An elementary model of the active object search within partial indeterminancy in the form of a multistage diagonal 2×2-game

There has been proposed a model of the region of searching the active object with elementarily breaking it into rectangles. In conditions of partial in determined probabilities of the object sojourn within the searching region there has been developed the model of optimally holding the search arrangements.This model basis is a multistage diagonal 2×2 - game, whose matrix elements are determined through the player optimal behavior on the previousstage with counting the maximal disbalance minimizationin evaluating probabilistic data.

Publication year: 
2010
Issue: 
6
УДК: 
519.832.3
С.64–69., укр., Іл. 1. Бібліогр.: 13 назв.
References: 

1. Солонніков В.Г., Катеринчук І.С. Оптимізація розпо-ділу сил та засобів для виконання завдань при прове-денні прикордонних (спільних) операцій // Тр. ака-демії. — К.: НАО, 2005. — Вип. 61. — С. 18—24.
2. Катеринчук І.С., Широбоков С.М., Цибровський М.Ю.Математична модель визначення імовірних маршру-тів руху порушників державного кордону // Зб. наук.пр. — Хмельницький: Вид-во Національної академіїДержавної прикордонної служби України ім. Б. Хмель-ницького, 2005. — № 13, ч. І. — С. 48—53.
3. Катеринчук І.С., Мисик А.Б., Цибровський М.Ю. Ре-комендації щодо вибору раціональних режимів фун-кціонування системи протидії незаконній міграції надержавному кордоні // Честь і закон. — Х.: АВВМВСУ, 2007. — № 1. — С. 58—64.
4. Юдин Д.Б. Математические методы управления вусловиях неполной информации. — М.: Сов. радио,1974. — 400 с.
5. Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условияхнеопределенности. — М.: Наука, 1981. — 258 с.
6. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. —СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 416 с.
7. Воробьёв Н.Н. Теория игр для экономистов-киберне-тиков. — М.: Наука, Главная редакция физ.-мат. лит-ры, 1985. — 272 с.
8. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теорияигр: Учеб. пособие для ун-тов. — М.: Высш. шк.,Книжный дом “Университет”, 1998. — 304 с.
9. Романюк В.В. Модель визначення оптимального рішення проектувальника у задачі про розрахунокповздовжньої стійкості двох елементів будівельноїконструкції при дії на них нормованого стискаючогозусилля // Пробл. трибології. — 2010. — № 1. —С. 42—56.
10. Романюк В.В. Моделювання дії нормованого одинич-ного навантаження на три колони однакової висоти убудівельній конструкції і знаходження оптимальноїплощі кожної опори // Там же. — № 3. — С. 18—25.
11. Оуэн Г. Теория игр / Пер. с англ. — 2-е изд. — М.:Едиториал УРСС, 2004. — 216 с.
12. Романюк В.В. Моделювання реалізації оптимальнихзмішаних стратегій в антагоністичній грі з двома чис-тими стратегіями в кожного з гравців // Наукові вістіНТУУ “КПІ”. — 2007. — № 3. — С. 74—77.13. Романюк В.В. Метод реалізації принципу оптималь-ності у матричних іграх без сідлової точки // Вісн.НТУ “ХПІ”. Тем. вип.: Інформатика та моделюван-ня. — Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. — № 49. — С. 146—154.

AttachmentSize
2010-6-10.pdf230.52 KB