Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородок

Наведено результати числового моделювання вісесиметричних течій у резервуарах із жорсткими перегородками. Виконано аналіз структури циркуляцій i характеру розвитку течії в часі залежно від геометричних параметрів перегородок і чисел подібності Рейнольдса, Ейлера і Россбі. Встановлено, що циркуляційні течії поблизу перегородок здатні коригувати структуру й енергетичні характеристики основного потоку, а також істотно змінювати особливості роз¬витку течій як в області впливу перегородки, так і поблизу внутрішніх її кромок. Отримано дані щодо раціонального розміщення перегородок у потоці з точки зору мінімізації їх маси та кількості, що має велике значення для літального апарата. Порівняння числових даних з експериментальними свідчить про якісний збіг отриманих результатів. Встановлено такі характеристики течій, як поля азимутальної швидкості, структури меридіональних течій і циркуляцій у кожному конкретному випадку течії. Дано практичні рекомендації з проектування подібних внутрішніх конструкцій стабілізуючих пристроїв.

Рік видання: 
2013
Номер: 
6
УДК: 
532.53:629.784
С. 60–64., Іл. 4. Бібліогр.: 4 назви.
Література: 

1. Губанов Б.И. Триумф и трагедия “Энергии”. Размышления главного конструктора. — М.: Машиностроение, 2002. — 289 с.
2. Бужинский В.А. О колебаниях жидкости в топливных баках с демпфирующими перегородками // Космонавтика и ракетостроение. — 2007. — № 1. — С. 110— 120.
3. Ковалев В.А. Эффективность перемешивания топлива в баках космического аппарата внутрибаковыми перегородками // Промислова гідравлика і пневматика. — 2009. — № 1 (23). — С. 48—51.
4. Ковалев В.А, Крищук Н.Г., Конюхов А.С. Численное моделирование течений жидкости в емкостях с перегородками // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Машинобудування. — 2010. — Вип. 59. — С. 51—55.

Список літератури у транслітерації: 

1. Gubanov B.I. Triumf i tragedii͡a “Ėnergii”. Razmyshlenii͡a glavnogo konstruktora. – M.: Mashinostroenie, 2002. – 289 s.
2. Buzhinskiĭ V.A. O kolebanii͡akh zhidkosti v toplivnykh bakakh s dempfirui͡ushchimi peregorodkami // Kosmonavtika i raketostroenie. – 2007. – # 1. – S. 110–120.
3. Kovalev V.A. Ėffektivnost' peremeshivanii͡a topliva v bakakh kosmicheskogo apparata vnutribakovymi peregorodkami // Promyslova hidravlyka i pnevmatyka. – 2009. – # 1 (23). – S. 48–51.
4. Kovalev V.A, Krishchuk N.G., Koni͡ukhov A.S. Chislennoe modelirovanie techeniĭ zhidkosti v emkosti͡akh s peregorodkami // Visnyk NTUU “KPI”. Ser. Mashynobuduvanni͡a. – 2010. – Vyp. 59. – S. 51–55.

Текст статтіРозмір
2013-6-8.pdf366.07 КБ

Тематичні розділи журналу

,