Розробка системи координуючого цифрового керування термозмішувальною установкою при дії зовнішнього збурення

Запропоновано алгоритм керування термозмішувальною установкою з метою стабілізації рівня води і температури при дії нестаціонарного зовнішнього збурення (споживання води). Показано, що для підвищення якості керування необхідно вводити додатковий координуючий контур керування по співвідношенню вихідних координат. Запропоновано конкретні закони керування основного і координуючого регуляторів. Проведено чисельне моделювання для підтвердження ефективності даного алгоритму.

Рік видання: 
2011
Номер: 
1
УДК: 
62-50
С. 84–89., укр., Іл. 3. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Бойчук Л.М. Синтез координирующих систем автоматического управления. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 160 с.
2. Мирошник И.В., Никифоров В.О., Фрадков А.Л. Нелинейное и адаптивное управление сложными динамическими объектами. — СПб.: Наука, 2000. — 548 с.
3. Кабальнов Ю.С., Кузнецов И.В., Маргамов А.В. Координированное управление многосвязными объектами // VII Междунар. науч.-техн. конф. — Самара, 2006. — С. 204—206.
4. Кузнецов И.В., Смирнова Е.А. Анализ и синтез систем координированного управления динамическими объектами по показателям качества сепаратных подсистем // Тр. 53-й науч. конф. МФТИ “Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук”. Ч. I. Радиотехника и кибернетика. Т. 2. — М.: МФТИ, 2010. — С. 37—38.
5. Насибуллин Ф.Г. Координированное управление сложным технологическим процессом (на примере нефтеперерабатывающего производства): Автореф. дис. ... канд. техн. наук. — Уфа, 2000. — 16 с.
6. Zhang A., Tomizuka M. Multivariable Direct Adaptive Control of Thermal Mixing Processes // J. of Dynamic Systems Measurement and Control. — 1985. — N 107. — P. 278—283.
7. Згуровский М.З., Романенко В.Д. Системы фильтрации и управления с разделяющимися разнотемповыми движениями. — К.: Наук. думка, 1998. — 376 с.
8. Романенко В.Д. Методи автоматизації прогресивних технологій. — К.: Вища шк., 1995. — 520 с.

Текст статтіРозмір
2011-1-11.pdf323.21 КБ