ФМФ

Назва Всі терміни
Виявлення алельних варіантів гена Wax серед вітчизняних і зарубіжних сортів ячменю гени ваксі (Wаx), крохмаль, Кузьмінський Є.В., молекулярні маркери, Моргун Б.В., ПЛР, Проблеми хімії та хімічної технології, Рибалка О.І., Степаненко А.І., Степаненко О.В., ФМФ, Ячмінь
Асимптотична незсуненість і конзистентність корелограмних оцінок перехідних функцій лінійних однорідних систем Блажієвська І.П., конзистентність, незсуненість, нерівність Юнга для згорток, перехідна функція, сумісна корелограма, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Інтегральні перетворення з r-гіпергеометричними функціями r-гіпергеометрична функція, інтегральне перетворення Лапласа, Вірченко Н.О., рівність Парсеваля, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ, Четвертак М.О.
Збіжність рядів Баума-Каца з OSV-функціями OSV-функції, Грегуль Ю.О., збіжність ряду, повільно змінні функції, повна збіжність, ряд Баума–Каца, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Оператори стохастичного диференціювання на просторах регулярних основних і узагальнених функцій у аналізі білого шуму Леві Дирів М.М., Качановський М.О., оператор стохастичного диференціювання, процес Леві, розширений стохастичний інтеграл, стохастична похідна Хіди, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Пряма задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних двовимірній дійсній проблемі моментів блочні матриці Якобі, Дудкін М.Є., Козак В.І., проблема моментів, різницеві рівняння, розклад за узагальненими власними векторами, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Неперервні розв’язки одного класу різницево-функціональних рівнянь Єрьоміна Т.О., різницеві рівняння, різницево-функціональні рівняння, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ, функціональні рівняння
Дослідження закону дистрибутивності в розширеному інтервальному просторі інтервал, дистрибутивний закон, Жуковська О.А., Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Асимптотична єдиність оцінки найменших квадратів параметрів нелінійної моделі регресії асимптотична єдиність, Жураковський Б.М., нелінійна регресія, оцінка найменших квадратів, приховані періодичності, сильна залежність, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Асимптотичні розклади моментів оцінки найменших квадратів векторного параметра нелінійної регресії з корельованими спостереженнями Іванов О.В., асимптотичний розклад, Москвичова К.К., нелінійна модель регресії, оцінка найменших квадратів, стаціонарний гауссів шум, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Граничні теореми для екстремальних залишків у нелінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом Іванов О.В., екстремальні залишки, консистентність оцінок, нелінійна модель регресії, оцінки дисперсії та другого спектрального моменту, Приходько В.В., слабка збіжність, стаціонарний гауссів шум, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Комплекснозначні функції з невиродженими групами регулярних точок ORV-функція, RV-функція, група регулярних точок, Павленков В.В., Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Мінімальні системи твірних і властивості вінцевих добутків досконалих груп вінцевий добуток, мiнiмальна система твiрних, метадосконала група, Скуратовський Р.В., Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Симетрійний аналіз одного класу (2+1)-вимірних лінійних ультрапараболічних рівнянь Коваленко С.С., Копась І.М., лінійне ультрапараболічне рівняння, максимальна алгебра інваріантності, перетворення еквівалентності, симетрії Лі, Стогній В.І., Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ
Розв’язок лінійної крайової задачі без початкових умов для гіперболічного рівняння другого порядку гіперболічне рівняння другого порядку, крайова задача без початкових умов, оператор, розв’язок, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, ФМФ, Хома-Могильська С.Г.
Поширення спінових хвиль через анізотропну межу поділу двох одновісних феромагнетиків у зовнішньому магнітному полі Горобець О.Ю., Горобець Ю.І., граничні умови для намагніченості, поверхнева магнітна анізотропія, рівняння Ландау–Ліфшиця, Роспотнюк В.П., Роспотнюк Т.Ю., спінові хвилі, Теоретичні та прикладні проблеми фізико-математичних наук, феромагнетик, ФМФ