Алгоритм визначення розташування джерела іонізуючого випромінювання при дослідженні об’єкта із складною геометрією

Розглянуто проблему визначення точного місця розташування джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) при дослідженні об’єкта із складною геометрією з використанням системи візуалізації дозиметричної обстановки. Запропоновано спосіб перевірки орієнтації джерела за допомогою математичного апарату. Розроблено алгоритм визначення відстані від детектора до джерела.

Рік видання: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
621.039:514.83
С. 130–134, укр., Іл. 2. Бібліогр.: 7 назв
Література: 

1. GammaModeler™ 3-D Gamma-Ray Imaging Technology: Innovative Technology Summary Reports. — Richland, Washington: U.S. Department of Energy, 2001. — Р. 30.
2. Патент 66784, Україна, МКВ 7 G 01 T 1/29, G 03 B 42/02. Спосіб і пристрій для картографування джерелвипромінювання / Ґійон Франсуа (FR), Боссар Філіп (FR), Даланкон Тома (FR); Компанія Женераль де Матьєр Нюклеєр (FR). — № 99095050; Заявл. 16.02.1998; Опубл. 15.06.2004. — 10 с.
3. Технический проект. Запорожская АЭС: В 3-х ч. Ч.3 (скорректированная). 3.1. Технологическая часть. Теплотехнический раздел. Т.2. Спецификация на оборудование и материалы. — Харьков: Министерство энергетики и электрификации СССР, 1980. — 163 с.
4. Сиборг Г.Т. Таблица изотопов // Успехи физ. наук. — 1946. — XXVIII, вып. 2-3. — С. 285—362.
5. Кузьменко В.А., Быковский Ю.М. Методика ориентации видеокамеры системы гамма-видения // Сб. научн. тр. СНУЯЭиП. — Севастополь: СНУЯЭиП, 2007. — Вып. 1(21). — С. 120—126.
6. Гусев Н.Г., Ковалев Е.Е., Осанов Д.П., Попов В.И. Защита от излучения протяженных источников. — М.:
Госатомиздат, 1961. — 288 с.
7. Ардашников С.Н., Гольдин С.М., Николаев А.В. Защита от радиоактивных излучений. — М.: Гос. науч.-техн. изд-во лит-ры по черной и цветной металлургии, 1961. — 214 с.

Текст статтіРозмір
2010-6-21.pdf239.68 КБ