Обґрунтування методології оцінювання ефективності процесів делігніфікації рослинної сировини

Автори

Розроблено методологію визначення найбільш ефективних процесів делігніфікації рослинної сировини для одержання волокнистих напівфабрикатів (ВНФ), придатних для використання у різних галузях промисловості. Узагальнено експериментальні дані та розраховано характеристики одержання ВНФ з пшеничної соломи різними способами делігніфікації: натронним, нейтрально-сульфітним, бісульфітним, оцтовим, естерним, аміачно-сульфітно-спиртовим, двоступеневим лужно-спиртовим, пероцтовим, лужно-сульфітно-спиртовим. Запропоновано методологію оцінки ефективності процесів делігніфікації рослинної сировини за новою діаграмою залежності виходу ВНФ від вмісту в ньому залишкового лігніну, яка підтвердила гіпотезу більшої ефективності органосольвентних способів варіння целюлози. Методологія оцінки ефективності процесів делігніфікації рослинної сировини підтверджується розташуванням у відповідних послідовностях кінетичних характеристик і показників вибірковості видалення лігніну із рослинної сировини. Найбільш ефективними способами одержання із пшеничної соломи ВНФ за цією оцінкою є аміачної-сульфітно-спиртові, пероцтові і лужно-сульфітно-спиртові варіння, які найбільше наближаються до лінії “ідеальної делігніфікації” рослинної сировини.

Рік видання: 
2011
Номер: 
5
УДК: 
676.18
С. 146–151., укр., Іл. 1. Табл. 1. Бібліогр.: 14 назв.
Література: 

1. Козак Р.О., Саламбай Р.Г. Аналіз запасів злакової соломи в Україні як сировини для композиційних матеріалів // Науковий вісник НЛТУ України. — 2009. — Вип. 19.6. — С. 110—113.
2. Технология целлюлозно-бумажного производства. В 3 т. Т. 1: Сырье и производство полуфабрикатов. Ч. 2. Производство полуфабрикатов. — СПб.: Петербург, 2003. — 634 с.
3. Примаков С.П., Барбаш В.А., Черьопкіна Р.І. Виробництво сульфітної та органосольвентної целюлози // К.: ЕКМО, 2009. — 280 с.
4. Непенин Н.Н. Технология целлюлозы. В 3 т. Т. 1. Производство сульфитной целлюлозы. — М.: Лесн. промыш., 1976. — 624 с.
5. Примаков С.П., Антоненко Л.П., Барбаш В.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Технологія целюлози”. — К.: ЕКМО, 2003. — 72 с.
6. Барбаш В.А., Примаков С.П., Дейкун І.М., Трембус І.В. Методичні вказівки до виконання розрахунків кінетичних характеристик процесів делігніфікації рослинної сировини. — К.: НТУУ “КПІ”, 2000. — 28 с.
7. Примаков С.П., Барбаш В.А., Шутько О.П., Мороз І.К. Нейтрально-сульфітний спосіб одержання волокнистих напівфабрикатів із соломи пшениці // Лісовий журн. — 1994. — № 2. — С. 41—42.
8. Barbash V. Using of Annual Plants for Paper and Paper-Board Production // Book of information papers. Pap-For 2004. — P. 145—146.
9. Барбаш В.А., Трембус И.В., Шевченко В.М. Органосольвентные способы получения волокнистых полуфабрикатов из пшеничной соломы // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2009. — № 1. — С. 37—41.
10. Барбаш В.А., Трембус І.В., Гапон О.С., Шевченко В.М. Одержання солом’яних волокнистих напівфабрикатів пероцтовим способом делігніфікації // Наукові вісті “КПІ”. — 2010. — № 3. — С. 42—49.
11. Симхович Б.С., Зильберглейт М.А., Резников В.М. Исследование процесса делигнификации древесины водными растворами уксусной кислоты // Химия древесины. — 1986. — № 3. — С. 34—38.

Текст статтіРозмір
2011-5-24.pdf216.16 КБ

Тематичні розділи журналу

,