Застосування шаблону проектування Composite та технології LINQ до задачі префіксного кодування тексту за допомогою алгоритму Хаффмана

Розроблено метод реалізації об’єктно-орієнтованої архітектури у формі діаграми класів, що відповідає впровадженню шаблона проектування Composite згідно з потребами гнучкої реалізації дерева Хаффмана, а також метод динамічної ітеративної побудови дерева Хаффмана за допомогою динамічної колекції від інтерфейсу вузла мовою Visual C# і метод створення початкової множини листкових вузлів за допомогою технології LINQ. Методикою реалізації є ідея шаблону проектування Composite для роботи з деревоподібними ієрархічними структурами, можливості середовища розробки Visual Studio 2010, платформи .NET 4.0 та технології LINQ в межах мови програмування Visual C#. Результатами дослідження став об’єктно-орієнтований програмний код мовою Visual C# та діаграма класів мовою UML, які ілюструють застосування шаблону проектування та принципів наслідування, абстрагування, поліморфізму та інкапсуляції для реалізації гнучкої та масштабованої об’єктної архітектури дерева Хаффмана. Наведено переваги методів цієї програмної архітектури та прикладів організації і зберігання великих масивів текстових даних разом з ключем декодування таблиці символів, що доводить практичну цінність леми Шеннона в галузі теорії інформації та кодування.

Рік видання: 
2014
Номер: 
6
УДК: 
681.516.77:519.72
С. 76–82.Іл. 2. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов и др. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. — 384 с.
2. Теорія інформації та кодування: Навч. посібник / В.Л. Кожевников, А.В. Кожевников. — Д.: Нац. гірн. ун-т, 2011. — 108 с.
3. Кавчук С.В. Сборник примеров и задач по теории информации. Руководство для практических занятий на базе Mathcad 6.0 Plus: Учебн. пособие. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002. — 64 с.
4. Паттерны проектирования / Э. Фримен, К. Сьерра, Б. Бейтс. — СПб.: Питер, 2011. — 656 с.
5. Стиллмен Э., Грин Дж. Изучаем C#. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2011. — 696 с.
6. Фленов М.Е. Transact-SQL. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006. — 576 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Metody szhatii͡a dannykh. Ustroĭstvo arkhivatorov, szhatie izobrazheniĭ i video / D. Vatolin, A. Ratushni͡ak, M. Smirnov i dr. – M.: DIALOG-MIFI, 2002. – 384 s.
2. Teorii͡a informat͡siï ta koduvanni͡a: Navch. posibnyk / V.L. Koz͡hevnykov, A.V. Koz͡hevnykov. – D.: Nat͡s. hirn. un-t, 2011. – 108 s.
3. Kavchuk S.V. Sbornik primerov i zadach po teorii informat͡sii. Rukovodstvo dli͡a prakticheskikh zani͡atiĭ na baze Mathcad 6.0 Plus: Uchebn. posobie. – Taganrog: Izd-vo TRTU, 2002. – 64 s.
4. Patterny proektirovanii͡a / Ė. Frimen, K. S'erra, B. Beĭts. – SPb.: Piter, 2011. – 656 s.
5. Stillmen Ė., Grin Dzh. Izuchaem C#. – 2-e izd. – SPb.: Piter, 2011. – 696 s.
6. Flenov M.E. Transact-SQL. – SPb.: BKhV-Peterburg, 2006. – 576 s.

Текст статтіРозмір
2014-6-10.pdf210.6 КБ