Дослідження структури ламінарного потоку в кільцевих каналах з розвинутою поверхнею

З метою дослідити вплив параметрів розвинутої поверхні на структуру ламінарного потоку в’язкої нестисливої рідини в кільцевих каналах запропоновано обчислювальну модель та алгоритм побудови профілів швидкості. При цьому розглянуто випадок однорідного шару перешкод – циліндричних виступів, відстань між якими забезпечує відсутність їх гідродинамічної взаємодії. На основі числових розрахунків проаналізовано залежність максимальної та середньої швидкостей потоку від щільності виступів на поверхні каналу та від їх висоти. З практичної точки зору представлена математична модель має значення лише при русі рідин з дуже малими швидкостями або в тонких капілярах чи за умови досить в’язких рідин (так званого “повзучого потоку”, коли Re<< 1). Перевірку достовірності отриманих результатів виконано на граничних випадках, що приводять до вже відомих задач. Дослідження показало, що запропонована обчислювальна модель адекватно відображає основ­ні особливості процесу. Наведена методика для знаходження профілів швидкості ламінарного потоку в кільцевих каналах з розвинутою поверхнею може бути використана при вивченні турбулентного режиму та при розробці інженерних методів розрахунку кільцевих каналів з турбулізаторами.

Рік видання: 
2014
Номер: 
6
УДК: 
532.542
С. 83–87, Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Интенсификация теплообмена. Успехи теплопередачи / Под ред. проф. А.А. Жукаускаса и проф. Э.К. Калинина. — Вильнюс: Мокслас, 1988. — Т. 2. — 188 с.
2. Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. — М.: Наука, 1982. — 472 с.
3. Мухачев Г.А., Щукин В.К. Термодинамика и теплопередача: Учебник для авиац. вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1991. — 495 с.
4. Слёзкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости. — М.: Гос. изд. тех.-теорет. лит-ры, 1955. — 521 с.
5. Слесаренко А.П, Котульский Д.А. Математическое моделирование ламинарного изотермического течения жидкости в кольцевых каналах при наличии эксцентриситета // Доповіді НАНУ. — 2010. — № 3. — С. 92—96.
6. Митрофанова О.В. Гидродинамика и теплообмен закрученных потоков в каналах ядерно-энергетических установок. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 288 с.
7. Буглаев В.Т., Курбатская H.A., Беленькая Л.И. Исследование теплоотдачи в кольцевых каналах воздухонагревательных устройств // Интенсификация работы теплоэнергетических установок: Сб. науч. тр. — Брянск: изд-во БГТУ, 2000. — С. 93—106.
8. Бердник О.М. Про вплив неоднорідного шару перешкод на стабілізований потік рідини в круглій трубі // Матер. Х Міжнар. науково-техн. конф. “АВІА-2011”. — К.: НАУ, 2011. — Т. 1. — С. 6.72—6.75.
9. Аэрогидромеханика: Учебник для авиационных специальностей вузов / А.М. Мхитарян, В.В. Ушаков, А.Г. Баскакова, В.Д. Трубенок. — М.: Машиностроение, 1984. — 352 с.

Список літератури у транслітерації: 

1. Intensifikat͡sii͡a teploobmena. Uspekhi teploperedachi / Pod red. prof. A.A. Zhukauskasa i prof. Ė.K. Kalinina. – Vil'ni͡us: Mokslas, 1988. – T. 2. – 188 s.
2. Zhukauskas A.A. Konvektivnyĭ perenos v teploobmennikakh. – M.: Nauka, 1982. – 472 s.
3. Mukhachev G.A., Shchukin V.K. Termodinamika i teploperedacha: Uchebnik dli͡a aviat͡s. vuzov. – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: Vyssh. shkola, 1991. – 495 s.
4. Slëzkin N.A. Dinamika vi͡azkoĭ neszhimaemoĭ zhidkosti. – M.: Gos. izd. tekh.-teoret. lit-ry, 1955. – 521 s.
5. Slesarenko A.P, Kotul'skiĭ D.A. Matematicheskoe modelirovanie laminarnogo izotermicheskogo techenii͡a zhidkosti v kol't͡sevykh kanalakh pri nalichii ėkst͡sentrisisteta // Dopovidi NANU. – 2010. – # 3. – S. 92–96.
6. Mitrofanova O.V. Gidrodinamika i teploobmen zakruchennykh potokov v kanalakh i͡aderno-ėnergeticheskikh ustanovok. – M.: FIZMATLIT, 2010. – 288 s.
7. Buglaev V.T., Kurbatskai͡a H.A., Belen'kai͡a L.I. Issledovanie teplootdachi v kol't͡sevykh kanalakh vozdukhonagrevatel'nykh ustroĭstv // Intensifikat͡sii͡a raboty teploėnergeticheskikh ustanovok: Sb. nauch. tr. – Bri͡ansk: izd-vo BGTU, 2000. – S. 93–106.
8. Berdnyk O.M. Pro vplyv neodnoridnoho sharu pereshkod na stabilizovanyĭ potik ridyny v kruhliĭ trubi // Mater. Kh Miz͡hnar. naukovo-tekhn. konf. “AVIA-2011”. – K.: NAU, 2011. – T. 1. – S. 6.72–6.75.
9. Aėrogidromekhanika: Uchebnik dli͡a aviat͡sionnykh spet͡sial'nosteĭ vuzov / A.M. Mkhitari͡an, V.V. Ushakov, A.G. Baskakova, V.D. Trubenok. – M.: Mashinostroenie, 1984. – 352 s.

Текст статтіРозмір
2014-6-11.pdf271.23 КБ

Тематичні розділи журналу

,