Export power of radioelectronic enterprises of Ukraine

Автори

The paper considers components of export power and factors that impact on the development stage of export potential of radioelectronics in Ukraine. We analyze the state, specificity and prospects of radioelectronics advance. We make the comparative analysis of economic efficiency of radioelectronics in Ukraine and world-wide. Applying the criterion of goods groups and world regions, we analyze the state of export potential of Ukrainian enterprises and assess export power of radioelectronic devices. Based on the process approach, we determine key constituents of the mechanism of increasing the export power for radioelectronic enterprises. Results of the analysis of development challenges of Ukrainian radioelectronics enabled to outline directions and ways of tackling the problems concerning the increase of enterprises’ export power.

Publication year: 
2009
Issue: 
5
УДК: 
339.94
С. 11—22, укр., Іл. 4. Табл. 6. Бібліогр.: 25 назв.
References: 

1. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення / О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук. — К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. — 540 с.
2. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: Аналітичні матеріали до Парламентських слухань “Стратегія інноваційного розвитку України на 2010—2020 роки в умовах глобалізаційних викликів” / Л.І. Федулова, Ю.М. Бажал, І.А. Шовкун та ін.; За ред. Л.І. Федулової, Г.О. Андрощука. — К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2009. — 196 с.
3. Бажал Ю.М., Одотюк І.В., Александрова В.П. та ін. Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку / За ред. Ю.М. Бажала. — К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2002. — 320 с.
4. Варшавский Л.Е. Исследование инвестиционных стратегий фирм на рынках капитало- и наукоемкой продукции (производственные мощности, цены, технологические изменения). — М.: ЦЭМИ РАН, 2003. — 354 с.
5. Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття / В.М. Геєць, В.П. Александрова, М.І. Скрипниченко та ін.; За ред. А.П. Шпака. — К.: Фенікс, 2007. — С. 52—56. — (НАН України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва).
6. Герасимчук В.Г. Маркетингові стратегії використання експортного потенціалу промислового комплексу України // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип.: Маркетинг: теорія і практика. — К.: КНЕУ, 2009. — С. 34—46.
7. Егоров И.Ю. Наука и инновации в процессах социально-экономического развития. — К.: ИВЦ Госкомстата Украины, 2006. — 338 с.
8. Актуальні питання методології та практики науковотехнологічної політики / Б.А. Малицький, І.О. Булкін, І.Ю. Єгоров та ін.; За ред. Б.А. Малицького; Центр дослідж. науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України. — К.: УкрІНТЕІ, 2001. – 201 с.
9. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. — К.: Знання України, 2002. — 336 с.
10. Соловйов В.П., Кореняко Г.І., Головатюк В.М. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики. — К.: Фенікс, 2008. — 224 с.
11. Solow R.M. Growth theory: an exposition. — Oxford: Clarendon, 1971. — 109 p.
12. Попович А.С. О возможностях информационно-коммуникативных технологий в преодолении трудностей и противоречий развития стратегического управления // Пятая дистанционная науч.-практ. конф. с междунар. участием “Системы поддержки принятия решений. Теория и практика. СППР’2009”, 8 июня 2009 г., Украина, г. Киев. — Режим доступа: http://conf.atsukr. org. ua/sbornik.php.
13. Федулова Л.І. Технологічний розвиток економіки України. — К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2006. — 636 с.
14. Дружкина М.А. Эффективность управления экспортным потенциалом предприятия: Автореф. дис. … канд. эконом. наук. — Екатеринбург: Уральский гос. эконом. ун-т, 2008. — 9 с.
15. Николай Дмитриевич Кондратьев, 1892—1938: указ. лит. / Сост. Т.Н. Камзолова. — М.: ИНИОН РАН, 1992. — 31 с.
16. Новосядлий С.П. Фізико-технологічні основи субмікронної технології великих інтегральних схем. — Івано-Франківськ: Сімик, 2005. — 352 с.
17. Vanston J.H. Better forecasts, better plans, better results // Research-Technology Management, 2003. — January-February. — Arlington: Industrial research institute Inc., 2003. — P. 47—58.
18. ISuppli projects mild semiconductor sales cycle through 2010 // Fab Management. — Last retrieve: 04 January 2007. — Access mode: www.fabtech.org/fab_management.
19. AMD вновь говорит о 20 % рынка // Компания Юником. — Дата доступа: 26 января 2008 г. — Режим доступа: http://www.uni.com.ua.
20. Романченко В. Итоги-2006, Перспективы-2007 // 3D News. — Дата доступа: 03.01.2007. — Режим доступа: http://www.3dnews.ru/editorial/itogi_2006.
21. Немілостивий В.О. Стан, перспективи та проблеми розвитку радіоелектронної галузі України / Доповідь на засіданні Науково-технічної ради Мінпромполітики України, 15 жовтня 2008 р.
22. Кончиць М.В. Характеристика основних показників радіоелектронної промисловості, роль і місце в економіці України / Доповідь на засіданні Науково-технічної ради Мінпромполітики України, 16 січня 2008 р.
23. Глушеченко Э.Н., Кончиц Н.В. Состояние и перспективы развития радиоэлектроники в Украине // СИЭТ-2007: Тр. 8-й Междунар. научн.-практ. конф., г. Одесса, 21—25 мая 2007 г. — Одесса: Политехпериодика, 2007. — С. 20—21.
24. Зведені показники фінансово-економічної діяльності підприємств та організацій Мінпромполітики України за 2007 р. — К.: УкрДНВЦ “Квант-Модуль”, 2007. — 179 с.
25. Тарасова Н.В., Калініченко І.С., Романенко В.А. та ін. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи. — Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. — С. 204—211.

AttachmentSize
2009-5-2.pdf355.69 KB

Тематичні розділи журналу

,