Дослідження параметрів якості поверхонь швидкісних підшипників ковзання з композитних матеріалів для поліграфічних машин при алмазному шліфуванні

Наведено результати дослідження процесів утворення дефектних шарів на поверхнях швидкісних підшипників ковзання з нових високолегованих композитних матеріалів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей, призначених для поліграфічних машин. Показано, що оптимальні значення таких параметрів якості поверхонь, як наклеп, спотворення 2-го роду, забезпечуються в результаті взаємодії силового і температурного полів, що виникають на вершині алмазного зерна при тонкому алмазному шліфуванні поверхонь тертя підшипників ковзання. Доведено, що кінцева якість поверхонь оброблення залежить від взаємодії одночасно виникаючих при алмазному шліфуванні процесів зміцнення та відпочинку поверхневих шарів робочих поверхонь підшипників ковзання. Встановлено залежності ступеня та глибини наклепу, спотворень 2-го роду від складу алмазного інструмента, його зернистості, типу зв’язки круга і режимів різання: швидкості круга, глибини шліфування, поздовжньої подачі та застосування змащувально-охолоджувальної рідини. Сформульовано рекомендації для промисловості щодо вибору шліфувальних інструментів з алмазу і режимів різання, які відповідають вимогам до якості поверхонь оброблення високошвидкісних підшипників ротаційних поліграфічних машин.

Рік видання: 
2014
Номер: 
6
УДК: 
621.923.6:621.318.4:621.002.3
С. 88–93., Табл. 5. Библиогр.: 14 назв.
Література: 

1. Актуальные проблемы порошковой металлургии / Под редОВРоманаВСАруначалама. — М: Металлургия1990. — 232 с
2. Ящерицын П.И. Прогрессивная технология финишной обработки деталей. — Мн.: Беларусь, 1989. — 312 с.
3. Лавриненко В.І., Новіков М.В. Надтверді абразивні матеріали в механообробні: Енциклопед. довідник. — К.: Вид-во ІНМ НАН України, 2013. — 456 с.
4. Маталин А.А. Технологические методы повышения долговечности деталей машин. — К.: Техника, 1971. — 144 с.
5. Підшипниковий композиційний матеріал на основі інструментальної сталі: Пат. України № 60522, МПК С22С33/02 (2006.01) / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. — Опубл. 25.06.2011, Бюл. № 12.
6. Антифрикційний композиційний матеріал на основі інструментальної сталі: Пат. України № 102299, МПК С22СЗЗ/02 / Т.А. Роїк, А.П. Гавриш, П.О. Киричок та ін. — Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 13.
7. Роїк Т.А., Гавриш А.П., Гавриш О.А. Сучасні системи технологій заготівельного виробництва в машинобудуванні: Монографія. — К.: ЕКМО, 2010. — 212 с.
8. Нові технології фінішного оброблення композиційних підшипників ковзання для жорстких умов експлуатації монографія / А.П. Гавриш, О.О. Мельник, Т.А. Роїк та ін. — К.: НТУУ “КПІ”. 2012. — 196 с.
9. Гавриш А.П., Мельник П.П. Алмазно-абразивна обробка магнітних матеріалів: Монографія. — Житомир: ЖДТУ, 2003. — 652 с.
10. Вплив абразивного інструменту на шорсткість поверхонь композитних підшипників поліграфічної техніки при тонкому шліфуванні / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Технологія і техніка друкарства. — 2012. — № 3. — С. 65—77.
11. Вплив складу інструменту і режимів тонкого ельборового шліфування та шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин / А.П. Гавриш, Т.А. Роїк, П.О. Киричок та ін. // Вісник ЖДТУ. — 2013. — № 3. — С. 112—120.
12. Обеспечение качества поверхностей деталей из магнитомягких сплавов прецизионной доводкой: Монография / Т.А. Роик, П.А. Киричок, А.П. Гавриш и др. — К.: НТУУ “КПІ”, 2013. — 233 с.
13. Силове поле при тонкому шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Прогрессивные технологии и система машиностроения: Междунар. сб. науч. трудов. — Донецк: ДонНТУ, 2013. — № 2 (45). — С. 85—90.
14. Дослідження температур при тонкому абразивному шліфуванні деталей з композитів на основі відходів інструментальних сталей / А.П. Гавриш, П.О. Киричок, Т.А. Роїк, Ю.Ю. Віцюк // Вісник Тернопіль. нац. техн. ун-ту. — 2013. — № 1 (69). — С. 125—130.

