Сто років формулі Піка для визначення початкової напруженості коронного розряду

Статтю присвячено пам’яті видатного електротехніка – Франка Вільяма Піка молодшого, який дав визначення критичної напруженості електричного поля на поверхні електродів з малим радіусом кривизни, при якій виникає коронний розряд, та відомої зараз як формула Піка. На основі аналізу перших публікацій Ф.В. Піка, датованих 1911–1915 рр., показано, що ним було виведено й узагальнено закони, які описують явище коронного розряду на проводах повітряних ліній електропередавання високої напруги. Зокрема, у 1915 р. Ф.В. Пік представив в остаточному вигляді напівемпіричну формулу, яка дає можливість встановити значення напруг, при яких на лініях електропередавання з’являється корона, та розрахувати зумовлені нею втрати потужності. Приділено увагу маловідомим фактам, пов’язаним з отриманням Ф.В. Піком цієї формули. Зокрема, показано, що для статистичної обробки експериментальних даних автором був використаний метод середніх. Також звернено увагу на причини відмінностей у коефіцієнтах формули Піка, які трапляються в літературних публікаціях різних авторів як в нашій країні, так і за кордоном. На основі аналізу результатів досліджень послідовників Ф.В. Піка показано, що всі нові отримані залежності повторюють структуру його формули та відрізняються від неї лише значеннями числових коефіцієнтів та інколи показником ступеня в знаменнику. Узагальнено три способи використання формули Піка та наведено безпосередні приклади її застосування в задачах електроенергетики.

Рік видання: 
2014
Номер: 
6
УДК: 
621.315.1.015.532
С. 35–41., Іл. 1. Бібліогр.: 8 назв
Література: 

1. РД 34.20.172. Руководящие указания по учёту потерь на корону и помех от короны при выборе проводов воздушных линий электропередачи переменного тока 330—750 кВ и постоянного тока 800—1500 кВ. — М.: СЦНТИ, 1975. — 84 с.
2. Долгинов А.И. Техника высоких напряжений в электроэнергетике. — М.: Энергия, 1968. — 464 с.
3. F.W. Peek, “The law of corona and the dielectric strength of air”, Transactions of the American Institute of Electrical Eng., vol. 30, no. 3, pp. 1889—1965, 1911. 4. Peek’s law — Wikipedia, the free encyclopedia [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/ wiki/Peek's_law.
5. G. Hartman, “Theoretical evaluation of Peek’s law”, IEEE Transactions on industry applications, vol. IA-20, no. 6, pp. 1647—1651, 1984.
6. F.W. Peek, Dielectric phenomena in high voltage engineering. First edition. NY: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1915, 266 p.
7. F.W. Peek, Dielectric phenomena in high voltage engineering. Second edition. NY: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1920, 282 p.
8. F.W. Peek, Dielectric phenomena in high voltage engineering. Third edition. NY: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1929, 410 p.
9. Пик Ф.В. Диэлектрические явления в технике высоких напряжений / Пер. с англ. под общ. ред. Г.Л. Эпштейна. — М.— Л.: Госэнергоиздат, 1934. — 362 с.
10. Тесла Н. Статьи. — Самара: ИД “Агни”, 2008. — 584 с.
11. Archives: Transformers at Pittsfield, part 1 [Online]. Available: http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Archives:Transf ormers_at_Pittsfield,_part_1.
12. Емельянов Н.П., Козлов В.С. Коронный разряд на проводах. — Минск: Наука и техника, 1971. — 240 с.
13. Archives: Transformers at Pittsfield, part 2 [Online]. Available: http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Archives: Transformers_at_Pittsfield,_part_2.
14. Левитов В.И. Корона переменного тока. Вопросы теории, методов исследования и практических характеристик. — М.: Энергия, 1975. — 280 с.
15. Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул: Учеб. пособие для втузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1988. — 240 с.
16. Нагорный В.С. Начальная напряженность электрического поля коронного разряда при малых межэлектродных промежутках // Электричество. — 2004. — № 12. — С. 8—11.
17. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4—35 и 110—1150 кВ. Том 2 / Под ред. И.Т. Горюнова, А.А. Любимова. — М.: Папирус Про, 2003. — 640 с.
18. РД 50—723—93 (СИСПР 18—1). Радиопомехи индустриальные от воздушных линий электропередачи и высоковольтного оборудования. Описание физических явлений. — М.: Изд-во стандартов, 1993. — 132 с.
19. Правила устройства электроустановок. — X.: Форт, 2009. — 704 с.
20. Электротехнический справочник: В 4 т. Т. 3. Производство, передача и распределение электрической энергии / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. А.И. Попов). — 9-е изд., стер. — М.: Изд-во МЭИ, 2004. — 964 с.
21. Электрофизические основы техники высоких напряжений: Учеб. для вузов / И.М. Бортник, И.П. Верещагин, Ю.Н. Вершинин и др.; под ред. И.П. Верещагина, В.П. Ларионова. — М.: Энергоатомиздат, 1993. — 544 с.
22. M. Xu et al., “Modified Peek formula for calculating positive DC corona inception electric field under variable humidity”, IEEE Transactions on dielectrics and electrical insulation, vol. 19, no. 4, pp. 1377—1382, 2012.
23. Frank William Peek — Wikipedia, the free encyclopedia [Online]. Available: http://de.wikipedia.org/wiki/Frank_ Wiliam_Peek.

