Керування киснево-конвертерною плавкою в замкненому режимі

Робота виконувалася з метою підвищення ефективності киснево-конвертерної плавки завдяки побудові системи замкненого керування. Створення моделей киснево-конвертерної плавки здійснювалося на основі комбінованого методу моделювання, який включає детермінований, ймовірнісний та евристичний підходи, методів автоматичної класифікації і позитивного досвіду попереднього керування. Розроблена замкнена система включає в себе статичну, динамічну і замкнену моделі керування киснево-конвер¬терним процесом виробництва сталі. Статична модель забезпечує розрахунок параметрів плавки до початку процесу, динамічна – розрахунок швидкості зневуглецювання, зміни температури та швидкості вигорання домішок під час продувки. Розроблена замкнена система керування проходила адаптацію в умовах 160-тонних конвертерів ПАТ “АрселорМіттал, Кривий Ріг”. Економічний ефект від впровадження системи керування конвертерною плавкою досягається за рахунок випуску плавок по заданих марках сталі, підвищення виходу придатного, покращення якості продукції, економії часу та матеріалів. Замкнена система керування забезпечує параметри для оптимального керування процесом.
Ключові слова: конвертер, продувка, модель, керування, замкнена система.

Рік видання: 
2014
Номер: 
5
УДК: 
669.184.244.66.012.1
С. 76–83., Іл. 2. Бібліогр.: 15 назв.
Література: 

1. Основи металургійного виробництва металів і сплавів: Підручник / Д.Ф. Чернега, В.С. Богушевський, Ю.Я. Готвянський та ін.; за ред. Д.Ф. Чернеги, Ю.Я. Готвянського. — К.: Вища школа, 2006. — 503 с.
2. Бигеев А.М. Металлургия стали. Теория и технология плавки стали. — Челябинск: Металлургия, 1988. — 480 с.
3. Математическая модель АСУ конвертерной плавкой / В.С. Богушевский, Ю.В. Оробцев, Н.А. Рюмшин, Н.А. Сорокин. — К.: НПК “Киевский институт автоматики”, 1996. — 212 с.
4. Бойченко Б.М., Охотський В.Б., Харлашин П.С. Конвертерне виробництво сталі (теорія, технологія, якість сталі, конструкція агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія): Підручник. — Дніпропетровськ: РВА “Дніпро-ВАЛ”, 2004. — 454 с.
5. Богушевский В.С., Рюмшин Н.А., Сорокин Н.А. Основы математического описания технологических процессов конвертерного производства стали. — К.: НПО “Киевский институт автоматики”, 1992. — 168 с.
6. Спосіб автоматичного контролю періодів конверторного процесу: Пат. 72524 України, МПК (2012) С21С 5/29 / В.С. Богушевський, С.В. Жук, заявник і патентовласник Нац. техн. ун-т України “КПІ”. — № uа 201115643; Заявлено 30.12.2011; Опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16, 2012.
7. Шарбатіан Д.М. Розробка математичної моделі і системи керування процесом шлакоутворення у ванні конвертора: Дис. ... канд. тех. наук. — К., 2006. — 160 с.
8. Сухенко В.Ю. Математична модель і система керування процесом дуття конверторної плавки: Дис. ... канд. тех. наук. — К., 2011. — 182 с.
9. Сергеєва К.О. Математична модель та система керування температурного режиму конвертерної плавки: Дис. ... канд. наук. — К., 2013. — 196 с.
10. Филиппов С.И. Теория металлургических процессов. — М.: Металлургия, 1967. — 280 с.
11. Филиппов С.И., Мельник С.Г. Кинетические возможности интенсификации обезуглероживания Fe-C расплавов при воздействии нейтрального газа аргона // Изв. высших учеб. заведений. Черная металлургия. — 1977. — № 7. — С. 8—14.
12. Мельник С.Г., Филиппов С.И. Кинетические особенности окисления углерода при введении в металлический расплав раскислителя и азота // Там же. — 1977. — № 8. — С. 21—28.
13. Богушевский В.С., Сухенко В.Ю., Сергеева Е.А. Математическая модель управления дутьевым режимом конвертерной плавки // Там же. — 2011. — № 8. — С. 24—25.
14. Богушевский В.С., Жук С.В., Зубова Е.Н. Параметры отходящего газа как индикаторы массо- и теплообменных процессов в ванне конвертера // Металл и литье Украины. — 2012. — № 7. — С. 16—20.
15. Сорокин Н. А., Глуховская В. М. Исследование информации о температуре отходящих газов в АСУ конвертерным процессом // Разработка и эксплуатация эффективных систем и средств автоматизации сталеплавильного производства. — К.: Ин-т автоматики, 1982. — С. 13—18.

