Recognition of Phonendoscope Signals in the Linear Spectrum Parameters Domain of the Highest Regression

In this paper, we study two new effective domains —linear spectrum projections of the highest regression and the linear spectrum frequency of the highest regression. We also consider classic domains of equivalent parameters and reflection coefficients. Furthermore, we compare the results of classifiers structure of phonendoscope signals by using imaging into the solution space with a minimum mean square error.

Publication year: 
2010
Issue: 
1
УДК: 
621.3.011.21; 612.66
С. 5—10, укр., Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 14 назв
References: 

1. Кирпаченко В.Т., Кражановский В.В., Кражановский В.В. (мл.) Алгоритмы адаптивной и ранговой классификации шумов дыхания // Науч. тр. II конф. С междунар. участием “Информационные технологии в охране здоровья и практической медицине”. — К., 2002. — С. 69—71.
2. Бондаренко А.С., Павлов О.І., Шарпан О.Б. Розпізнавання сигналів фонендоскопії в просторі автокореляційних функцій та коефіцієнтів лінійного прогнозування // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер. радіотехніки і радіоапаратобудування. — 2010. — № 40. — С. 21—26.
3. Павлов О.И. Прямое П-преобразование в линейном предсказании речи // Изв. вузов. Радиоэлектроника. — 2000. — № 12. — С. 53—66.
4. Павлов О.И. Упрощение реализации метода линейных спектральных пар (частот) в линейном предсказании речи // Тр. 3-й Междунар. конф. “Цифровая обработка сигналов и ее применение”. Т. 3. — М., 2000. — С. 128—132.
5. Павлов О.И. Быстрый алгоритм и графическое представление прямого преобразования в методе линейных спектральных частот высшего порядка // Там же. — С. 132—136.
6. Павлов О.И. Алгоритм быстрого прямого П-преобразования и особенности его математического аппарата //Изв. вузов. Радиоэлектроника. — 2001. — № 2. — С. 61—73.
7. Павлов О.И. Обратное П-преобразование в линейном предсказании речи // Там же. — № 1. — С. 61—73.
8. Павлов О.И. Алгоритм быстрого обратного П-преобразования // Там же. — № 8. — С. 67—77.
9. Павлов О.И. Свойства линейных спектральных частот высших порядков // Радиотехника: Всеукр. межвед.науч.-техн. сб. — 2001. — Вып. 117. — С. 62—64.
10. Павлов О.И. Межкадровая интерполяция спектральной огибающей речевого сигнала в пространстве линейных спектральных частот наивысшей регрессии //Изв. вузов. Радиоэлектроника. — 2008. — № 4. — С. 56—69.
11. Павлов О.І., Стасевич П.А., Тертичний Г.М. Оцінка ефективності кодування спектральної обвідної мовленнєвих сигналів в просторах лінійних спектральних параметрів найвищої регресії методом кластерного аналізу // Пр. 9-ї Всеукр. міжнар. конф. “Оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів”. — К., 2008. — С. 189–192.
12. Павлов О.І. Розділ 6. Кодування спектральної обвідної мовленнєвих сигналів методом ЛСП-НР // Розробити апаратні засоби, системне та проблемно-орієнтоване прикладне програмне забезпечення високотехнологічних електронних виробів мовленнєвої інформатики, здійснити їх впровадження в навчальний процес, виробництво та в базову комп’ютерно-телекомунікаційну платформу “Образний комп’ютер” (ОК_2008_2_ЦЕНТР_КПІ) : звіт про НДР № 205 (заключний) / РТФ НТУУ “КПІ” МОН України; кер. О.І. Рибін; викон.: О.І. Павлов [та ін.]. — К.,2008. — 139 с. — № ДР 0208U010175.
13. Ахмед Н., Рао К.Р. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов / Пер. с англ.; Под ред. И.Б. Фоменко. — М.: Связь, 1980. — 248 с.
14. Ljung L. System Identification: Theory for the User,Prentice-Hall, 1987. — Р. 278—280.

AttachmentSize
2010-1-1.pdf345.51 KB

Тематичні розділи журналу

,