Вплив попередньої підготовки на вбираючу здатність та міцність гранул аміачної селітри марки Б

Підвищено утримуючу здатність гранульованої аміачної селітри марки Б відносно рідкого палива за рахунок попередньої обробки гранул селітри та створено нові енергоконденсовані системи для гірських розробок. Технологія обробки передбачала розкриття твердої оболонки гранул без утворення наскрізних пор і створення в порах жорсткого каркаса з малорозчинних сполук. Встановлено, що оброблення розчином феруму (ІІІ) хлориду і подальше нагрівання забезпечує утворення в порах і на поверхні гранул каркаса з гідроксосполук феруму (ІІІ) з розвиненою поверхнею. Це забезпечує підвищення утримуючої здатності селітри відносно рідкого палива з 2,5 до 6 % мас. зі збереженням статичної міцності гранул. Введення до складу рідкого палива стеарину, який має поверхневу активність і хімічно зв’язується зі сполуками феруму (ІІІ), збільшує утримуючу здатність гранул понад 7 % мас. Технологія обробки дає можливість створити стабільні енергоконденсовані системи, які містять каталізатор окиснення рідкого палива безпосередньо на поверхні гранул селітри. На основі досліджень одержано високоефективну безпечну енергоконденсовану систему Україніт-АНФО для руйнування гірських порід у підземних умовах.

Рік видання: 
2014
Номер: 
6
УДК: 
661.52:662.2
С. 110–114., Табл. 2. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Чернышев А.К., Левин Б.В., Туголуков А.В. Аммиачная селитра: свойства, производство, применение. — М.: Инфохим, 2009. — 512 с.
2. Дубнов Л.В., Бахаревич Н.С., Романов И.А. Промышленные взрывчатые вещества. — М.: Недра, 1987. — 358 с.
3. Кантор В.Х. Новая техника и технология изготовления промышленных взрывчатых веществ с термообработкой гранулированной аммиачной селитры // Взрывное дело. — 2007. — № 98/55. — С. 181—191.
4. Ефремов Э.И., Римарчук Б.И., Шварцер В.Я. Совершенствование простейших взрывчатых смесей на основе аммиачной селитры и нефтепродуктов // Вісник КДПУ. — 2006. — Вип. 2 (37), ч. 2. — С. 81—84.
5. Курин Н.П. Теория процесса слеживания гранулированной аммиачной селитры и возможные пути борьбы со слеживаемостью // Изв. Томск. политехн. унта. —1952. — 71. —С. 25—51.
6. Производство аммиачной селитры в агрегатах большой мощности / М.Е. Иванов, В.М. Олевский, Н.Н. Поляков и др. — М.: Химия, 1990. — 288 с.
7. Ковтун Ю.В. АНФО и Игданиты — без знака равенства // Взрывное дело. — 2012. — № 107/64. — С. 168—180.
8. Патент 2452719 RU: МПК С 06 21/00, С01С1/01, С06В 31/28. Устройство для получения пористой гранулированной аммиачной селитры и способ получения пористой гранулированной аммиачной селитры / А.В. Старшинов, А.А. Старшинов, С.С. Костылев (RU) и др.; Заявл 02.06.2010; Опубл. 10.06.2012.
9. Коваленко И.Л. Влияние хлоридов феррума(ІІІ) и купрума(ІІ) на термическое разложение енергонасыщенных систем на основе аммиачной селитры // Праці Одеського політехн. ун-ту. — 2013. — Вип. 3. — С. 233—237.
10. Патент № 79813 Україна МПК С06В 31/00. Вибухова речовина “Україніт-АНФО” / В.П. Купрін, О.В. Купрін, М.І. Іщенко, М.В. Савченко, І.Л. Коваленко (UA); Заявл. 18.02.2013; Опубл. 25.04.2013. — Бюл. № 8.
11. Патент № 85959 Україна МПК С06В 31/00. Промислова вибухова речовина / І.Л. Коваленко (UA); Заявл. 27.05.2013; Опубл. 10.12.2013. — Бюл. № 23.

Список літератури у транслітерації: 

1. Chernyshev A.K., Levin B.V., Tugolukov A.V. Ammiachnai͡a selitra: svoĭstva, proizvodstvo, primenenie. – M.: Infokhim, 2009. – 512 s.
2. Dubnov L.V., Bakharevich N.S., Romanov I.A. Promyshlennye vzryvchatye veshchestva. – M.: Nedra, 1987. – 358 s.
3. Kantor V.Kh. Novai͡a tekhnika i tekhnologii͡a izgotovlenii͡a promyshlennykh vzryvchatykh veshchestv s termoobrabotkoĭ granulirovannoĭ ammiachnoĭ selitry // Vzryvnoe delo. – 2007. – # 98/55. – S. 181–191.
4. Efremov Ė.I., Rimarchuk B.I., Shvart͡ser V.I͡A. Sovershenstvovanie prosteĭshikh vzryvchatykh smeseĭ na osnove ammiachnoĭ selitry i nefteproduktov // Visnyk KDPU. – 2006. – Vyp. 2 (37), ch. 2. – S. 81–84.
5. Kurin N.P. Teorii͡a prot͡sessa slezhivanii͡a granulirovannoĭ ammiachnoĭ selitry i vozmozhnye puti bor'by so slezhivaemost'i͡u // Izv. Tomsk. politekhn. un-ta. –1952. – 71. –S. 25–51.
6. Proizvodstvo ammiachnoĭ selitry v agregatakh bol'shoĭ moshchnosti / M.E. Ivanov, V.M. Olevskiĭ, N.N. Poli͡akov i dr. – M.: Khimii͡a, 1990. – 288 s.
7. Kovtun I͡U.V. ANFO i Igdanity – bez znaka ravenstva // Vzryvnoe delo. – 2012. – # 107/64. – S. 168–180.
8. Patent 2452719 RU: MPK S 06 21/00, S01S1/01, S06V 31/28. Ustroĭstvo dli͡a poluchenii͡a poristoĭ granulirovannoĭ ammiachnoĭ selitry i sposob poluchenii͡a poristoĭ granulirovannoĭ ammiachnoĭ selitry / A.V. Starshinov, A.A. Starshinov, S.S. Kostylev (RU) i dr.; Zai͡avl 02.06.2010; Opubl. 10.06.2012.
9. Kovalenko I.L. Vlii͡anie khloridov ferruma(ІІІ) i kupruma(ІІ) na termicheskoe razlozhenie energonasyshchennykh sistem na osnove ammiachnoĭ selitry // Prat͡si Odes′koho politekhn. un-tu. – 2013. – Vyp. 3. – S. 233–237.
10. Patent # 79813 Ukraïna MPK S06V 31/00. Vybukhova rechovyna “Ukraïnit-ANFO” / V.P. Kuprin, O.V. Kup¬rin, M.I. Ishchenko, M.V. Savchenko, I.L. Kovalenko (UA); Zai͡avl. 18.02.2013; Opubl. 25.04.2013. – Bi͡ul. # 8.
11. Patent # 85959 Ukraïna MPK S06V 31/00. Promyslova vybukhova rechovyna / I.L. Kovalenko (UA); Zai͡avl. 27.05.2013; Opubl. 10.12.2013. – Bi͡ul. # 23.

Текст статтіРозмір
2014-6-16.pdf153.24 КБ

Тематичні розділи журналу

,