Охолодження полімерної плівки на частково зануреному у водяну ванну барабані

Розроблено методику розрахунку процесу охолодження полімерної плівки на охолоджувальному барабані, частково зануреному у водяну ванну. Особливістю процесу є те, що після знімання плівки з барабана його поверхня не встигає охолонути до початкової температури. Запропоновано математичну модель процесу охолодження, яка дає змогу розрахувати температурне поле плівки й обичайки барабана за їх товщиною залежно від кутової координати циліндричної системи координат. Досліджено залежність середньої температури поліпропіленової плівки за умови виходу барабана на стаціонарний температурний режим. Показано, що зі збільшенням товщини охолоджуваної плівки та (або) її швидкості потрібно враховувати прогрів обичайки барабана під час його попередніх обертів. Як показує апробація розробленої методики у промислових умовах, її можна рекомендувати для аналізу процесу виготовлення плівок з підвищеними вимогами до їхніх експлуатаційних властивостей, одержуваних методом поливу розплаву полімеру на барабан.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
678.025+678.055
С. 70–73. Іл. 2. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Гуль В.Е., Дьяконов В.П. Физико-химические основы производства полимерных пленок. — М.: Высш. шк., 1978. — 279 с.
2. Лукач Ю.Е., Доброногова С.И., Ружинская Л.И. Алгоритм расчета устройств для термообработки изделий из термопластов: Учеб. пособие. — К.: КПИ, 1984. — 84 с.
3. Автоматизированное проектирование валковых машин для переработки полимеров / Ю.Е. Лукач, Л.Г. Воронин, Л.И. Ружинская и др. — К.: Техніка, 1988. —208 с.
4. Мікульонок І.О., Радченко Л.Б., Ружинська Л.І. Моделювання термообробки погонних композитних матеріалів // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2005. — № 2. — С. 66—71.
5. Пивень А.Н., Гречаная Н.А., Чернобыльский И.И. Теплофизические свойства полимерных материалов: Справ. — К.: Выща шк., 1976. — 180 с.
6. Андреєв І.А., Зубрій О.Г., Мікульонок І.О. Застосування матеріалів у хімічному машинобудуванні. Сталі й чавуни. — К.: ІЗМН, 1999. — 148 с.
7. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. — 2-е изд., стереотип. — М.: Энергия, 1977. — 344 с.
8. Уонг Х. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров: Справ. / Пер. с англ. В.В. Яковлева и В.И. Колядина. — М.: Атомиздат, 1979. — 216 с.
9. Мікульонок І.О. Обладнання і процеси переробки термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини: Монографія. — К.: ІВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2009. — 265 c.

Текст статтіРозмір
2011-5-11.pdf211.92 КБ

Тематичні розділи журналу

,