Діагностування технічних об’єктів на основі штучних імунних систем і байєсівських мереж

Запропоновано узагальнену інформаційну технологію побудови штучних імунних систем для розв’язання задач технічного діагностування, яка вирізняється універсальністю застосування і дає змогу створювати математичний опис дрейфу параметрів та виявляти аномалії в роботі складної технічної системи. Розроблено нові метод і алгоритм виявлення місця й типу відмови складної технічної системи за допомогою байєсівської мережі та критеріїв інформативності. Створено інформаційну технологію синтезу нейронних мереж за допомогою теорії імунних систем для розв’язання задач прогнозування дрейфу параметрів технічного об’єкта. Розроблено комбінований метод і алгоритм для виявлення аномалій у контрольованих параметрах об’єктів діагностування на основі клональної селекції. Виконано модельні обчислювальні експерименти для розроблених методів, алгоритмів і створених інформаційних технологій.

Рік видання: 
2011
Номер: 
2
УДК: 
519.766.4
С. 36—45., Іл. 6. Табл. 2. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Мозгалевский А.В., Калявин В.П., Костанди Г.Г. Диагностирование электронных систем / Под ред. А.В. Мозгалевского. — Л.: Судостроение, 1984. — 224 с.
2. Мозгалевский А.В., Калявин В.П. Системы диагностирования судового оборудования: Учеб. пособие. — Л.: Судостроение, 1987. — 224 с.
3. Бассвиль М., Банвениста А. Обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем / Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. — 278 с.
4. Бідюк П.І., Литвиненко В.І., Фефелов А.О. Формалізація методів побудови штучних імунних систем // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2007. — № 1. — С. 29—41.
5. Фефелов А.А., Литвиненко В.И., Мельник А.Н. Использование генетических алгоритмов в задачах организации адаптивного планирования мероприятий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций // Вестн. Херсон. гос. техн. ун-та. — 2001. — № 3. — С. 283—287.
6. Литвиненко В.И., Фефелов А.А., Горавский С.П. Объектно-ориентированная реализация алгоритма клональной селекции // Радіоелектроніка, інформатика, управління. — Запоріжжя, 2003. — № 1. — С. 81—88.
7. Фефелов А.А., Литвиненко В.И., Гринавцев О.В. Библиотека классов С++ для решения задач оптимизации с использованием генетического алгоритма // Искусственный интеллект. — 2003. — № 1. — С. 117—124.
8. Бидюк П.И., Литвиненко В.И., Фефелов А.А. Применение комбинированных искусственных иммунных систем при решении задач построения моделей динамических процессов // Міжнар. семінар з індуктивного моделювання: Зб. праць. — К., 2005. — С. 69—84.
9. Литвиненко В.И., Четырин С.П., Фефелов А.А. и др. Применение клонального алгоритма для решения задачи оптимального назначения оружия поражения целей // Зб. наук. праць Севастопольського військовоморського ордена Червоної Зірки ін-ту ім. П.С. Нахімова. — 2005. — № 2. — С. 108—110.
10. Фефелов А.А., Бидюк П.И., Литвиненко В.И. Использование иммунных алгоритмов для приближенного расчета маргинальных вероятностей в задачах вывода суждений из байесовской сети // Системні технології: Регіон. міжвуз. зб. наук. праць. — 2006. — № 6. — С. 235—244.

Текст статтіРозмір
2011-2-5.pdf318.43 КБ