Динамічна модель тепломасообміну для водяного охолоджувача промислового кондиціонера

Розглядається математичне моделювання процесів тепло- і масообміну для водяного охолоджувача, який використовується в системах штучного мікроклімату для охолодження та осушування повітря. На основі рівнянь матеріального та теплового балансів отримано дві рівноцінні моделі, які дають змогу проводити моделювання перехідних процесів у охолоджувачі за основними каналами регулювання та збурення. Вибір динамічної моделі визначається методами синтезу системи керування промислового кондиціонера. Для підвищення точності математичних розрахунків у статті пропонується експериментальне визначення коефіцієнтів тепло- та масовіддачі, що дає можливість адаптувати динамічну модель до конкретних умов функціонування водяного охолоджувача. Запропоновані математичні залежності зручно реалізуються у середовищі MatLab. Наведено приклад моделювання перехідних процесів для водяного охолоджувача CVP2-СW4 кондиціонера CV-P 2L N-63B/F-N, який виготовлено компанією VTS CLIMA. Отримані перехідні процеси мають аперіодичний характер без запізнення. За характером перехідних процесів для керування водяним охолоджувачем можна рекомендувати ПІ-регулятор. Динамічна модель водяного охолоджувача може використовуватися спеціалістами з автоматизації для аналізу та настройки параметрів систем керування промисловими кондиціонерами.

Рік видання: 
2014
Номер: 
6
УДК: 
681.5.015.8:519
С. 27–34.Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 12 назв.
Література: 

1. Вычужанин В.В. Математические модели нестационарных режимов воздухообработки в центральной СКВ // Вісник Одеського нац. морського ун-ту: Зб. наук. праць. — Одеса: ОНМУ, 2007. — Вип. 23. — С. 172—185.
2. Коханский А.И., Колпакчи Э.М. Идентификация передаточных функций охладителя наддувочного воздуха // Автоматизация судовых технических средств. — 2007. — Вып. 12. — С. 68—77.
3. Голінко І.М. Нестаціонарна модель тепло- та масообміну для водяного охолоджувача // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: Тези доп. ХII Міжнар. науково-практ. конф., 22—25 квітня 2014 р., Київ. — К., 2014. — С.137.
4. Голінко І.М., Кубрак А.І. Моделювання та оптимізація систем керування: Монографія. — Кам’янець-Подільський: Рута, 2012. — 262 с.
5. Голінко І.М., Ладанюк А.П., Кошелєва Л.Д. Динамічна модель теплового режиму калорифера // Інформ. технології та комп’ютерна інженерія. — 2009. — № 3 (16). — С. 59—63.
6. Жученко А.И., Кубрак Н.А., Голинко И.М. Динамика объектов с распределенными параметрами. — К.: ЭКМО, 2005. — 121 с.
7. Рымкевич А.А., Халамайзер М.Б. Управление системами кондиционирования воздуха. — М.: Машиностроение, 1977. — 279 с.
8. Стефанов Е.В. Инженерные системы зданий. Вентиляция и кондиционирование воздуха. — СПб: АВОК Северо-Запад, 2005. — 399 с.
9. A. Bensoussan et al., Representation and Control of Infinite Dimensional Systems. Boston: Birkhдuser, 2007, 575 p. 1
0. Романенко В.Д. Методи автоматизації прогресивних технологій: Підручник. — К.: Вища школа, 1995. — 519 с.
11. VENTUS — вентиляционные агрегаты и центральные кондиционеры: Каталог. — М.: VTS Group, 2003. — 156 c.
12. Остапенко Ю.О. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів керування. — К.: Задруга, 1999. — 424 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Vychuzhanin V.V. Matematicheskie modeli nestat͡sionarnykh rezhimov vozdukhoobrabotki v t͡sentral'noĭ SKV // Visnyk Odes′koho nat͡s. mors′koho un-tu: Zb. nauk. prat͡s′. – Odesa: ONMU, 2007. – Vyp. 23. – S. 172–185.
2. Kokhanskiĭ A.I., Kolpakchi Ė.M. Identifikat͡sii͡a peredatochnykh funkt͡siĭ okhladiteli͡a nadduvochnogo vozdukha // Avtomatizat͡sii͡a sudovykh tekhnicheskikh sredstv. – 2007. – Vyp. 12. – S. 68–77.
3. Holinko I.M. Nestat͡sionarna model′ teplo- ta masoobminu dli͡a vodi͡anoho okholodz͡huvacha // Suchasni problemy naukovoho zabezpechenni͡a enerhetyky: Tezy dop. KhII Miz͡hnar. naukovo-prakt. konf., 22–25 kvitni͡a 2014 r., Kyïv. – K., 2014. – S. 137.
4. Holinko I.M., Kubrak A.I. Modeli͡uvanni͡a ta optymizat͡sii͡a system keruvanni͡a: Monohrafii͡a. – Kami͡anet͡s′-Podil′s′kyĭ: Ruta, 2012. – 262 s.
5. Holinko I.M., Ladani͡uk A.P., Kosheli͡eva L.D. Dynamichna model′ teplovoho rez͡hymu kaloryfera // Inform. tekhnolohiï ta kompi͡uterna inz͡henerii͡a. – 2009. – # 3 (16). – S. 59–63.
6. Zhuchenko A.I., Kubrak N.A., Golinko I.M. Dinamika ob"ektov s raspredelennymi parametrami. – K.: ĖKMO, 2005. – 121 s.
7. Rymkevich A.A., Khalamaĭzer M.B. Upravlenie sistemami kondit͡sionirovanii͡a vozdukha. – M.: Mashinostroenie, 1977. – 279 s.
8. Stefanov E.V. Inzhenernye sistemy zdaniĭ. Ventili͡at͡sii͡a i kondit͡sionirovanie vozdukha. – SPb: AVOK Severo-Zapad, 2005. – 399 s.
9. A. Bensoussan et al., Representation and Control of Infinite Dimensional Systems. Boston: Birkhäuser, 2007, 575 p.
10. Romanenko V.D. Metody avtomatyzat͡siï prohresyvnykh tekhnolohiĭ: Pidruchnyk. – K.: Vyshcha shkola, 1995. – 519 s.
11. VENTUS – ventyli͡at͡syonnыe ahrehatы y t͡sentral′nыe kondyt͡syonerы: Kataloh. – M.: VTS Group, 2003. – 156 s.
12. Ostapenko I͡u.O. Identyfikat͡sii͡a ta modeli͡uvanni͡a tekhnolohichnykh obi͡ektiv keruvanni͡a. – K.: Zadruha, 1999. – 424 s.

Текст статтіРозмір
2014-6-03.pdf264.71 КБ