Журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"» публікує результати наукових досліджень та практичних розробок в області технічних, фізико-математичних, хімічних та біологічних наук.

З 2015 року журнал публікується на OJS - http://bulletin.kpi.ua

Синтез дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ): карбамідне осадження

З’ясовано умови синтезу дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ) карбамідним осадженням з розчинів сульфату та нітрату заліза (ІІІ). З метою встановлення необхідної кількості осаджувача проведено потенціометричне осаджувальне титрування розчинів сульфату та нітрату заліза (ІІІ) розчинами аміаку та гідролізованого карбаміду, викладено його результати. Також наведено результати досліджень властивостей осадів, одержаних з різних вихідних розчинів та різних за часом старіння, а саме їх фазовий склад і фільтрувальні властивості.

Вплив попередньої підготовки на вбираючу здатність та міцність гранул аміачної селітри марки Б

Підвищено утримуючу здатність гранульованої аміачної селітри марки Б відносно рідкого палива за рахунок попередньої обробки гранул селітри та створено нові енергоконденсовані системи для гірських розробок. Технологія обробки передбачала розкриття твердої оболонки гранул без утворення наскрізних пор і створення в порах жорсткого каркаса з малорозчинних сполук. Встановлено, що оброблення розчином феруму (ІІІ) хлориду і подальше нагрівання забезпечує утворення в порах і на поверхні гранул каркаса з гідроксосполук феруму (ІІІ) з розвиненою поверхнею.

Похибки вимірювання температури пацієнта медичним тепловізором

Метою статті є розробка методу розрахунку і дослідження похибок вимірювання температури медичним тепловізором у патологічних зонах залежно від відстані між пацієнтом і тепловізором. В основу методу покладена еквівалентна шуму різниця температур (ЕШРТ), яка залежить від лінійного збільшення об’єктива тепловізора. Абсолютну похибку вимірювання визначено як різницю двох ЕШРТ для випадку, коли об’єкт спостереження розміщений на відстані вимірювання температури і на нескінченності від тепловізора.

Фізико-хімічні умови комплексного насичення вуглецевої сталі 45 кремнієм та хромом у середовищі хлору

З використанням пакету прикладних програм з базою термодинамічних даних було проведено теоретичний аналіз фізико-хімічних умов комплексного насичення сталей кремнієм і хромом у середовищі хлору в замкнутому реакційному просторі за умов пониженого тиску середовища. Виявлено вплив складу вихідних компонентів насичувальної суміші на рівноважні склади газової та конденсованої фаз процесу хромосиліціювання.

Математичне моделювання динаміки віброзахисної системи, оснащеної роликовим гасителем

За допомогою методів математичного моделювання розроблено аналітично-числовий підхід для визначення рівнянь амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) нелінійної віброзахисної системи з новим ізохронним роликовим гасителем у першому наближенні та визначено оптимальні параметри його настроювання. Для виведення рівнянь АЧХ було використано метод осереднення В. Рітца, адаптований до досліджуваної задачі. Для розв’язання нелінійних алгебричних рівнянь АЧХ системи в неявній формі було розроблено спеціальний програмний комплекс.

Дослідження параметрів якості поверхонь швидкісних підшипників ковзання з композитних матеріалів для поліграфічних машин при алмазному шліфуванні

Наведено результати дослідження процесів утворення дефектних шарів на поверхнях швидкісних підшипників ковзання з нових високолегованих композитних матеріалів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей, призначених для поліграфічних машин. Показано, що оптимальні значення таких параметрів якості поверхонь, як наклеп, спотворення 2-го роду, забезпечуються в результаті взаємодії силового і температурного полів, що виникають на вершині алмазного зерна при тонкому алмазному шліфуванні поверхонь тертя підшипників ковзання.

Дослідження структури ламінарного потоку в кільцевих каналах з розвинутою поверхнею

З метою дослідити вплив параметрів розвинутої поверхні на структуру ламінарного потоку в’язкої нестисливої рідини в кільцевих каналах запропоновано обчислювальну модель та алгоритм побудови профілів швидкості. При цьому розглянуто випадок однорідного шару перешкод – циліндричних виступів, відстань між якими забезпечує відсутність їх гідродинамічної взаємодії. На основі числових розрахунків проаналізовано залежність максимальної та середньої швидкостей потоку від щільності виступів на поверхні каналу та від їх висоти.

Застосування шаблону проектування Composite та технології LINQ до задачі префіксного кодування тексту за допомогою алгоритму Хаффмана

Розроблено метод реалізації об’єктно-орієнтованої архітектури у формі діаграми класів, що відповідає впровадженню шаблона проектування Composite згідно з потребами гнучкої реалізації дерева Хаффмана, а також метод динамічної ітеративної побудови дерева Хаффмана за допомогою динамічної колекції від інтерфейсу вузла мовою Visual C# і метод створення початкової множини листкових вузлів за допомогою технології LINQ.

Застосування дискретних структур і числових послідов-ностей до блочних кодів

У роботі досягнуто мету стиснення інформації за допомогою композиції універсальних кодів, де застосовується рекурсивний алгоритм відновлення початкових даних. Це дає коефіцієнт стиску більший, ніж при символьному кодуванні. Запропонований метод таймерного кодування має обґрунтовані оцінки коефіцієнта стиснення, а його метою є кодування зі стисненням. Для цього в ньому створено цілком новий вид універсальних кодів, який використовує поліосновні системи числення.

Інформаційна технологія автоматизованої обробки даних у багатоканальних системах ультразвукового вимірювання

Стаття присвячена актуальному питанню застосування інформаційних технологій у системах ультразвукового вимірювання лінійних відстаней. Основна увага приділена підвищенню точності та розширенню діапазону вимірювань. Для розв’язання поставленої задачі пропонується застосування багатоканальної ультразвукової системи вимірювання, яка складається із сукупності датчиків з різними характеристиками вимірювань.