Модель площинного розподілу джерел тепла для багатоканальної матриці сенсорів кисню

Транскутанна полярографія є одним з найбільш об’єктивних неінвазивних методів оцінки стану капілярного кровоплину і мікроциркуляції завдяки контролю парціального тиску кисню в підшкірних тканинах. На результати досліджень впливають такі загальні чинники, як вміст кисню в навколишньому середовищі, адекватність центральної гемодинаміки хворого, наявність порушень транспортної функції крові, патологія легеневої системи та місцеві чинники (порушення місцевої мікроциркуляції, набряк тканин, виражений капілярний спазм і т.ін.). Для проведення досліджень, як правило, використовуються одноканальні газоаналізатори. Підвищення інформативної цінності біомедичних досліджень можливе за рахунок застосування як первинного чутливого елемента багатоканальної растрової матриці сенсорів кисню. Використання подібних матриць дасть можливість отримувати інформацію in vivo про розподіл парціального тиску кисню з поверхні шкірного по¬криву людини, більш повно оцінювати його функціональний стан і в динаміці контролювати вплив можливих лікувальних заходів. У статті проведено аналіз впливу джерел тепла на розподіл температурного поля багатоканальної растрової матриці сенсорів кисню як головної складової частини її функціонування і визначено оптимальну конфігурацію таких джерел.
Ключові слова: парціальний тиск кисню, транскутанний сенсор, матриця сенсорів кисню.

Рік видання: 
2014
Номер: 
5
УДК: 
577.169:611.814
С. 101–105., Іл. 3. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Березовский В.А. Напряжение кислорода в тканях животных и человека. — К.: Наук. думка, 1975. — 280 с.
2. Патент UA №58119, А61В5/146. Транскутанний електрохімічний датчик парціального тиску кисню в крові / Афанасьєва В.П., Мошківська Н.М., Ройтман Ю.М., Осауленко В.А. — Заявл. 04.10.2002; Опубл. 15.07.2003, Бюл. № 7.
3. C.D. Jhonson and D.W. Paul, “In situ calibrated oxygen electrode”, Sensors and actuators B., vol. 105, no. 2, pp. 322—328, 2005.
4. M. Wittkampf et al., “Silicon thin film sensor for measurement of dissolved oxygen”, Ibid, vol. 43, no. 1-3, pp. 40—44, 1997.
5. C.-C. Wu et al., “Fabrication of miniature Clark oxygen sensor integrated with microstructure”, Ibid, vol. 110, pp. 342—349, 2005.
6. Лежнев Э.И., Попов И.И., Лавровская В.П. Коррекция погрешности автопотребления кислородного электрода Кларка // Научн. приборост. — 2008. — 18, № 1. — С. 76—81.
7. Каталог медичної продукції за 2009 рік. — Режим доступу: http://www.rosmed.ru/
8. Рекламні проспекти 2010. — Режим доступу: http: // www.basko.spb.ru
9. Котовский В.И., Довженко А.П., Рой В.В. Особенности разработки транскутанной сенсорной ячейки для задач многоканальной кислородометрии // Электроника и связь. Темат. вып. Электрон. и нанотехн. — 2009. — 2, № 4-5. — С. 236—240.
10. Котовський В.Й., Осауленко В.Л. Розробка пристрою для дослідження газообмінних процесів біологічних об’єктів // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Приладобуд. — 2010. — Вип. 39. — С. 149—156.
11. Котовський В.Й. Визначення характеру нестабільності сенсорів кисню // Актуальные вопр. теорет. и прикл. биофиз., физ. и хим.: VI научно-техн. конф., БФФХ—2010: тез. докл. — Севастополь, 2010. — 2. — С. 215—217.
12. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1988. — 512 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Berezovskiĭ V.A. Napri͡azhenie kisloroda v tkani͡akh zhivotnykh i cheloveka. – K.: Nauk. dumka, 1975. – 280 s.
2. Patent UA #58119, A61V5/146. Transkutannyĭ elektrokhimichnyĭ datchyk part͡sial′noho tysku kysni͡u v krovi / Afanas′i͡eva V.P., Moshkivs′ka N.M., Roĭtman I͡u.M., Osaulenko V.A. – Zai͡avl. 04.10.2002; Opubl. 15.07.2003, Bi͡ul. # 7.
3. C.D. Jhonson and D.W. Paul, “In situ calibrated oxygen electrode”, Sensors and actuators B., vol. 105, no. 2, pp. 322–328, 2005.
4. M. Wittkampf et al., “Silicon thin film sensor for measurement of dissolved oxygen”, Ibid, vol. 43, no. 1-3, pp. 40–44, 1997.
5. C.-C. Wu et al., “Fabrication of miniature Clark oxygen sensor integrated with microstructure”, Ibid, vol. 110, pp. 342–349, 2005.
6. Lezhnev Ė.I., Popov I.I., Lavrovskai͡a V.P. Korrekt͡sii͡a pogreshnosti avtopotreblenii͡a kislorodnogo ėlektroda Klarka // Nauchn. priborost. – 2008. – 18, # 1 – S. 76–81.
7. Kataloh med. produkt͡siï za 2009 rik. – Rez͡hym dostupu: http://www.rosmed.ru/.
8. Reklamni prospekty 2010. – Rez͡hym dostupu: http: // www.basko.spb.ru
9. Kotovskiĭ V.I., Dovzhenko A.P., Roĭ V.V. Osobennosti razrabotki transkutannoĭ sensornoĭ i͡acheĭki dli͡a zadach mnogokanal'noĭ kislorodometrii // Ėlektronika i svi͡az'. Temat. vyp. Ėlektron. i nanotekhn. – 2009. – 2, # 4-5. – S. 236–240.
10. Kotovs′kyĭ V.Ĭ., Osaulenko V.L. Rozrobka prystroi͡u dli͡a doslidz͡henni͡a hazoobminnykh prot͡sesiv biolohichnykh obi͡ektiv // Visnyk NTUU “KPI”. Ser. Pryladobud. – 2010. – Vyp. 39. – S. 149–156.
11. Kotovs′kyĭ V.Ĭ. Vyznachenni͡a kharakteru nestabil′nosti sensoriv kysni͡u // Aktual′nыe vopr. teoret. y prykl. byofyz., fyz. y khym.: VI nauchno-tekhn. konf., BFFKh–2010: tez. dokl. – Sevastopol′, 2010. – 2. – S. 215–217.
12. Vladimirov V.S. Uravnenii͡a matematicheskoĭ fiziki. – M.: Nauka, 1988. – 512 s.

Текст статтіРозмір
2014-5-14.pdf233.69 КБ