Взаємодія кальцій фосфату з оксалатною кислотою

Проведено експериментальні дослідження зі встановлення ефективності використання оксалатної кислоти для розкладання фосфатної складової частини фосфоритів на прикладі тризаміщеного фосфату кальцію. У процесі розкладання фосфату кальцію визначено вплив таких параметрів, як тривалість, температура процесу та стехіометричне співвідношення вихідних реагентів. Встановлено, що розчинення фосфату кальцію оксалатною кислотою закінчується вже за 30—45 хв, а температура, за якої спостерігається максимальне розкладання фосфату кальцію, становить 80 °С. Одержані результати свідчать про перспективність використання органохімічного вилуговування фосфоритів оксалатною кислотою.

Рік видання: 
2011
Номер: 
2
УДК: 
66.011
С. 148—151., Іл. 4. Бібліогр.: 14 назв.
Література: 

1. Сеньковский Ю.Н., Глушко В.В., Сеньковский А.Ю. Фосфориты Запада Украины.— К.: Наук. думка, 1989. — 144 с.
2. Вакал С.В., Астрелін І.М., Трофименко М.О. Сучасний стан фосфато-тукової промисловості України. — Суми: Собор, 2005. — 80 с.
3. Черненко В.Ю., Астрелин И.М., Лапинский В.А., Донцова Т.А. Экологически безопасная технология биовыщелачивания фосфоритов // Матер. Междунар. науч.-техн. конф. “Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии”, (Минск, 19—20 нояб. 2008 г.) / Мво образов. респ. Беларусь, Белорус. гос. технолог. ун-т. — Минск: Белорус. гос. технолог. ун-т, 2008. — С. 137—138.
4. Pathak A., Dastidar M.G., Sreekrishna T.R. Bioleaching of Heavy Metals from Sewage Sludge: A Review // J. of Environmental Management. — 2009. — N 90. — P. 2343—2353.
5. Волова Т.Г. Биотехнология. — Новосибирск: Изд-во Сибир. отд-ния РАН, 1999. — 252 с.
6. Mohammad A., Zafar I.Z., Tarig Mahmood A. Selective Leaching Kinetics and Upgrading of Low Grade Calcerous Phosphate Rock in Succinic Acid // Hydrometallurgy. — 2005. — N 80. — P. 286—292.
7. Gharabadhi M., Mehdi Irannajad M., Noaparast M. A Review of the Benefication of Calcerous Phosphate Ores Using Organic Acid Leaching // Ibid. — 2010. — N 103. — P. 96—107.
8. Донцова Т.А., Астрелин И.М., Найденко С.В. Биовыщелачивание карбонатов из бедных украинских фосфоритов молочной кислотой // Вісник Нац. техн. Ун-ту “ХПІ”: Зб. наук. праць. Тем. вип. Хімія, хімічна технологія та екологія. — Х.: НТУ “ХПІ”. — 2010. — № 13. — С. 24—29.
9. Донцова Т.А., Алексеєв О.Ф., Небога Т.І., Нагірняк С.В. Селективне вилуговування карбонатів з українських фосфоритів лактатною кислотою // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2010. — № 3. — С. 56—59.
10. Донцова Т.А., Астрелін І.М., Черненко В.Ю., Толстопалова Н.М. Теоретичний аналіз переробки фосфатовмісної сировини органохімічним вилуговуванням // Доп. Нац. акад. наук України. — 2010. — № 6. — С. 124—129.
11. Panias D., Taxiarchou M., Paspaliaris I., Kontopoulos A. Mechanisms of Dissolutions of Iron Oxides in Aqueous Oxalic Acid Solutions // Hydrometallurgy. — 1996. — N 42. — P. 257—265.
12. Xingxiang W., Qingman L., Huafeng H., Yiyong Z. Dissolutions of Kaolinite Induced by Citric, Oxalic and Malic Acid // Applied Clay Science. — 2000. — N 16. — P. 133—145.
13. Astrelin I.M. The Syntesis and Properties of Fluor Hydroxide Carbonate Apatite // Proc. of Internations Conf. “Chemistry of phosphorus” (3—7 June, 1989, Tallinn). — 5. — P. 21—24.
14. Кельман Ф.Н., Бруцкус Е.Б., Ошерович Р.Х. Методы анализа при контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрений. — М.: Химия, 1965. — 345 с.

Текст статтіРозмір
2011-2-22.pdf240.21 КБ

Тематичні розділи журналу

,