Особливості сорбції фосфатів гідратованими оксидами елементів III й IV груп

Методами співосадження з водних розчинів синтезовано бінарні суміші, які містять гідратовані оксиди титану, алюмінію, лантану та церію з різним співвідношенням компонентів. Фізико-хімічні властивості були охарактеризовані із залученням рентгенівської дифрактометрії, скануючої електронної мікроскопії, ІЧ-спектроскопії, порометрії і потенціометричного титрування. Вивчено сорбційну активність бінарних сумішей відносно фосфат-йонів. Синтезовані суміші характеризуються мезопористою структурою з розміром пор 1–3,2 нм та питомою поверхнею 242–432 м2/г. З використанням ІЧ-спектроскопії знайдено, що механізм вилучення фосфатів лантанвмісними матеріалами з водних розчинів протікає як аніонообмінний процес за участі гідроксильних груп. Відповідно до даних потенціометричного титрування, досліджені бінарні системи є амфолітами. Найбільшу об’ємну ємність має система Al(OH)3–La(OH)3, у якій кількість здатних до обміну протонів становить близько 9 ммоль/г у кислому та 6 ммоль/г у лужному середовищах. Максимальне значення сорбційної ємності відносно фосфат-йонів становить 522,5 мг/г (при pH  2,5) для системи Al(OH)3–La(OH)3 та 294,5 мг/г (при pH  9) для системи Al(OH)3–Ce(OH)4.
Ключові слова: сорбція, фосфати, гідроксид титану, гідроксид лантану, гідроксид алюмінію, гідроксид церію

Рік видання: 
2014
Номер: 
5
УДК: 
546.18+54.183
С. 124–129., Fig. 9. Tabl. 1. Refs.: 10 titles.
Література: 

1. V.P. Persy et al., “Lanthanum: A sate phosphate binder”, Seminars in Dialysis, vol. 19, no. 3, pp. 195—199, 2006.
2. Сорбция фосфат- и арсенат-ионов из растворов смешанными гидроксидами титана и лантана / Т.В. Лесничая, О.П. Зыкова, Т.А. Ходаковская и др. // Поверхность. — 2011. — 18, вып. 3. — С. 103—106.
3. Сорбция фосфат-ионов материалами на основе гидроксидов титана и лантана / Т.В. Лесничая, В.С. Александрова, О.П. Зыкова и др. // Журн. прикл. химии. — 2009. — 82, вып. 6. — С. 897—900.
4. A. Wren et al., “Hyperphosphatemia in domestic animals: composition and method of treatment”, U.S. Patent 20080069860, Int. Cl. A61K 47/00, appl. № 11/465445, March 20, 2008, 9 p.
5. Смешанные гидроксиды алюминия, лантана и церия для извлечения фосфатов / Т.В. Лесничая, О.П. Зыкова, Т.А. Ходаковская и др. // Хімія, фізика та технологія поверхні. — 2010. — 1, № 2. — С. 166—169.
6. Jan Prochazka et al., “Method for producing mixed, metal oxides and metal oxide compounds”, Eur. Patent 1328468, July 23, 2003.
7. S.J. Gregg and K.S.W. Sing, Adsorption, Surface Area and Porosity, 2nd ed. London: Academic Press, 1982, 310 p.
8. K.S.W. Sing et al., “Reporting Physisorption Data for Gas/Solid systems with Special Reference to the Determination of Surface Area and Porosity”, Pure Appl. Chem., vol. 57, no. 4, pp. 603—619, 1985.
9. Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. Краткий справочник по химии. — К.: Наук. думка, 1974. — 352 с.
10. Аксельруд Н.В. Основные хлориды и гидроокиси элементов подгруппы скандия и лантаноидов // Успехи химии. — 1963. — 32, вып. 6. — С. 800—822.

Список літератури у транслітерації: 

1. V.P. Persy et al., “Lanthanum: A sate phosphate binder”, Seminars in Dialysis, vol. 19, no. 3, pp. 195–199, 2006.
2. Sorbt͡sii͡a fosfat- i arsenat-ionov iz rastvorov smeshannymi gidroksidami titana i lantana / T.V. Lesnichai͡a, O.P. Zykova, T.A. Khodakovskai͡a i dr. // Poverkhnost'. – 2011. – 18, vyp. 3. – S. 103–106.
3. Sorbt͡sii͡a fosfat-ionov materialami na osnove gidroksidov titana i lantana / T.V. Lesnichai͡a, V.S. Aleksandrova, O.P. Zykova i dr. // Zhurn. prikl. khimii. – 2009. – 82, vyp. 6. – S. 897–900.
4. A. Wren et al., “Hyperphosphatemia in domestic animals: composition and method of treatment”, U.S. Patent 20080069860, Int. Cl. A61K 47/00, appl. № 11/465445, March 20, 2008, 9 p.
5. Smeshannye gidroksidy ali͡uminii͡a, lantana i t͡serii͡a dli͡a izvlechenii͡a fosfatov / T.V. Lesnichai͡a, O.P. Zykova, T.A. Khodakovskai͡a i dr. // Khіmіi͡a, fіzika ta tekhnologіi͡a poverkhnі. – 2010. – 1, # 2. – S. 166–169.
6. Jan Prochazka et al., “Method for producing mixed, metal oxides and metal oxide compounds”, Eur. Patent 1328468, July 23, 2003.
7. S.J. Gregg and K.S.W. Sing, Adsorption, Surface Area and Porosity, 2nd ed. London: Academic Press, 1982, 310 p.
8. K.S.W. Sing et al., “Reporting Physisorption Data for Gas/Solid systems with Special Reference to the Determination of Surface Area and Porosity”, Pure Appl. Chem., vol. 57, no. 4, pp. 603–619, 1985.
9. Goronovskiĭ I.T., Nazarenko I͡U.P., Nekri͡ach E.F. Kratkiĭ spravochnik po khimii. – K.: Nauk. dumka, 1974. – 352 s.
10. Aksel'rud N.V. Osnovnye khloridy i gidrookisi ėlementov podgruppy skandii͡a i lantanoidov // Uspekhi khimii. – 1963. – 32, vyp. 6. – S. 800–822.

Текст статтіРозмір
2014-5-18.pdf563.92 КБ

Тематичні розділи журналу

,

Ключові слова