Граничні характеристики когерентного оптичного спектроаналізатора

Розглянуто вплив розмірів і параметрів компонентів системи когерентного оптичного спектроаналізатора на ефективність його роботи. Одними із критеріїв оцінки якості роботи спектроаналізаторів є роздільна здатність та просторова смуга пропускання. Відповідно, в роботі досліджується залежність граничних характеристик від зміни параметрів компонентів системи когерентного спектроаналізатора. Роз¬глянуто вплив аберацій Фур’є-об’єктива і геометричних розмірів ПЗЗ-матриці на спектральну роздільну здатність та смугу пропускання в схемі когерентного спектроаналізатора, коли вхідний транспарант розміщений у передній фокальній площині Фур’є-об’єктива. Як вхідний транспарант був вибраний круглий отвір. Отримано вирази, що показують залежність граничних характеристик від розмірів компонентів системи при використанні матричного приймача випромінювання великого формату. В наведеному прикладі показано, що більші розміри матриці дають змогу отримати вищу роздільну здатність та більшу смугу пропускання приладу.
Ключові слова: когерентний спектроаналізатор, роздільна здатність, просторова смуга пропускання, функція розсіювання точки.

Рік видання: 
2014
Номер: 
5
УДК: 
681.758
С. 119–123., Іл. 2. Бібліогр.: 5 назв.
Література: 

1. Гудмен Дж. Введение в Фурье-оптику / Пер. с англ.; под ред. Г.И. Косоурова. — М.: Мир, 1970. — 364 с.
2. Акаев А.А., Майоров С.А. Оптические методы обра- ботки информации [репринтное воспроизведение издания 1988 г.]. — СПБ: СПбГУ ИТМО, 2005. — 260 с.
3. Колобродов В.Г., Тимчик Г.С. Дифракційна теорія оп- тичних систем. — К.: НТУУ “КПІ”, 2011. — 140 с.
4. Zhang Lei et al., “Design of high resolution Fourier transform lens”, Proc. SPIE, vol. 6722, 2007, 6 p.
5. W. Pijitrojana, “Symmetrical Fourier transform lens design for signal processing optics”, Thammasat Int. J. Sc. Tech., vol. 10, no. 3, p. 73, 2005.

Список літератури у транслітерації: 

1. Gudmen Dzh. Vvedenie v Fur'e-optiku / Per. s angl.; pod red. G.I. Kosourova. – M.: Mir, 1970. – 364 s.
2. Akaev A.A., Maĭorov S.A. Opticheskie metody obrabotki informat͡sii: reprintnoe vosproizvedenie izdanii͡a 1988 goda. – SPB: SPbGU ITMO, 2005. – 260 s.
3. Kolobrodov V.H., Tymchyk H.S. Dyfrakt͡siĭna teorii͡a optychnykh system – K.: NTUU “KPI”, 2011. – 140 s.
4. Zhang Lei et al., “Design of high resolution Fourier transform lens”, Proc. SPIE, vol. 6722, 6 p., 2007.
5. W. Pijitrojana, “Symmetrical Fourier transform lens design for signal processing optics”, Thammasat Int. J. Sc. Tech., vol. 10, no. 3, p. 73, 2005.

Текст статтіРозмір
2014-5-17.pdf229.17 КБ