Інформаційна технологія автоматизованої обробки даних у багатоканальних системах ультразвукового вимірювання

Стаття присвячена актуальному питанню застосування інформаційних технологій у системах ультразвукового вимірювання лінійних відстаней. Основна увага приділена підвищенню точності та розширенню діапазону вимірювань. Для розв’язання поставленої задачі пропонується застосування багатоканальної ультразвукової системи вимірювання, яка складається із сукупності датчиків з різними характеристиками вимірювань. Для забезпечення постійно високої точності вимірювання в широкому діапазоні пропонується нова інформаційна технологія автоматизованої обробки даних у багатоканальних системах ультразвукового вимірювання, яка, на основі багатопотокових даних, що надходять від сукупності датчиків, визначає найбільш достовірний результат вимірювання.

Рік видання: 
2014
Номер: 
6
УДК: 
004.93
C. 62–67, Fig 7 Refs.: 8 titles.
Література: 

1. Жданкин В.К. Ультразвуковые датчики для систем управления // Современные технологии автоматизации. — 2003. — № 1. — С. 68—79.
2. Жданкин В.К. Приборы для измерения уровня // Там же. — 2003. — № 7. — С. 97—100.
3. Аш Ж. Датчики измерительных систем. — М.: Мир, 1992. — Кн. 1. — 480 с.
4. F. Cauty and Ch. Erades, “Ultrasound measurement methods: errors, noise, and sensitivity”, J. оn Combustion, Explosion and Shock Waves, vol. 36, no. 1, pp. 54— 61, 2008.
5. P.R. Hoskins et al., Diagnostic ultrasound. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 260 p.
6. Рябенький В.М., Захожай О.І. Комбіновані системи розпізнавання образів // Проблеми інформаційних технологій. — 2011. — № 1 (9). — С. 156—160.
7. Захожай О.І. Інформаційна технологія розпізнавання образів в задачах автоматизованої обробки інформації й управління складними системами // Там же. — 2013. — № 1 (13). — С. 61—68.
8. Захожай О.І. Селекція раціональної сукупності образів в комбінованих системах розпізнавання // Електротехнічні та комп’ютерні системи. — 2013. — № 9 (85). — С. 186—192.

Список літератури у транслітерації: 

1. Zhdankin V.K. Ul'trazvukovye datchiki dli͡a sistem upravlenii͡a // Sovremennye tekhnologii avtomatizat͡sii. – 2003. – # 1. – S. 68–79.
2. Zhdankin V.K. Pribory dli͡a izmerenii͡a urovni͡a // Tam zhe. – 2003. – # 7. – S. 97–100.
3. Ash Zh. Datchiki izmeritel'nykh sistem. – M.: Mir, 1992. – Kn. 1. – 480 s.
4. F. Cauty and Ch. Erades, “Ultrasound measurement methods: errors, noise, and sensitivity”, J. On Combustion, Explosion and shock waves, vol. 36, no. 1, pp. 54–61, 2008.
5. P.R. Hoskins et al., Diagnostic ultrasound. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 260 p.
6. Ri͡aben′kyĭ V.M., Zakhoz͡haĭ O.I. Kombinovani systemy rozpiznavanni͡a obraziv // Problemy informat͡siĭnykh tekhnolohiĭ. – 2011. – # 1 (9). – S. 156–160.
7. Zakhoz͡haĭ O.I. Informat͡siĭna tekhnolohii͡a rozpiznavanni͡a obraziv v zadachakh avtomatyzovanoï obrobky informat͡siï ĭ upravlinni͡a skladnymy systemamy // Tam z͡he. – 2013. – # 1 (13). – S. 61–68.
8. Zakhoz͡haĭ O.I. Selekt͡sii͡a rat͡sional′noï sukupnosti obraziv v kombinovanykh systemakh rozpiznavanni͡a // Elektrotekhnichni ta kompi͡uterni systemy. – 2013. – # 9 (85). – S. 186–192.

Текст статтіРозмір
2014-6-08.pdf241.22 КБ