Список літератури у транслітерації: 

1. Osnovy metalurhiĭnoho vyrobnyt͡stva metaliv i splaviv: Pidruchnyk / D.F. Cherneha, V.S. Bohushevs′kyĭ, I͡u.I͡a. Hotvi͡ans′kyĭ ta in.; za red. D.F. Chernehy, I͡u.I͡a. Hotvi͡ans′koho. – K.: Vyshcha shkola, 2006. – 503 s.
2. Bigeev A.M. Metallurgii͡a stali. Teorii͡a i tekhnologii͡a plavki stali. – Cheli͡abinsk: Metallurgii͡a, 1988. – 480 s.
3. Matematicheskai͡a model' ASU konverternoĭ plavkoĭ / V.S. Bogushevskiĭ, I͡U.V. Orobt͡sev, N.A. Ri͡umshin, N.A. Sorokin. – K.: NPK “Kievskiĭ institut avtomatiki”, 1996. – 212 s.
4. Boĭchenko B.M., Okhots′kyĭ V.B., Kharlashyn P.S. Konverterne vyrobnyt͡stvo stali (teorii͡a, tekhnolohii͡a, i͡akist′ stali, konstrukt͡sii͡a ahrehativ, ret͡syrkuli͡at͡sii͡a materialiv i ekolohii͡a): Pidruchnyk. – Dnipropetrovs′k: RVA “Dnipro-VAL”, 2004. – 454 s.
5. Bogushevskiĭ V.S., Ri͡umshin N.A., Sorokin N.A. Osnovy matematicheskogo opisanii͡a tekhnologicheskikh prot͡sessov konverternogo proizvodstva stali. – K.: NPO “Kievskiĭ institut avtomatiki”, 1992. – 168 s.
6. Sposib avtomatychnoho kontroli͡u periodiv konvertornoho prot͡sesu: Pat. 72524 Ukraïny, MPK (2012) S21S 5/29 / V.S. Bohushevs′kyĭ, S.V. Z͡huk, zai͡avnyk i patentovlasnyk Nat͡s. tekhn. un-t Ukraïny “KPI”. – # ua 201115643; Zai͡avleno 30.12.2011; Opubl. 27.08.2012, Bi͡ul. # 16, 2012.
7. Sharbatian D.M. Rozrobka matematychnoï modeli i systemy keruvanni͡a prot͡sesom shlakoutvorenni͡a u vanni konvertora: Dys. ... kand. tekh. nauk. – K., 2006. – 160 s.
8. Sukhenko V.I͡u. Matematychna model′ i systema keruvanni͡a prot͡sesom dutti͡a konvertornoï plavky: Dys. ... kand. tekh. nauk. – K., 2011. – 182 s.
9. Serhei͡eva K.O. Matematychna model′ ta systema keruvanni͡a temperaturnoho rez͡hymu konverternoï plavky: Dys. ... kand. nauk. – K., 2013. – 196 s.
10. Filippov S.I. Teorii͡a metallurgicheskikh prot͡sessov. – M.: Metallurgii͡a, 1967. – 280 s.
11. Filippov S.I., Mel'nik S.G. Kineticheskie vozmozhnosti intensifikat͡sii obezuglerozhivanii͡a Fe-C rasplavov pri vozdeĭstvii neĭtral'nogo gaza argona // Izv. vysshikh ucheb. zavedeniĭ. Chernai͡a metallurgii͡a. – 1977. – # 7. – S. 8–14.
12. Mel'nik S.G., Filippov S.I. Kineticheskie osobennosti okislenii͡a ugleroda pri vvedenii v metallicheskiĭ rasplav raskisliteli͡a i azota // Tam zhe. – 1977. – # 8. – S. 21–28.

Текст статтіРозмір
2014-5-10.pdf287.14 КБ

Тематичні розділи журналу

,

Ключові слова