An Effective Reagent for Perufication of Flow Waters

In this paper, we make the comparative analysis of efficiency of flow waters perufication by coagulants on the basis of aluminium sulfate - industrial standard (Al2(SO4)318H2O) as well as a novel coagulant, synthesized by our technology. The efficiency of coagulants action is tested on the models and real standards of flow waters in the processes of perufication from lees, dyes, some ions of heavy metals. We also set the limits of рН efficient work of the synthesized standard. In addition, the synthesized sample is tested under the industrial conditions in the real flow waters and is recommended to implementation.

Publication year: 
2010
Issue: 
2
УДК: 
546:543.226
С. 149—152, укр., Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 7 назв
References: 

1. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение.Применение. — Л.: Химия, 1987. — 208 с.
2. Lerczyski S., Kurcharski J. Nowy koagulant do oczyszczania wody i sciekow // Przem. Chem. — 1965. — 44, N 8. — S. 453—455.
3. Лапінський А.В., Супрунчук В.І., Астрелін І.М. та ін. Дослідження стадії сірчанокислотного розкладу каолінового концентрату при отриманні на його основі алюмінієвого коагулянта // Хім. промисловість. — 1994. — № 5-6. — С. 36—38.
4. Hoibye L., Clauson-Kaas J., Wenzel H. et al. Sustainability assessment of advanced wastewater treatment technologies // Water Science Technology. — 2008. — 5, N 5. — Р. 963—968.
5. Кримець Г.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М., Супрунчук В.І. Термоефекти процесу сульфатизації каоліну // Зб. наук. праць Дніпродзержинського держ.техн. ун-ту. Технічні науки. Тем. випуск “Сучасні проблеми технології неорганічних речовин”. — Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. — С. 43—46.
6. Кримець Г.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М. та ін. Механізм взаємодії сульфатної кислоти з каоліном //Вісн. НТУ “Харківський політехнічний інститут”. — 2010. — № 11. — С. 35—43.
7. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / Під ред. А.К. Запольського. — К.: Лібра, 2000. — 552 с.

AttachmentSize
2010-2-24.pdf222.22 KB

Тематичні розділи журналу

,