Вплив сполук цезію на властивості каталізатора низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Промотування форміатом цезію

Досліджено вплив промотуючих добавок форміату Cs на каталітичні й фізико-хімічні властивості Cu-Zn-Al-каталізатора низькотемпературної конверсії СО. Випробувано два варіанти внесення промотору: в прожарену і карбонатну каталізаторні маси. Встановлено, що внесення Cs у кількості 1 % дає змогу знизити активність каталізатора в побічній реакції утворення метанолу в 2–2,5 раза. Внесення Cs у карбонатну масу є переважнішим, ніж у прожарену, оскільки призводить до більшого зниження виходу побічного метанолу й меншою мірою впливає на активність, термостабільність, кристалічність, питомі загальну поверхню і поверхню міді каталізатора.

Рік видання: 
2010
Номер: 
6
УДК: 
66.097.3
С. 147-151, укр., Іл. 1. Табл. 2. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. Муренкова А.А., Маркова А.С., Литовченко Н.Н. и др. // Технология синтетического метанола. — М.: НИИ- ТЭХИМ, 1989. — С. 31.
2. Курина Л.Н., Итина Г.В., Леонов В.С., Сущая Л.Э. Физико-химические основы синтеза метанола // Тез. докл. 3-го Всесоюз. совещ. “Метанол—3”. — Новомосковск, 1986. — С. 45.
3. Костров В.В., Мороз Л.Н., Борисов А.С., Титова Л.Н. Твердофазное взаимодействие при термообработке нанесенных катализаторов CuO, ZnO, R2O/Al2O3 // Изв. вузов. Химия и хим. технология. — 1988. — 31, вып. 1. — С. 62—64.
4. Бремер Г., Вендлант К.П. Введение в гетерогенный катализ. — М.: Мир, 1981. — 94 с.
5. Патент, Франція, № 2490215. Procede pour la preparation de melanges de methanol et d'alcools superieurs et melanges ainsi obtenus / Paggini Alberto, Lagana Vincenzo, Manara Giovanni, Fattore Vittorio. — 14.09.1981. — Publ. 19.03.1982.
6. Патент, Великобританія, № 2110558 А. Catalyst and its use for producing methanol/higher alcohol mixtures / Fattore Vittoro, Notary Bruno, Paggini Alberto, Lagana Vincenzo. — 05.11.1982. — Publ. 22.06.1983.
7. Патент US 5530168. Process for synthesis of C.sub.2+Aliphatic alcohol in a slurry reactor comprising an in-situ catalyst impregnation step. June 25 / Underwood R.P., Toseland B.A., Dahl T.A., Hugo J.F. — 1996.
8. ТУ У 6-04687873.047—2000. Каталізатор мідь-цинкалюмінієвий (СНМ-У, СНК-2).
9. Овсиенко О.Л., Родин Л.М., Сидоренко Л.П. Методики тестирования и их использование для исследования медьсодержащих катализаторов // Катализ в промышленности. — 2004. — № 2 . — С. 27—34.
10. Овсиенко О.Л., Родин Л.М., Сидоренко Л.П. Медьцинк-алюминиевые катализаторы синтеза метанола // Укр. хим. журн. — 1998. — № 7-8. — С. 97—102.
11. Овсієнко О.Л., Алексєєва Т.М. Вплив сполук цезію на властивості каталізатора низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Промотування нітратом цезію // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2010. — № 3. — С. 112— 118.

Текст статтіРозмір
2010-6-24.pdf241.56 КБ

Тематичні розділи журналу

,