Тепловізійне дослідження розподілу температури міокарда

Автори

Проведено порівняльний якісний аналіз термограм міокарда, отриманих за допомогою термографа в спектральному діапазоні 8–14 мкм. Виконано кількісне оцінювання точності вимірювання температури міокарда, що залежить від температури навколишнього середовища. На основі запропонованого підходу до аналізу термограм міокарда дослід¬жено термоаномальні зони на поверхні міокарда, що дають чітке уявлення про розподіл внутрішньої температури та рівні мікроциркуляції в міокарді та судинах. Розробка методу потребує використання засобів інфрачервоної термографії, які дають можливість реєструвати температуру серця і виявити взаємозв’язок між електромеханічними характеристиками міокарда за даними електрокардіографії та коливаннями температури на поверхні міокарда. Спосіб отримання графічного зображення теплових портретів міокарда для відкритого серця дає змогу контролювати температуру операційної зони при операціях на серці. Розроблений комплексний підхід до дистанційного контролю температури дав можливість контролювати рівномірність температурного захисту, визначити рівень охолодження в різних температурних зонах, значно підвищити безпеку контрольованого припинення кровообігу в життєво важливих органах.
Ключові слова: термограма, міокард, розподіл температури, судинні патології.

Рік видання: 
2014
Номер: 
5
УДК: 
615.84:615.472.03:615.847.8
С. 106–111., Іл. 7. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Котовський В.Й. Інфрачервона термографія як сучасний метод первинної діагностики // Біомед. інженерія. — 2011. — № 1. — С. 38—43.
2. Котовський В.Й. Термографія як неінвазивний метод первинної діагностики // Тези доп. ІІ Міжнар. конф. “Біомедична інженерія і технологія”. — К., 2011. — С. 92—95.
3. Найда С.А., Бурикина В.В. Обзор неинвазивных методов измерения глубинной температуры тела человека // Сб. науч. трудов Междунар. научно-практ. конф. “Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2011”. — Одесса, 2011. — С. 101—103.
4. Фокальные матрицы на основе KPT-фотодиодов для спектральных диапазонов 3—5 и 8—12 мкм / Л.А. Бовина, К.О. Болтарь, И.Д. Бурлаков и др. // Оптический журнал. — 1996. — № 6. — С. 74—77.
5. Фотоприемные устройства на основе слоев КРТ, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии / В.Н. Овсюк, В.В. Васильев, А.И. Козлов и др. // Матричные фотоприемные устройства инфракрасного диапазона. — Новосибирск: Наука, 2001. — С. 180.
6. Фотоприемники на основе гетероэпитаксиальных слоев CdHgTe для среднего и дальнего ИК диапазонов / В.В. Васильев, А.Г. Голенков, С.А. Дворецкий и др. // Микроэлектроника. — 2002. — 31, № 6. — С. 414—422.
7. Матричные фотоприемные устройства среднего и дальнего инфракрасных диапазонов спектра на основе фотодиодов из CdHgTe / В.И. Стафеев, К.О. Болтарь, И.Д. Бурлаков и др. // Физика и техника полупроводников. — 2005. — 39, № 10. — С. 1257—1265.
8. Козлов А.И., Марчишин И.В., Овсюк В.Н. Кремниевые мультиплексоры 1Ч576 для ИК фотодиодов на основе соединения кадмий—ртуть—теллур // Микроэлектроника. — 2008. — 37, № 4. — С. 278—286.
9. Козлов А.И. Анализ принципов построения схем кремниевых мультиплексоров для многоэлементных ИК-фотоприемников // Автометрия. — 2010. — 46, № 1. — С. 118—129.
10. V. Kotovskyi et al., “Current status of the development and application of thermal imaging technology in medicine and industry”, in Proc. XXXI Int. Sci. Conf. Electronics and Nanotechnology, Ukraine, Kyiv, 2011, p. 130.
11. Применение общей управляемой гипертермической перфузии при хирургическом лечении активного инфекционного эндокардита / Г.В. Кнышов, В.П. Захарова, В.Б. Максименко и др. // Серцево-судинна хірургія. — 2011. — Вип. 19. — С. 202—205.

