Вплив технологічних факторів алмазного хонінгування на параметри шорсткості і точності поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин

Наведено результати дослідження впливу процесу алмазного хонінгування на параметри шорсткості і точності поверхонь підшипників ковзання з нових високолегованих сплавів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей, призначених для роботи у високошвидкісних друкарських машинах. Показано, що результати алмазного хонінгування поверхонь оброблення істотно залежать від низки технологічних факторів: структури алмазного інструмента, параметрів режимів різання, зернистості алмазних хонінгувальних брусків та типу зв’язки інструмента. Зазначено, що фінішне значення параметрів шорсткості і точності робочих поверхонь підшипників ковзання залежить від величини перерізу стружки та взаємодії силового і температурного факторів, які одночасно виникають у зоні різання алмазного зерна хонінгувального інструмента. Розроблено рекомендації для промисловості з вибору алмазних хонінгувальних головок і режимів різання, які відповідають вимогам до якості поверхонь оброблення висо¬ко¬швидкісних підшипників ковзання ротаційних поліграфічних машин.
Ключові слова: нові композиційні сплави, якість поверхонь, алмазний інструмент, процес хонінгування, режим різання, поліграфічна машина.

Рік видання: 
2014
Номер: 
5
УДК: 
621.923.6:621.318.4:621.002.3
С. 70–75., Іл. 5. Табл. 2. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Антифрикційний композиційний матеріал на основі інструментальної сталі: Пат. України № 102299, МПК С22С33/02 (2006.01) / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. — Опубл. 25.06.13, Бюл. № 10.
2. Підшипниковий композиційний матеріал на основі інструментальної сталі: Пат. України № 60522, МПК С22С33/02 (2006.01) / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. — Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
3. Порошковий антифрикційний матеріал на основі швидкорізальної сталі: Пат. України № 30377 МПК (2006), С22С33/02 / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, В.В. Холявко, Б.П. Зора. — Опубл. 25.02.08, Бюл. № 4.
4. Роїк Т.А., Киричок П.О., Гавриш А.П. Композиційні підшипникові матеріали для підвищених умов експлуатації: Монографія. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 404 с.
5. Роїк Т.А., Гавриш А.П., Гавриш О.А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія. — К.: ЕКМО, 2010. — 212 с.
6. Технологія поліграфічного машинобудування: Навч. посібник / П.О. Киричок, Т.А. Роїк, А.В. Шевчук та ін. — К.: НТУУ “КПІ”, 2014. — 504 с.
7. Основи теорії різання матеріалів: Підручник / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Доброскок та ін.; за заг. ред. М.П. Мазура. — Львів: Новий світ, 2013. — 423 с.
8. Сверхтвердые материалы. Получение и применение: Монография в 6 т. / Под общ. ред. Н.В. Новикова. — К: ИСМ им. В.Н. Бакуля НАНУ, 2007. — Т. 6. Алмазноабразивный инструмент в технологиях обработки / Под ред. А.А. Шепелева. — 340 с.
9. Лавриненко В.І., Новіков М.В. Надтверді абразивні матеріали в механообробні: Енциклопед. довідник / За заг. ред. акад. НАН України М.В. Новікова. — К.: Вид-во ІНМ ім. В.М. Бакуля НАНУ, 2013. — 456 с.
10. Майборода В.С. Основи створення і використання порошкового магнітно-абразивного інструменту для фінішної обробки фасонних поверхонь: Автореф. дис. ... докт. техн. наук. — К., 2001. — 40 с.
11. Инструменты из сверхтвердых материалов / Под ред. акад. НАН Украины Н.В. Новикова, д.т.н. С.А. Клименко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 2014. — 608 с.
12. Чеповецкий И.Х. Основы финишной алмазной обработки: Монография. — К.: Наук. думка, 1980. — 467 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Antyfrykt͡siĭnyĭ kompozyt͡siĭnyĭ material na osnovi instrumental′noï stali: Pat. Ukraïny # 102299, MPK S22S33/02 (2006.01) / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok ta in. – Opubl. 25.06.13, Bi͡ul. # 10.
2. Pidshypnykovyĭ kompozyt͡siĭnyĭ material na osnovi instrumental′noï stali: Pat. Ukraïny # 60522, MPK S22S33/02 (2006.01) / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok ta in. – Opubl. 25.06.2011, Bi͡ul. # 12.
3. Poroshkovyĭ antyfrykt͡siĭnyĭ material na osnovi shvydkorizal′noï stali: Pat. Ukraïny # 30377 MPK (2006), S22S33/02 / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, V.V. Kholi͡avko, B.P. Zora. – Opubl. 25.02.08, Bi͡ul. # 4.
4. Roïk T.A., Kyrychok P.O., Havrysh A.P. Kompozyt͡siĭni pidshypnykovi materialy dli͡a pidvyshchenykh umov ekspluatat͡siï: Monohrafii͡a. – K.: NTUU “KPI”, 2007. – 404 s.
5. Roïk T.A., Havrysh A.P., Havrysh O.A. Suchasni systemy tekhnolohiĭ zahotivel′noho vyrobnyt͡stva v mashynobuduvanni: Monohrafii͡a. – K.: EKMO, 2010. – 212 s.
6. Tekhnolohii͡a polihrafichnoho mashynobuduvanni͡a: Navch. posibnyk / P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, A.V. Shevchuk ta in. – K.: NTUU “KPI”, 2014. – 504 s.
7. Osnovy teoriï rizanni͡a materialiv: Pidruchnyk / M.P. Mazur, I͡u.M. Vnukov, V.L. Dobroskok ta in.; za zah. red. M.P. Mazura. – L′viv: Novyĭ svit, 2013. – 423 s.
8. Sverkhtverdye materialy. Poluchenie i primenenie: Monografii͡a v 6 t. / Pod obshch. red. N.V. Novikova. – K: ISM im. V.N. Bakuli͡a NANU, 2007. – T. 6. Almazno-abrazivnyĭ instrument v tekhnologii͡akh obrabotki / Pod red. A.A. Shepeleva. – 340 s.
9. Lavrynenko V.I., Novikov M.V. Nadtverdi abrazyvni materialy v mekhanoobrobni: Ent͡sykloped. dovidnyk / Za zah. red. akad. NAN Ukraïny M.V. Novikova. – K.: Vyd-vo INM im. V.M. Bakuli͡a NANU, 2013. – 456 s.
10. Maĭboroda V.S. Osnovy stvorenni͡a i vykorystanni͡a poroshkovoho mahnitno-abrazyvnoho instrumentu dli͡a finishnoï obrobky fasonnykh poverkhon′: Avtoref. dys. ... dokt. tekhn. nauk. – K., 2001. – 40 s.
11. Instrumenty iz sverkhtverdykh materialov / Pod red. akad. NAN Ukrainy N.V. Novikova, d.t.n. S.A. Klimenko. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Mashinostroenie, 2014. – 608 s.
12. Chepovet͡skiĭ I.Kh. Osnovy finishnoĭ almaznoĭ obrabotki: Monografii͡a. – K.: Nauk. dumka, 1980. – 467 s.

Текст статтіРозмір
2014-5-9.pdf264.85 КБ

Тематичні розділи журналу

,