Дослідження одноелементної діелектричної резонансної антени у випадку ортогонального розміщення діелектричного резонатора відносно смужкової лінії

Запропоновано конструкцію одноелементної діелектричної резонаторної антени, що живиться несиметричною смужковою лінією, у випадку ортогонального розміщення циліндричного діелектричного резонатора відносно лінії. Подано результати вимірювань основних характеристик антени. Проведено порівняння експериментальних значень коефіцієнта стоячої хвилі з теоретичним розрахунком і результатом математичного моделювання пристрою на ЕОМ. Наведено діаграми спрямованості антени. Запропоновано модифікацію початкової конструкції введенням короткозамкненого шлейфа. Подано основні параметри та характеристики антени.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
621.372
С. 21–26. укр. Іл. 6. Табл. 2. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Ильченко М.Е. Исследование антенны с открытым диэлектрическим СВЧ резонатором // Изв. вузов СССР. Радиоэлектроника. — 1978. — № 1. — С. 15— 18.
2. Aperture-coupled dielectric resonator antenna using a stripline feed / K.W. Leung, M.L. Poon, W.C. Wong et al. // Microw. Opt. Techn. Lett. — 2000. — 24, N 2. — P. 120—121.
3. Kranenburg R.A., Long S.A. Microstrip transmission line excitation of dielectric resonator antennas // Electron. Lett. — 1988. — 24. — P. 1156—1157.
4. Трубаров И.В. Коэффициент связи цилиндрического диэлектрического резонатора с несимметричной полосковой линией с ортогональной взаимной ориентацией // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратуробудування. — 2011. — Вип. 44. — С. 97—104.
5. Трубаров И.В. Коэффициент передачи системы илиндрических диэлектрических резонаторов, связанных с несимметричной полосковой линией // Там же. — Вип. 45. — С. 100—107.
6. Трубин А.А. Расчет связи цилиндрического диэлектрического резонатора со щелевой линией передачи //Радиоэлектроника. — 1996. — № 4. — C. 61—66.
7. Полосковые линии и устройства сверхвысоких частот / Под ред. В.М. Седых. — Харьков: Высш. школа, 1974. — 276 с.
8. Ильченко М.Е., Трубин А.А. Электродинамика диэлектрических резонаторов. — К.: Наук. думка, 2004. — 264 с.
9. Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет антенн и СВЧ структур с помощью HFSS Ansoft. — М.: ЗАО “НПП “Родник”, 2009. — 256 с.
10. Фуско В. СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование / Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1990. — 288 с.

Текст статтіРозмір
2011-5-3.pdf328.63 КБ