Похибки вимірювання температури пацієнта медичним тепловізором

Метою статті є розробка методу розрахунку і дослідження похибок вимірювання температури медичним тепловізором у патологічних зонах залежно від відстані між пацієнтом і тепловізором. В основу методу покладена еквівалентна шуму різниця температур (ЕШРТ), яка залежить від лінійного збільшення об’єктива тепловізора. Абсолютну похибку вимірювання визначено як різницю двох ЕШРТ для випадку, коли об’єкт спостереження розміщений на відстані вимірювання температури і на нескінченності від тепловізора. Отримано рівняння для розрахунку абсолютної і відносної похибок вимірювання температури залежно від збільшення об’єктива і відстані між тепловізором і пацієнтом. Встановлено необхідний діапазон зміни збільшення об’єктива, який залежить від розмірів патогенної зони, розмірів мікроболометричної матриці та фокусної відстані об’єктива. Розглянуто приклад застосування запропонованого методу для визначення похибки вимірювання температури медичним тепловізором. Встановлено, що для випадку, коли пацієнт перебуває на відстані більше 1 м від тепловізора, похибки вимірювання, що розглядаються, можна не враховувати. На відстанях менше 50 см виникають значні похибки, для компенсації яких рекомендовано використовувати спеціальні інфрачервоні об’єктиви.

Рік видання: 
2014
Номер: 
6
УДК: 
621.384.3
С. 106–109., Іл. 4. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. N.A. Diakides and J.D. Bronzino, Medical Infrared Imaging. New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008, 452 p.
2. Колесов С.Н., Воловик М.Г., Прилучный М.А. Медицинское теплорадиовидение: современный методологический подход. — Нижний Новгород: ФГУ “НИИТО Росмедтехнологий”, 2008. — 184 с.
3. Блюмин Р.Б. Технологии бесконтактной диагностики // Вестник новых мед. технол. — 2008. — 15, № 4. — С. 146—149.
4. Волошин В.Н. Использование радиотермометрии при определении уровня и способа ампутации нижних конечностей у больных с критической ишемией // Совр. технол. в мед. — 2011. — № 4. — С. 95—98.
5. Вайнер Б.Г. Матричное тепловидение в физиологии. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. — 188 с.
6. Колобродов В.Г., Лихоліт М.І. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження: Підручник. — К.: НТУУ “КПІ”, 2007. — 364 с.
7. N. Schuster and V.G. Kolobrodov, Infrarotthermographie (Zweite, uberarbeitete und erweiterte Ausgabe). Berlin: Wiley-VCH Verlag Gmb Co. KGaA, 2004, 356 p.
8. Теория оптических систем / Б.Н. Бегунов, Н.П. Заказнов, С.И. Кирюшин, В.И. Кузичев. — М.: Машиностроение, 1981. — 432 с.
9. Современные медицинские тепловизоры / Г.С. Мельников, В.М. Самков, Ю.И. Солдатов, В.В. Коротаев // Тепловидение в медицине и промышленности: Матер. 9-й Междунар. конф. “Прикладная оптика — 2010”, 18—22 окт. 2010 г., Санкт—Петербург. — СПб, 2010. — С. 11—17.

Список літератури у транслітерації: 

1. N.A. Diakides and J.D. Bronzino, Medical Infrared Imaging. New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008, 452 p.
2. Kolesov S.N., Volovik M.G., Priluchnyĭ M.A. Medit͡sinskoe teploradiovidenie: sovremennyĭ metodologicheskiĭ podkhod. – Nizhniĭ Novgorod: FGU “NIITO Rosmedtekhnologiĭ”, 2008. – 184 s.
3. Bli͡umin R.B. Tekhnologii beskontaktnoĭ diagnostiki // Vestnik novykh med. tekhnol. – 2008. – 15, # 4. – S. 146–149.
4. Voloshin V.N. Ispol'zovanie radiotermometrii pri opredelenii urovni͡a i sposoba amputat͡sii nizhnikh konechnosteĭ u bol'nykh s kriticheskoĭ ishemieĭ // Sovr. tekhnol. v med. – 2011. – # 4. – S. 95–98.
5. Vaĭner B.G. Matrichnoe teplovidenie v fiziolo¬gii. – Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2004. – 188 s.
6. Kolobrodov V.H., Lykholit M.I. Proektuvanni͡a teploviziĭnykh i televiziĭnykh system sposterez͡henni͡a: Pidruchnyk – K.: NTUU “KPI”, 2007. – 364 s.
7. N. Schuster and V.G. Kolobrodov, Infrarotthermographie (Zweite, uberarbeitete und erweiterte Ausgabe). Berlin: Wiley-VCH Verlag Gmb & Co. KGaA, 2004, 356 p.
8. Teorii͡a opticheskikh sistem / B.N. Begunov, N.P. Zakaznov, S.I. Kiri͡ushin, V.I. Kuzichev. – M.: Mashinostroenie, 1981. – 432 s.
9. Sovremennye medit͡sinskie teplovizory / G.S. Mel'nikov, V.M. Samkov, I͡U.I. Soldatov, V.V. Korotaev // Teplovidenie v medit͡sine i promyshlennosti: Mater. 9-ĭ Mezhdunar. konf. “Prikladnai͡a optika – 2010”, 18–22 okt. 2010 g., Sankt–Peterburg. – SPb, 2010. – S. 11–17.

Текст статтіРозмір
2014-6-15.pdf220.19 КБ