Список літератури у транслітерації: 

1. RD 34.20.172 Rukovodi͡ashchie ukazanii͡a po uchëtu poter' na koronu i pomekh ot korony pri vybore provodov vozdushnykh liniĭ ėlektroperedachi peremennogo toka 330–750 kV i postoi͡annogo toka 800–1500 kV. – M.: ST͡SNTI, 1975. – 84 s.
2. Долгинов А.И. Техника высоких напряжений в электроэнергетике. – М.: Энергия, 1968. – 464 с.
3. F.W. Peek, “The law of corona and the dielectric strength of air”, Transactions of the American Institute of Electrical Eng., vol. 30, no. 3, pp. 1889–1965, 1911.
4. Peek’s law – Wikipedia, the free encyclopedia [Online]. Avai¬lable: http://en.wikipedia.org/ wiki/Peek's_law.
5. G. Hartman, “Theoretical evaluation of Peek’s law”, IEEE Transactions on industry applications, vol. IA-20, no. 6, pp. 1647–1651, 1984.
6. F.W. Peek, Dielectric phenomena in high voltage engi¬neering. First edition. NY: McGraw-Hill Book Company, InS., 1915, 266 p.
7. F.W. Peek, Dielectric phenomena in high voltage engi¬neering. Second edition. NY: McGraw-Hill Book Com¬pa¬ny, InS., 1920, 282 p.
8. F.W. Peek, Dielectric phenomena in high voltage engi¬neering. Third edition. NY: McGraw-Hill Book Com¬pany, InS., 1929, 410 p.
9. Pik F.V. Diėlektricheskie i͡avlenii͡a v tekhnike vysokikh napri͡azheniĭ / Per. s angl. pod obshch. red. G.L. Ėp¬shteĭna. – M.– L.: Gosėnergoizdat, 1934. – 362 s.
10. Tesla N. Stat'i. – Samara: ID “Agni”, 2008. – 584 s.
11. Archives: Transformers at Pittsfield, part 1 [Online]. Ava¬ilable: http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Archives:Transf ormers_at_Pittsfield,_part_1.
12. Emel'i͡anov N.P., Kozlov V.S. Koronnyĭ razri͡ad na provodakh. – Minsk: Nauka i tekhnika, 1971. – 240 s.
13. Archives: Transformers at Pittsfield, part 2 [Online]. Avai¬lable: http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Archives: Transformers_at_Pittsfield,_part_2.
14. Levitov V.I. Korona peremennogo toka. Voprosy teorii, metodov issledovanii͡a i prakticheskikh kharakteristik. – M.: Ėnergii͡a, 1975. – 280 s.
15. L'vovskiĭ E.N. Statisticheskie metody postroenii͡a ėmpiricheskikh formul: Ucheb. posobie dli͡a vtuzov. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Vyssh. shk., 1988. – 240 s.
16. Nagornyĭ V.S. Nachal'nai͡a napri͡azhennost' ėlektricheskogo poli͡a koronnogo razri͡ada pri malykh mezhėlektrodnykh promezhutkakh // Ėlektrichestvo. – 2004. – # 12. – S. 8–11.
17. Makarov E.F. Spravochnik po ėlektricheskim seti͡am 0,4–35 i 110–1150 kV. Tom 2 / Pod red. I.T. Gori͡unova, A.A. Li͡ubimova. – M.: Papirus Pro, 2003. – 640 s.
18. RD 50–723–93 (SISPR 18–1) Radiopomekhi industrial'nye ot vozdushnykh liniĭ ėlektroperedachi i vysokovol'tnogo oborudovanii͡a. Opisanie fizicheskikh i͡avleniĭ. – M.: Izd-vo standartov, 1993. – 132 s.
19. Pravila ustroĭstva ėlektroustanovok. – X.: Fort, 2009. – 704 s.
20. Ėlektrotekhnicheskiĭ spravochnik: V 4 t. T. 3. Proizvodstvo, peredacha i raspredelenie ėlektricheskoĭ ėnergii / Pod obshch. red. professorov MĖI V.G. Gerasimova i dr. (gl. red. A.I. Popov). – 9-e izd., ster. – M.: Izd-vo MĖI, 2004. – 964 s.
21. Ėlektrofizicheskie osnovy tekhniki vysokikh napri͡azheniĭ: Ucheb. dli͡a vuzov / I.M. Bortnik, I.P. Vereshchagin, I͡U.N. Vershinin i dr.; pod red. I.P. Vereshchagina, V.P. Larionova. – M.: Ėnergoatomizdat, 1993. – 544 s.
22. M. Xu et al., “Modified Peek formula for calculating positive DC corona inception electric field under variable humidity”, IEEE Transactions on dielectrics and electrical insulation, vol. 19, no. 4, pp. 1377–1382, 2012.
23. Frank William Peek – Wikipedia, the free encyclopedia [Online]. Avai¬lable: http://de.wikipedia.org/wiki/Frank_ Wiliam_Peek.

Текст статтіРозмір
2014-6-04.pdf205.77 КБ