Застосування моделе-керованого підходу в редокументуванні програмного забезпечення

Розглянуто реалізацію редокументування успадкованого програмного забезпечення, яка ґрунтується на моделе-керованому підході. Описано моделі документів різного рівня абстракції із врахуванням вимог технологій розробки програмного забезпечення. Запропоновано засоби послідов¬ного перетворення моделей, що дає можливість отримати метаописи документів, використовувані засобами автоматичної генерації документів.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
004.415.2
С. 26–32., укр., Іл. 2. Табл. 1. Бібліогр.: 14 назв.
Література: 

1. Chikofsky E.J., Cross II J.H. Reverse Engineering and Design Recovery: A Taxonomy // IEEE Software. — 1990. — January. — Р. 13—17.
2. Sneed H.M. Software Renewal: A Case Study // Ibid. — 1984. — 1, N 3. — Р. 56—63.
3. Tilley S.R., Smith D.B. Perspectives on Legacy System Reengineering. — Pittsburgh, PA: Reengineering Center, SEI, Carnegie Mellon University, 1995. — 146 р.
4. Сидоров Н.А. Восстановление, повторное использование и переработка программного обеспечения. I // УСиМ. — 1998. — № 3. — С. 74—83.
5. Сидоров Н.А., Хоменко В.А., Авраменко Е.А. Реинженерия проектов программного обеспечения // Пробл. програмування. — 2006. — № 2-3. — С. 31—38.
6. Сидоров Н.А., Авраменко Е.А. Метод и средства редокументирования наследуемого программного обеспечения // Там же. — 2008. — № 2-3. — С. 229—238.
7. Якобсон А., Буч Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2002. — 496 с.
8. Microsoft Solutions Framework. Модель процессов MSF. Версия 3.1. — Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2002. — 44 с.
9. Oracle Method®. CDM Classic Method Handbook. Realease 2.6.0. — Oracle corp., 2000. — 248 p.
10. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294—93. Информационная технология: Руководство по управлению документированием программного обеспечения. — Изд. официальное. Госстандарт России. — М.: Изд-во стандартов, 1994. — 15 с.
11. Mellor S.J., Clark A.N., Futagami T. Model-Driven Development // IEEE Software. — 2003. — 20, N 5. — Р. 14—18.
12. ДСТУ 4302:2004 (ISO/IEC 6592:2000(MOD)). Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних програм. — К.: Держспоживстандарт, 2005. — 30 с.
13. Авраменко Е.А. Средство редокументирования наследуемого программного обеспечения // Вісн. НТУУ “КПІ”. Сер. Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. праць. — К.: “ВЕК+”, 2007. — № 47. — С. 100—107.
14. Авраменко О.А. Архітектура засобів редокументування успадкованого програмного забезпечення. — Вісн. НАУ. — 2007.— № 3-4 (33). — С. 58—62.

Текст статтіРозмір
2011-1-4.pdf327.19 КБ