Маслянко П.П.

Маслянко Павло Павлович, кандидат технічних наук, заступник декана ФПМ з наукової роботи, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Компонентна модель автоматизованої системи тестування з відкритою формою представлення тестового завдання

Проаналізовано стан проблеми у сфері розроблення автоматизованих систем тестування з відкритою формою представлення тестового завдання. Розроблено числовий критерій для порівняння наявних автоматизованих систем з відкритою формою. Розроблено стратегії для збільшення ефективності роботи автоматизованих систем з відкритою формою, для чого створено модель представлення відповіді на тестове завдання, алгоритм пошуку смислотвірних елементів у відповіді учня і зіставлення їх з еталонними, моделі формування оцінки учня за тестове завдання, діалогові засоби автоматизованого тестування.

Бізнес-інжинирінг організаційних систем

Бізнес-інжинирінг є невід’ємною складовою існування і постійного розвитку сучасних соціально-економічних організаційних систем. Він робить можливим досягнення стратегічних цілей організаційної системи фінансово-економічного або соціального характеру за рахунок бізнес-моделювання організаційної системи. Використання понять і методів системної інженерії як абсолюту бізнес-інжинирінгу, організаційної системи та бізнес-моделювання дає можливість створити єдину систему для практичної реалізації бізнес-інжинирінгу.

Дослідження засобів і розробка компонентної моделі інформаційно-комунікаційної системи аналізу даних

Досліджено існуючі методи і засоби обробки і аналізу даних. Проведено формалізацію процесів обробки та аналізу даних. Розроблено компонентну модель інформаційно-комунікаційної системи обробки і аналізу даних на основі об'єктно-орієнтованого підходу.

Побудова метамоделі діяльності на основі загальнопсихологічної теорії діяльності О.М.Леонтьєва

Розроблено розширену метамодель діяльності людини та організаційних систем. За основу прийнято положення загальнопсихологічної теорії діяльності О.М. Леонтьєва. Метамодель відображає місце політики, стратегії і тактики в діяльності та спрощує розуміння аспектів, пов’язаних із роллю суб’єкта-людини в цьому процесі. Метамодель може бути використана для структурного та динамічного зображення діяльностей людини та організаційних систем. Застосовується для системного проектування інформаційно-комунікаційних систем

Системне проектування процесів інформатизації

Пропонується і досліджується ідея застосування системного аналізу і теорії систем для визначення системного критерію поділу проектів інформатизації на частини не за функціональною ознакою, а за загальносистемними ознаками, що дозволяє істотно вдосконалити ітеративний процес інформатизації організаційних систем і забезпечити представлення проекту інформатизації як системи всіх сутностей і відношень між ними.

Дослідження методів і розробка інтегрованих засобів доступу до інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційної системи

Наведенo результати порівняльного аналізу існуючих технологій проектування порталів, запропоновано вдосконалену технологію проектування корпоративного порталу. Сформульовано рекомендації щодо застосування прикладного системного аналізу та компонентного процесу розробки корпоративних порталів.

Системна інженерія проектів інформатизації організаційних систем

Системна інженерія проектів інформатизації організаційних систем охоплює всі етапи життєвого циклу інформаційно-комунікаційних систем. Ітеративно-інкрементний процес розробки, відповідно до міжнародниx стандартiв, на всіх фазах і ітераціях забезпечує виділення множини сутностей необхідних і достатніх для реалізації проекту інформатизації Орг.С, розробку бізнес-моделі Орг.С та розробку проек ту інформаційно-комунікаційної системи для реалізації та досягнення мети проекту інформатизації Орг.С.

Створення компонента стратегічного планування системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю

Запропоновано вдосконалити систему управління фінансово-інвестиційною діяльністю введенням нового компонента, який відповідає за стратегічне планування діяльністю на фондовому ринку. На базі даних, отриманих для Першої фондової торговельної системи, досліджуються функціональні можливості компонента стратегічного планування. Виявлено особливості українського фондового ринку порівняно з Нью-Йоркською фондовою біржею. Даються рекомендації щодо доцільності застосування різних типів математичних моделей статистичного аналізу характеристик фондового ринку України.

Компонентні процеси системного проектування інформаційно-комунікаційних систем

Процес розробки визначається як певним чином упорядкований, достатній і функціонально повний ряд робіт з розробки проектів інформатизації організаційних систем із заданими показниками ефективності.

Мета статті – з позицій прикладного системного аналізу і основних положень системного проектування інформаційно-комунікаційних систем запропонувати компонентний процес розробки проектів інформатизації який зберігає переваги ітеративного і водоспадного процесів та значно розширює можливості проектування середніх та великих інформаційно-комунікаційних систем.

Компонентна модель інформаційно-аналітичної системи і генетичний алгоритм формування оптимального портфеля акцій

Показано результати моделювання інформаційно-аналітичних систем управління фінансово-інвестиційної діяльності і розробка компонентної моделі системи формування оптимального портфеля акцій. Продемонстровано реалізацію двох окремих компонентів системи: компонента оптимізації портфеля акцій та компонента прогнозування дохідності. Апробацію моделей проведено на історичних даних української Першої фондової торговельної системи.

Об'єкт дослідження – інформаційно-аналітична система управління фінансово-інвестиційною діяльністю: її компоненти оптимізації портфеля акцій та прогнозування дохідності. Предмет дослідження – бізнес-процеси оптимізації портфеля акцій і генетичний алгоритм їх моделювання.