Ідентифікація низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів

Розглянуто актуальні питання дослідження низькочастотних коливань потужності в Об’єднаній електроенергетичній системі України в умовах впровадження сучасних систем моніторингу перехідних режимів. Розроблено алгоритм ідентифікації домінуючих низькочастотних коливань через обробку синхронізованих вимірів режимних параметрів з пристроїв систем моніторингу перехідних режимів методом спектрального аналізу. Розраховано основні характеристики виявлених коливань. Достовірність та адекватність запропонованого алгоритму перевірено зіставленням результатів розрахунків з традиційним розрахунком коливальних властивостей енергосистем методом модального аналізу в програмному середовищі Power Factory фірми DigSilent. Наведені практичне застосування алгоритму ідентифікації й аналіз основних властивостей низькочастотних коливань перетоків активної потужності по міждержавних та внутрішніх перетинах при виникненні значних збурень у системоутворювальній мережі Об’єднаної електроенергетичної системи України. Для випадку каскадної аварії на Вуглегірській ТЕС наочно відображено рівень небезпеки ідентифікованих коливань з точки зору недостатнього демпфування виявлених коливань та можливого порушення коливальної стійкості енергосистеми.
Ключові слова: низькочастотні коливання, система моніторингу перехідних режимів, спектральний аналіз, модальний аналіз, демпфування.

Рік видання: 
2014
Номер: 
5
УДК: 
621.311
С. 32–38., Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. R. Graham, Power System Oscillations. Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000, 328 p.
2. D. Wilson and K. Hay, Identifying sources of damping issues in the Icelandic power system, 16th PSCC, Glasgow, Scotland, July 14—18, 2008, 8 p.
3. Брехт О.О. Перспективные направления развития магистральных электросетей // Электр. сети & системы. — 2013. — № 1. — С. 8—11.
4. Буткевич О.Ф., Чижевський В.В. Деякі аспекти моніторингу низькочастотних коливань режимних параметрів енергооб’єднань // Праці Ін-ту електродинам. НАН України: зб. наук. праць. Спец. вип. — 2010. — С. 72—77.
5. Марпл-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. — М.: Мир, 1990. — 548 с.
6. Сорокин Д.В. Применение модального анализа для определения причины возникновения низкочастотных колебаний в энергосистемах // Сб. статей всерос. науч.-техн. конф.: “Электроэнергетика глазами молодежи”. — Т. 1. — Екатеринбург, УрФУ, 2010. — С. 264—568.
7. Бердин А.С., Герасимов А.С., Захаров Ю.П. и др., Методы исследования нелинейных и нестационарных свойств низкочастотных колебаний в энергосистеме // Сб. докл. 4-й Междунар. науч.-техн. конф. “Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем” [Електронный ресурс]: изд. на CD-диске. — Екатеринбург, CIGRE, 2013. — C. 2—5.
8. Стійкість енергосистем. Керівні вказівки. — СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-68:2012.
9. Дослідження впливу низькочастотних коливань перетоків на режим роботи ОЕС України при регулюванні частоти та активної потужності. Етап ІІ. Оцінка впливу низькочастотних коливань на регулювання сальдо перетоків потужності у міждержавних та внутрішніх перетинах: Звіт про НДР. — К.: НТУУ “КПІ”, 2013. — 150 с.
10. D. Wilson et al., “Classification of mode damping and amplitude in power system using synchrophasor measurements and classification trees”, IEEE Transactions on power systems, vol. 28, no. 2, 9 p., May 2013.

Список літератури у транслітерації: 

1. R. Graham, Power System Oscillations. Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000, 328 p.
2. D. Wilson and K. Hay, Identifying sources of damping issues in the Icelandic power system, 16th PSCC, Glasgow, Scotland, July 14–18, 2008, 8 p.
3. Brekht O.O. Perspektivnye napravlenii͡a razvitii͡a ma¬gistral'nykh ėlektroseteĭ // Ėlektr. seti & sistemy. – 2013, # 1. – S. 8–11.
4. Butkevych O.F., Chyz͡hevs′kyĭ V.V. Dei͡aki aspekty monitorynhu nyz′kochastotnykh kolyvan′ rez͡hymnykh parametriv enerhoobi͡ed¬nan′ // Prat͡si In-tu elektrodynam. NAN Ukraïny: zb. nauk. prat͡s′. Spet͡s. vyp. – 2010. – S. 72–77.
5. Marpl-ml. S.L. T͡Sifrovoĭ spektral'nyĭ analiz i ego prilozhenii͡a. – M.: Mir, 1990. – 548 s.
6. Sorokin D.V. Primenenie modal'nogo analiza dli͡a opredelenii͡a prichini vozniknovenii͡a nizkochastotnykh kolebaniĭ v ėnergosistemakh // Sb. stateĭ vseros. nauch.-tekhn. konf.: “Ėlektroėnergetika glazami molodezhi”. – T. 1. – Ekaterinburg, UrFU, 2010. – S. 264–568.
7. Berdin A.S., Gerasimov A.S., Zakharov I͡U.P. i dr., Metody issledovanii͡a nelineĭnykh i nestat͡sionarnykh svoĭstv nizkochastotnykh kolebaniĭ v ėnergosisteme // Sb. dokl. 4-ĭ Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. “Sovremennye napravlenii͡a razvitii͡a sistem releĭnoĭ zashchity i avtomatiki ėnergosistem” [Elektronniĭ resurs]: izd. na CD-diske. – Ekaterinburg, CIGRE, 2013. – C. 2–5.
8. Stіĭkіst' energosistem. Kerіvnі vkazіvki. – SOU-N МЕВ 40.1-00100227-68:2012.
9. Doslidz͡henni͡a vplyvu nyz′kochastotnykh kolyvan′ peretokiv na rez͡hym roboty OES Ukraïny pry rehuli͡uvanni chastoty ta aktyvnoï potuz͡hnosti. Etap II. Ot͡sinka vplyvu nyz′kochastotnykh kolyvan′ na rehuli͡uvanni͡a sal′do peretokiv potuz͡hnosti u miz͡hderz͡havnykh ta vnutrishnikh peretynakh: Zvit pro NDR. – K.: NTUU “KPI”, 2013. – 150 s.
10. D. Wilson et al., “Classification of mode damping and amplitude in power system using synchrophasor measu¬rements and classification trees”, IEEE Transactions on power systems, vol. 28, no. 2, 9 p., May 2013.

Текст статтіРозмір
2014-5-4.pdf339.54 КБ