Кореляційний аналіз характеристик блиску і гладкості паперового полотна з метою їх контролю в технологічному потоці

Експериментально досліджено характеристики блиску і гладкості паперового полотна з метою створення методу їх технологічного контролю. Методом статистичного аналізу доведено, що між ними існує нелінійна кореляційна залежність. Розраховано параметри рівняння регресії, яке має параболічну форму. Знайдено, що для кутів падіння світлового променя 70–80° параметр щільності кореляційного зв’язку – кореляційне відношення – має значення 0,80–0,85. Це дало змогу запропонувати оптичний метод технологічного контролю гладкості паперу безпосередньо в процесі виробництва замість існуючого лабораторного пневматичного метода вимірювання (методу Бекка).

Рік видання: 
2011
Номер: 
4
УДК: 
681.785.6
С. 124–128., укр., Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 6 назв.
Література: 

1. Бумага и картон. Метод определения гладкости (метод Бекка): ГОСТ 12795—97 (ИСО 5627—84). — Введ. 01.01.2001.
2. Метод технологічного контролю блиску стрічкових і листових матеріалів / В.О. Бушинський, С.О. Воронов, В.Й. Панкратов, В.М. Родіонов // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2010. — № 1. — С. 130—134.
3. Основи метрології та вимірювальної техніки: Навч. посіб. / М. Дорожовець, Б. Стадник, В. Мотало та ін. Т. 1. — Львів: Львівська політехніка, 2005. — 532 c.
4. Гмурман В.Е. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику. — М.: Высшая школа, 1966. — 380 с.
5. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основи эконометрии: в 2-х т. Т. 1: Теория вероятностей и прикладная статистика. — М.: Юнити-Дана, 2001. — 656 с.
6. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основи эконометрии: в 2-х т. Т. 2: Прикладная статистика. — М.: Юнити-Дана, 2001. — 432 с.

Текст статтіРозмір
2011-4-23.pdf445.43 КБ