Список літератури у транслітерації: 

1. Kotovs′kyĭ V.Ĭ. Infrachervona termohrafii͡a i͡ak suchasnyĭ metod pervynnoï diahnostyky // Biomed. inz͡henerii͡a. – 2011. – # 1. – S. 38–43.
2. Kotovs′kyĭ V.Ĭ. Termohrafii͡a i͡ak neinvazyvnyĭ metod pervynnoï diahnostyky // Tezy dop. II Miz͡hnar. konf. “Biomedychna inz͡henerii͡a i tekhnolohii͡a”. – K., 2011. – S. 92–95.
3. Naĭda S.A., Burikina V.V. Obzor neinvazivnykh metodov izmerenii͡a glubinnoĭ temperatury tela cheloveka // Sb. nauch. trudov Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. “Sovremennye problemy i puti ikh reshenii͡a v nauke, transporte, proizvodstve i obrazovanii 2011”. – Odessa, 2011. – S. 101–103.
4. Fokal'nye matrit͡sy na osnove KPT-fotodiodov dli͡a spektral'nykh diapazonov 3-5 i 8-12 mkm / L.A. Bovina, K.O. Boltar', I.D. Burlakov i dr. // Opticheskiĭ zhurnal. – 1996. – # 6. – S. 74–77.
5. Fotopriemnye ustroĭstva na osnove sloev KRT, vyrashchennykh metodom molekuli͡arno-luchevoĭ ėpitaksii / V.N. Ovsi͡uk, V.V. Vasil'ev, A.I. Kozlov i dr. // Matrichnye fotopriemnye ustroĭstva infrakrasnogo diapazona. – Novosibirsk: Nauka, 2001. – S. 180.
6. Fotopriemniki na osnove geteroėpitaksial'nykh sloev CdHgTe dli͡a srednego i dal'nego IK diapazonov / V.V. Vasil'ev, A.G. Golenkov, S.A. Dvoret͡skiĭ i dr. // Mikroėlektronika. – 2002. – 31, # 6. – S. 414–422.
7. Matrichnye fotopriemnye ustroĭstva srednego i dal'nego infrakrasnykh diapazonov spektra na osnove fotodiodov iz CdHgTe / V.I. Stafeev, K.O. Boltar', I.D. Burlakov i dr. // Fizika i tekhnika poluprovodnikov. – 2005. – 39, # 10. – S. 1257–1265.
8. Kozlov A.I., Marchishin I.V., Ovsi͡uk V.N. Kremnievye mul'tipleksory 1×576 dli͡a IK fotodiodov na osnove soedinenii͡a kadmiĭ–rtut'–tellur // Mikroėlektronika. – 2008. – 37, # 4. – S. 278–286.
9. Kozlov A.I. Analiz print͡sipov postroenii͡a skhem kremnievykh mul'tipleksorov dli͡a mnogoėlementnykh IK-fotopriemnikov // Avtometrii͡a. – 2010. – 46, # 1. – S. 118–129.
10. V. Kotovskyi et al., “Current status of the development and application of thermal imaging technology in medicine and industry”, in Proc. XXXI Int. Sci. Conf. Electronics and Nanotechnology, Ukraine, Kyiv, 2011, p. 130.
11. Primenenie obshcheĭ upravli͡aemoĭ gipertermicheskoĭ perfuzii pri khirurgicheskom lechenii aktivnogo infekt͡sionnogo ėndokardita / G.V. Knyshov, V.P. Zakharova, V.B. Maksimenko i dr. // Sert͡sevo-sudynna khirurhii͡a. – 2011. – Vyp. 19. – S. 202–205.

Текст статтіРозмір
2014-5-15.pdf522.27 КБ