Застосування дискретних структур і числових послідов-ностей до блочних кодів

У роботі досягнуто мету стиснення інформації за допомогою композиції універсальних кодів, де застосовується рекурсивний алгоритм відновлення початкових даних. Це дає коефіцієнт стиску більший, ніж при символьному кодуванні. Запропонований метод таймерного кодування має обґрунтовані оцінки коефіцієнта стиснення, а його метою є кодування зі стисненням. Для цього в ньому створено цілком новий вид універсальних кодів, який використовує поліосновні системи числення. Застосований метод є підвидом універсальних кодів і має перевагу над кодами Хаффмана для стиснення, що полягає у відсутності необхіднос-ті знати точний розподіл ймовірностей, за яким з’являються символи у початковому потоці даних. Кодування Хаффмана потребує точного розподілу ймовірностей, тоді як у випадку універсального кодування достатньо знати лише відносний порядок цих імовірностей (символ, що трапляється найчастіше, другий за частотою символ і т.д). Побудований спосіб кодування може бути застосований у мобільному зв’язку і засобах закритого зв’язку, якщо його використати у поєднанні з блочним шифром, який не розсіює частоти символів, тому задовольняє головні загальноприйняті сучасні вимоги до кодування.

Рік видання: 
2014
Номер: 
6
УДК: 
512.715:512.772.1:688.321
С. 68–75.Іл. 1. Бібліогр.: 7 назв.
Література: 

1. S. Ristov and E. Laporte, “Ziv lempl compression of huge natural languadge data tries using suffix arrays”, 10th Annual Symp. ACM. Experimentation, Combinatorial Pattern Matching, UK, Warwick University, M. CrocheІ more and M. Paterson, eds. Berlin: Springer, 1999, pp. 196—211.
2. Методы сжатия без потерь / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. — М.: Диалог-МИФИ, 2002. — 384 с.
3. K. Sayood, Introduction to Data Compression, 3rd ed., Morgan Kaufman, 2006, p. 315.
4. Скуратовский Р.В. Метод быстрого таймерного кодирования текстов // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — № 1. — С. 154—160.
5. H. Yamamoto, “A new recursive universal code of the positive integers”, IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 46, pp. 717—723, 2000.
6. Скуратовський Р. В. Комбінована λ,ν-адична система числення і деякі математичні об’єкти, які з нею пов’язані // Студентскі фіз.-мат етюди. — 2003. — С. 45—50.
7. Стахов А.П. Коды золотой пропорции. — М.: Радио и связь, 1994. — 152 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. S. Ristov and E. Laporte, “Ziv lempl compression of huge natural languadge data tries using suffix arrays”, in 10th Annual Symp. ACM. Experimentation, Combinatorial Pattern Matching, UK, Warwick University, M. Crochemore and M. Paterson, eds. Berlin: Springer, 1999, pp. 196–211.
2. Metody szhatii͡a bez poter' / D. Vatolin, A. Ratushni͡ak, M. Smirnov, V. I͡Ukin. – M.: Dialog-MIFI, 2002. – 384 s.
3. K. Sayood, Introduction to Data Compression, 3rd ed., Morgan Kaufman, 2006, p. 315.
4. Skuratovs'kiĭ R.V. Metod bystrogo taĭmernogo kodirovanii͡a tekstov // Kibernetika i sistemnyĭ analiz. – 2013. – # 1. – S. 154–160.
5. H. Yamamoto, “A new recursive universal code of the positive integers”, IEEE Trans. Inform. Theory, vol. 46, pp. 717–723, 2000.
6. Skuratovs′kyĭ R.V. Kombinovana - - adychna systema chyslenni͡a i dei͡aki matematychni obi͡ekty, i͡aki z nei͡u povi͡azani // Studentski fiz.-mat eti͡udy. – 2003. – S. 45–50.
7. Stakhov A.P. Kody zolotoĭ proport͡sii. – M.: Radio i svi͡az', 1994. – 152 s.

Текст статтіРозмір
2014-6-09.pdf312.56 КБ