Список літератури у транслітерації: 

1. Aktual'nye problemy poroshkovoĭ metallurgii / Pod red. O.V. Romana, V.S. Arunachalama. – M.: Metallurgii͡a, 1990. – 232 s .
2. I͡Ashcherit͡syn P.I. Progressivnai͡a tekhnologii͡a finishnoĭ obrabotki detaleĭ. – Mn.: Belarus', 1989. – 312 s.
3. Lavrynenko V.I., Novikov M.V. Nadtverdi abrazyvni materialy v mekhanoobrobni: Ent͡sykloped. dovidnyk. – K.: Vyd-vo INM NAN Ukraïny, 2013. – 456 s.
4. Matalin A.A. Tekhnologicheskie metody povyshenii͡a dolgovechnosti detaleĭ mashin. – K.: Tekhnika, 1971. – 144 s.
5. Pidshypnykovyĭ kompozyt͡siĭnyĭ material na osnovi instrumental′noï stali: Pat. Ukraïny # 60522, MPK S22S33/02 (2006.01) / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok ta in. – Opubl. 25.06.2011, Bi͡ul. # 12.
6. Antyfrykt͡siĭnyĭ kompozyt͡siĭnyĭ material na osnovi instrumental′noï stali: Pat. Ukraïny # 102299, MPK S22SZZ/02 / T.A. Roïk, A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok ta in. – Opubl. 25.06.2013, Bi͡ul. # 13.
7. Roïk T.A., Havrysh A.P., Havrysh O.A. Suchasni systemy tekhnolohiĭ zahotivel′noho vyrobnyt͡stva v mashynobuduvanni: Monohrafii͡a. – K.: EKMO, 2010. – 212 s.
8. Novi tekhnolohiï finishnoho obroblenni͡a kompozyt͡siĭnykh pidshypnykiv kovzanni͡a dli͡a z͡horstkykh umov ekspluatat͡siï monohrafii͡a / A.P. Havrysh, O.O. Mel′nyk, T.A. Roïk. – K.: NTUU “KPI”. 2012. – 196 s.
9. Havrysh A.P., Mel′nyk P.P. Almazno-abrazyvna obrobka mahnitnykh materialiv: Monohrafii͡a. – Z͡hytomyr: Z͡hDTU, 2003. – 652 s.
10. Vplyv abrazyvnoho instrumentu na shorstkist′ poverkhon′ kompozytnykh pidshypnykiv polihrafichnoï tekhniky pry tonkomu shlifuvanni / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Tekhnolohii͡a i tekhnika drukarstva. –2012. – # 3. – S. 65–77.
11. Vplyv skladu instrumentu i rez͡hymiv tonkoho el′borovoho shlifuvanni͡a ta shorstkist′ poverkhon′ kompozytnykh pidshypnykiv kovzanni͡a polihrafichnykh mashyn / A.P. Havrysh, T.A. Roïk, P.O. Kyrychok ta in. // Visnyk Z͡hDTU. – 2013. – # 3. – S. 112–120.
12. Obespechenie kachestva poverkhnosteĭ detaleĭ iz magnitomi͡agkikh splavov pret͡sizionnoĭ dovodkoĭ: Monografii͡a / T.A. Roik, P.A. Kirichok, A.P. Gavrish i dr. – K.: NTUU “KPІ”, 2013. – 233 s.
13. Sylove pole pry tonkomu shlifuvanni detaleĭ terti͡a z novykh kompozyt͡siĭnykh splaviv dli͡a drukars′koï tekhniky / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Progressivnye tekhnologii i sistema mashinostroenii͡a: Mezhdunar. sb. nauch. trudov. – Donet͡sk: DonNTU, 2013. – # 2 (45). – S. 85–90.
14. Doslidz͡henni͡a temperatur pry tonkomu abrazyvnomu shlifuvanni detaleĭ z kompozytiv na osnovi vidkhodiv instrumental′nykh staleĭ / A.P. Havrysh, P.O. Kyrychok, T.A. Roïk, I͡u.I͡u. Vit͡si͡uk // Visnyk Ternopil′. nat͡s. tekhn. un-tu. – 2013. – # 1 (69). – S. 125–130.

Текст статтіРозмір
2014-6-12.pdf221.04 КБ