механізмів генерації серій потенціалів дії гальмівними і збудливими нейронами в гіпокампі. Для дослідження електрофізіологічних взаємодій у синаптично пов’язаних парах культивованих нейронів гіпокампа за різних типів імпульсної електричної активності пресинаптичних клітин застосовувалися такі методичні підходи: приготування культури дисоційованих нейронів гіпокампа низької щільності; метод внутрішньоклітинної фіксації потенціалу на постсинаптичному нейроні в конфігурації “ціла клітина”; методика парної реєстрації; метод локальної позаклітинної перфузії для програми блокаторів гальмівної і збудливої синаптичної передачі й селективних блокаторів калієвих каналів; імуноцитохімічний аналіз; математичні методи обробки даних і результатів. Показано наявність двох груп ГАМК-ергічних інтернейронів у культурі гіпокампа, що різняться за типом електричної активності: здатних генерувати потенціал дії з високою частотою і не здатних до високочастотної генерації потенціалу дії у відповідь на тривалу стимуляцію деполяризуючого імпульсами струму. Ці групи достовірно різняться між собою також за кінетичними характеристиками потенціалу дії.

Рік видання: 
2014
Номер: 
3
УДК: 
519.21
С. 43–51., Іл. 5. Табл. 3. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. I.M. Mintz and B.P. Bean, “GABAB receptor inhibition of P-type Ca2+ channels in central neurons”, Neuron, no. 10, pp. 889—898, 1993.
2. Кузьмінський Є.В., Голуб Н.Б. Біофізика. — К.: Комп’ютерпрес, 2007. — 421 c.
3. Семьянов А.В. ГАМК-эргическое торможение в ЦНС: типы ГАМК-рецепторов и механизмы тонического ГАМК-опосредованного тормозного действия // Нейрофизиология. — 2002. — 34, № 1. — С. 82—92.
4. Веселовський М.С., Федулова С.А., Костюк П.Г. Біофізика одиночного синапса. — К.: Наук. думка, 2004. — С. 54—83.
5. P. Anderson et al., “Lamellar organization of hippocampal pathways”, Exp. Brain Res., no. 13, pp. 222—238, 1971.
6. Костюк П.Г., Гродзинський Д.М., Шуба М.Ф. Біофізика. — К.: Наук. думка, 1988. — С. 25—36.
7. Ніколс Дж.Г., Мартін А.Р., Фукс П.А. Від нейрона до мозку. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — С. 54—63.
8. Виноградова О.С. Гіпокамп і пам’ять. — М.: Наука, 1975. — С. 78—90.
9. H. Mohler and J.M. Fritschy, “GABAB receptors make it to the top — as dimers”, Trends Pharmacol. Sci., no. 20, pp. 87—89, 1999.
10. Антонов В.Ф. Биофизика. — М.: ВЛАДОС, 2000. —С. 35—100.
11. Биофизика / В.Г. Артюхов, Т.А. Ковалева, М.А. Наквасина и др. — М.: Академический Проект, 2010. —С. 58—73.

Список літератури у транслітерації: 

1. I.M. Mintz and B.P. Bean, “GABAB receptor inhibition of P-type Ca2+ channels in central neurons”, Neuron, no. 10, pp. 889–898, 1993.
2. Kuz′mins′kyĭ I͡e.V., Holub N.B. Biofizyka. – K.: Kompi͡uterpres, 2007. – 421 s.
3. Sem'i͡anov A.V. GAMK-ėrgicheskoe tormozhenie v T͡SNS: tipy GAMK-ret͡septorov i mekhanizmy tonicheskogo GAMK-oposredovannogo tormoznogo deĭstvii͡a // Neĭrofiziologii͡a. – 2002. – 34, # 1. – S. 82–92.
4. Veselovs′kyĭ M.S., Fedulova S.A., Kosti͡uk P.H. Biofizyka odynochnoho synapsa. ‒ K.: Nauk. dumka, 2004. – S. 54–83.
5. P. Anderson et al., “Lamellar organization of hippocampal pathways”, Exp. Brain Res., no. 13, pp. 222–238, 1971.
6. Kosti͡uk P.H., Hrodzyns′kyĭ D.M., Shuba M.F. Biofizyka. – K.: Nauk. dumka, 1988. – S. 25–36.
7. Nikols Dz͡h.H., Martin A.R., Fuks P.A. Vid neĭrona do mozku. – M.: Edytoryal URSS, 2003. – S. 54–63.
8. Vynohradova O.S. Hipokamp i pami͡at′. – M.: Nauka, 1975. – S. 78–90.
9. H. Mohler and J.M. Fritschy, “GABAB receptors make it to the top – as dimers”, Trends Pharmacol. Sci., no. 20, pp. 87–89, 1999.
10. Antonov V.F. Biofizika. – M.: VLADOS, 2000. – S. 35–100.
11. Biofizika / V.G. Arti͡ukhov, T.A. Kovaleva, M.A. Nakvasina i dr. – M.: Akademicheskiĭ Proekt, 2010. – S. 58–73.

Текст статтіРозмір
2014-3-7.pdf515.52 КБ