Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharamyces cerevisiae

Розроблено та виконано порівняльну характеристику чотирьох методів оцінювання розмірів кластерів магнітних частинок. Для аналізу адекватності роботи цих методів як модельний об’єкт використовувався магнітокерований біосорбент на основі клітин S. cerevisiae. Отримано оціночні дані щодо глибини проникнення кластерів магнітних наночастинок в біомембрану та характерних розмірів кластерів і розкиду за розмірами магнітних наночастинок. Показано, що всі чотири методи можна застосовувати для одиночних кластерів, а для кластерів, які розміщені у ланцюгах на близькій відстані один від одного, модель, яка враховує табличне значення намагніченості насичення магнетиту, застосовувати не можливо, оскільки вона не враховує вклад дипольних магнітних полів близьких сусідів в силу взаємодії з магнітним зондом.

Рік видання: 
2011
Номер: 
3
УДК: 
57.012.3
С. 27—33. Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Cheng G., Romero D., Fraser G.T., Hight Walker A.R. Magnetic-field-induced assemblies of cobalt nanoparticles // Science and technology news. — 2005. — http://pubs. acs.org/doi/abs/10.1021/la0506473
2. Gorobets S.V., Melnichuk I.A. Odering of two-dimentional system of ferromagnetic particles in magnetic field // J. of Magnetism and Magnetic Materials. — 1998. — 182. — P. 61—64.
3. Горобец С.В., Легенький Ю.А., Мельничук И.А. Поведение коллектива частиц Ni на границе раздела жидкость—твердая поверхность при импульсном включении магнитного поля // Магнитная гидродинамика. — 1998. — 34, № 4. — С. 345—352.
4. Gorobets S.V., Legenkii Yu.A., Melnichuk I.A. Break-up of Ni microparticle clusters in a magnetic field // J. of Magnetism and Magnetic Materials. — 2000. — 222. — P. 159—162.
5. Korneva Guzeliya, Ye Haihui, Gogotsi Yury et al. Carbon nanotubes loaded with magnetic particles // Nano Letters. — 2005. — 5, N 5. — P. 879—884.
6. Wang J., Chen C. Biosorption of heavy metals by Saccaromyces cerevisiae 1968 // Biotechnology Advances. — 2006. — 24, N 5. — P. 427—451.
7. Горобець С.В., Карпенко Ю.В. Інтенсифікація сорбційної здатності дріжджів S. сerevisiae за допомогою багатовихрового магнітогідродинамічного перемішування // Электроника и связь. — 2009. — № 2-3. — С. 191—195.
8. Офіційний сайт виробника скануючого зондового мі- кроскопа Solver PRO-M. — http://www.ntmdt.ru/
9. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. — Изд. 8-е, стереотипное. — М.: Физматлит, 2006. — 534 с.
10. Физические величины: Справ. / За ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 с.

Текст статтіРозмір
2011-3-4.pdf312.44 КБ

Тематичні розділи журналу

,