Поведінка поверхневих спінових хвиль при відбитті від одновісного мультишарового феромагнетика

Розглянуто відбивні властивості мультишарового феромагнетика для поверхневих спінових хвиль. У ході роботи розраховано коефіцієнт відбиття поверхневих спінових хвиль від мультишарового феромагнетика з одновісною магнітною анізотропією при неідеальних граничних умовах на межі поділу шарів. Задачу розв’язано в обмінному наближенні. Наведено графічні залежності коефіцієнта відбиття від частоти, величини зовнішнього магнітного поля, константи обмінної взаємодії та одновісної магнітної анізотропії. Виявлено сильну залежність коефіцієнта відбиття поверхневої спінової хвилі від перерахованих параметрів, а також від величини обмінної жорсткості, що добре видно при її малій величині. З’являються характерні для багатошарових структур заборонені зони та зони проходження хвиль. Варіюючи значення частоти хвилі, величину зовнішнього постійного однорідного магнітного поля, константи обмінної взаємодії та одновісної магнітної анізотропії, можна досягнути необхідних значень коефіцієнта відбиття.

Рік видання: 
2014
Номер: 
4
УДК: 
582.284.3
С. 146–151., Іл. 5. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. M. Bailleul et al., “Propagating spin wave spectroscopy in a permalloy film: A quantitative analysis”, Appl. Phys. Lett, vol. 83, no. 5, pp. 972—974, 2003.
2. Korbinian Perzlmaier, Propagation and Interference of Spin Waves in Ferromagnetic Thin Films. Berlin: Logos Verlag, 2008, 104 p .
3. D. Stancil, Daniel and Anil Prabhakar, Spin Waves: Theory and Applications. New York: Springer—Verlag, 2008, 330 p.
4. Спиновые волны / А.И. Ахиезер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский. — M.: Наука, 1967. — 368 с.
5. Горобец Ю.И., Кучко А.Н., Решетняк С.А. Отражение спиновых волн в мультислойных материалах с модулированными магнитными параметрами // Физика твердого тела. — 38, № 2. — 1996. — C. 575—580.
6. Даноян З.Н., Атоян А. Отражение спиновых волн от границы ферромагнитной среды при обобщенных граничных условиях // Изв. нац. акад. наук Армении. — 63, № 2. — 2010. — С. 34—39.
7. Yu.I. Gorobets et al., “Influence of damping parameter on reflection of bulk spin waves from the uniaxial multilayer ferromagnetic structure”, Functional Materials, vol. 15, no. 2, pp. 239—243, 2008.
8. Барьяхтар В.Г., Горобец Ю.И. Цилиндрические магнитные домены и их решетки. — К.: Наук. думка, 1988. — 168 с.
9. Игнатович В.К. Этюд об одномерном периодическом потенциале // УФН. — 1986. — 150, № 1. — С. 145—158.
10. Эшенфельдер А. Физика и техника цилиндрических магнитных доменов. — М.: Мир, 1983. — 496 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. M. Bailleul et al., “Propagating spin wave spectroscopy in a permalloy film: A quantitative analysis”, Appl. Phys. Lett, vol. 83, no. 5, pp. 972–974, 2003.
2. Korbinian Perzlmaier, Propagation and Interference of Spin Waves in Ferromagnetic Thin Films. Berlin: Logos Verlag, 2008, 104 p .
3. D. Stancil, Daniel and Anil Prabhakar, Spin Waves: Theory and Applications. New York: Springer–Verlag, 2008, 330 p.
4. Akhiezer A.I., Bar'i͡akhtar V.G., Peletminskiĭ S.V. Spino¬vye volny. – M.: Nauka, 1967. – 368 s.
5. Gorobet͡s I͡U.I., Kuchko A.N., Reshetni͡ak S.A. Otrazhenie spinovykh voln v mul'tisloĭnykh materialakh s modulirovannymi magnitnymi parametrami // Fizika tverdogo tela. – 38, # 2. – 1996. – C. 575–580.
6. Danoi͡an Z.N., Atoi͡an A. Otrazhenie spinovykh voln ot granit͡sy ferromagnitnoĭ sredy pri obobshchennykh granichnykh uslovii͡akh // Izv. nat͡s. akad. nauk Armenii. – 63, # 2. – 2010. – S. 34–39.
7. Yu.I. Gorobets et al., “Influence of damping parameter on reflection of bulk spin waves from the uniaxial multilayer ferromagnetic structure”, Functional Materials, vol. 15, no. 2, pp. 239–243, 2008.
8. Bar'i͡akhtar V.G., Gorobet͡s I͡U.I. T͡Silindricheskie magnit¬nye domeny i ikh reshetki. – K.: Nauk. dumka. – 1988. – 168 s.
9. Ignatovich V.K. Ėti͡ud ob odnomernom periodicheskom potent͡siale // UFN. – 150, # 1. – 1986. – S. 145–158.
10. Ėshenfel'der A. Fizika i tekhnika t͡silindricheskikh mag¬nitnykh domenov. – M.: Mir, 1983. – 496 s.

Текст статтіРозмір
2014-4-24.pdf513.06 КБ