Імуномодулювальні властивості пробіотика на основі молочнокислих бактерій та рослинного компонента

Визначено імуномодулювальну дію базової пробіотичної композиції молочнокислих бактерій на основі роду Lactobacillus, рослинного компонента карбюлози та комплексного пробіотика з карбюлозою на експериментальній моделі інтактних мишей. Встановлено, що введення до складу пробіотика карбюлози підвищувало функціональну активність клітин фагоцитарної системи, а саме поглинальну активність макрофагів (за показником фагоцитозу). Після введення інтактним мишам комплексного препарату на основі композиції молочнокислих бактерій з карбюлозою виявлено тенденцію до підвищення кількості CD19 В-лімфоцитів, кількості CD25-клітин у селезінці, до яких належать активовані Т- та В-лімфоцити, а також активовані макрофаги. Під впливом чистої карбюлози у селезінці дослідних мишей також підвищувалась кількість CD4-клітин (на дев’яту добу) та CD25-клітин (на третю та шосту добу). Отримані дані свідчать про потенційну здатність як базової композиції пробіотика, так і комплексного препарату з карбюлозою, направляти розвиток імунної відповіді по клітинному типу, важливому при захисті як від бактеріальних, так і вірусних патогенів.

Рік видання: 
2014
Номер: 
3
УДК: 
576.8.52 579.083.13
С. 58–62., Табл. 2. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

Старовойтова С.О. Розробка композиції поліштамового пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus: Дис. канд. біол. наук: 03.00.20. — К., 2008. — 176 с.
2. Янковський Д.С. Мікробіологічна характеристика системи “організм господаря — мікробіоценози різних екологічних ніш”, як основа створення мультипробіотиків нових поколінь: автореф. дис. … д-ра біол. наук: спец. 03.00.07 “Мікробіологія”. — Х., 2006. — 52 с.
3. Папіломовірусна інфекція та система інтерферону / Л.М. Лазаренко, М.Я. Співак, О.М. Михайленко, Г.Т. Сухих. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 288 с.
4. Лимфоциты: Методы / Пер. с англ.; под ред. Дж. Клауса. — М.: Мир, 1990.— 396 с.
5. Современные методы диагностики вирусных респираторных инфекций и их терапии с использованием препаратов интерферона и его индукторов / Н.С. Дяченко, Н.Я. Спивак, Л.А. Тарастишин и др. // Метод. рекомендации. — К., 1994. — 18 с.
6. Влияние препаратов интерферона α/β- и γ-типов на функциональную активность макрофагов при экспериментальной стафилококковой инфекции / Н.Е. Вихоть, Н.Я. Спивак, Л.Н. Черная, Е. Пастер // ЖМЭИ. — 1989. — № 4. — С. 57—60.
7. N.H. Shah et al., “Carboxymethylcellulose: effect of degree of polymerization and substitution on tablet disintegration and dissolution”, J. Pharm. Sci, no. 70 (6), pp. 28—43, 1981.

Список літератури у транслітерації: 

1. Starovoĭtova S.O. Rozrobka kompozyt͡siï polishtamovoho probiotyku na osnovi bakteriĭ rodu Lactobacillus: Dys. kand. biol. nauk: 03.00.20. – K., 2008. – 176 s.
2. I͡ankovs′kyĭ D.S. Mikrobiolohichna kharakterystyka systemy “orhanizm hospodari͡a – mikrobiot͡senozy riznykh ekolohichnykh nish”, i͡ak osnova stvorenni͡a mul′typrobiotykiv novykh pokolin′: avtoref. dys. … d-ra biol. nauk: spet͡s. 03.00.07 “Mikrobiolohii͡a”. – Kh., 2006. – 52 s.
3. Papilomovirusna infekt͡sii͡a ta systema interferonu / L.M. Lazarenko, M.I͡a. Spivak, O.M. Mykhaĭlenko, H.T. Sukhykh. – K.: Fitosot͡siot͡sentr, 2005. – 288 s.
4. Limfot͡sity: Metody / Per. s angl.; pod red. Dzh. Klau¬sa. – M.: Mir, 1990.– 396 s.
5. Sovremennye metody diagnostiki virusnykh respiratornykh infekt͡siĭ i ikh terapii s ispol'zovaniem preparatov interferona i ego induktorov / N.S. Di͡achenko, N.I͡A. Spivak, L.A. Tarastishin i dr. // Metod. rekomendat͡sii. – K., 1994. – 18 s.
6. Vlii͡anie preparatov interferona /- i -tipov na funkt͡sional'nui͡u aktivnost' makrofagov pri ėksperimental'noĭ stafilokokkovoĭ infekt͡sii / N.E. Vikhot', N.I͡A. Spivak, L.N. Chernai͡a, E. Paster // ZhMĖI. – 1989. – # 4. – S. 57–60.
7. N.H. Shah et al., “Carboxymethylcellulose: effect of degree of polymerization and substitution on tablet disintegration and dissolution”, J. Pharm. Sci, no. 70 (6), pp. 28–43, 1981.

Текст статтіРозмір
2014-3-9.pdf212.85 КБ