Management of resource saving transformations on the basis of input-output balance model

Автори

This paper considers the preconditions for implementing the resource saving transformations in the economy of Ukraine. Specifically, management principles of macroeconomic resource saving transformations, including interbranch relations are formulated. Using the input-output balance model, the block scheme of the controlling mechanism of the economic system structural shifts to resource saving is developed.

Publication year: 
2009
Issue: 
1
УДК: 
005:502.171/174:338.4
С. 5 – 12, укр., Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 18 назв.
References: 

1. Леонтьев В., Форд Д. Межотраслевой анализ воздействия структуры экономики на окружающую среду // Экономика и математические методы. — 1972. — VIII, вып. 3. — С. 370—399.
2. Канторович Л.В., Горстко А.Б. Оптимальные решения в экономике. — М.: Наука, 1972. — 232 с.
3. Канторович Л.В., Макаров В.Л. Оптимальные модели перспективного планирования: применение математики в экономических исследованиях. — М.: Мысль, 1965. — 248 с.
4. Карпец Э.П., Лавров Л.Г. Оптимизационная эконометрическая модель межотраслевого баланса // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. праць. — К.: ІК НАН України, 2005. — № 4. — С. 110—118.
5. Мелентьев Б.В. Межрегиональный инструментарий прогнозирования экономического развития: Автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.13. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006. — 34 с.
6. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С. Міщенко та ін. — К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. — 716 с.
7. Еколого-економічні збитки: кількісна оцінка: Навч. посіб. / В.Г. Сліпченко, Є.В. Бридун, В.В. Дергачова та ін.; За ред. І.В. Недіна. — К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. — 216 с.
8. Методи оцінки екологічних втрат / За ред. Л.Г. Мельника, О.І. Карінцевої. — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. — 288 с.
9. Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток: Інформаційний посібник для українських ЗМІ. — К.: ВЕГО “МАМА-86”, 2007. — 40 с.
10. Мазін Ю.О. Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні: Дис. … канд. екон. наук: 08.02.02. — Суми: СумДУ, 2005. — 222 с.
11. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленка. — К.: Консультант, 2007. — 600 с.
12. Інноваційна активність промислових підприємств за 2007 рік (від 09.01.2008 р.) // http://www.ukrstat.gov.ua.
13. Статистичний збірник “Довкілля України” за 2007 рік / Державний комітет статистики України; За ред. Ю.М. Остапчука. — К., 2008. — 216 с.

AttachmentSize
2009-1-1.pdf290.46 KB

Тематичні розділи журналу

,