Процес ламінарного конвективного змішування фібробетону при віброекструзії в круглому кільцевому каналі

Для оцінювання ступеня змішування компонентів фібробетонної суміші в сучасних віброекструдерах з’ясовано особливості процесу, який відбувається в круглому кільцевому каналі. Розглянуто процес простого змішування в умовах ламінарного плину при відсутності дифузії, який здійснюється в такому каналі. При розгляді процесу використовується феноменологічний підхід, за якого фібробетонна суміш покладається як однорідне ізотропне середовище, а про структуру суміші робляться лише загальні застереження. Враховується, що вібруючі фібробетонні суміші при віброекструзії являють собою псевдоньютонівські системи. Запропоновано аналітичні формули для розрахунку деформації зсуву, функцій розподілу деформацій і розподілу часу перебування суміші в круглому кільцевому каналі. З’ясовано, що кільцеві канали, порівняно з плоскими, круглими і конічними, забезпечують відчутне зменшення нерівномірності розподілу деформацій зсуву по перерізу каналу. Це у свою чергу покращує процес змішування, а отже, і властивості суміші по всьому її об’єму, що сприяє одержанню продукції високої якості.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
532.137: 666.97
С. 84—88. Іл. 5. Бібліогр.: 14 назв.
Література: 

1. Тадмор З., Гогос К. Теоретические основы переработки полимеров. — М.: Химия, 1984. — 632 с.
2. Андреев И.А., Лукач Ю.Е., Магазий П.Н. Процесс смешения при виброэкструзии фибробетона // Хим. машиностроение: Респ. межвед. науч.-техн. сб. — 1989. — Вып. 49. — С. 34—37.
3. Андреєв І.А., Безугла Л.О. Особливості віброекструзійного змішування фібробетону в несиметричному каналі // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2009. — № 2. — С. 61—65.
4. Андреєв І.А., Безугла Л.О. Перемішування фібробетонної суміші в каналі бункера віброекструдера // Зб. тез доповідей ХІ Міжнар. наук.-прак. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство”, 13—18 травня 2008 р., м. Київ, Україна. — К., 2008. — С. 88—89.
5. Андреєв І.А., Безугла Л.О. Процес змішання фібробетонної суміші у плоскому збіжному несиметричному каналі при віброекструзії // Наук. праці Одеської нац. академії харчових технологій. — Одеса, 2008. — Вип. 32. — С. 44—47.
6. Андреєв І.А., Столінець В.М. Особливості процесу ламінарного конвективного змішування при віброекструзії фібробетону у конічному каналі // Керамика: наука и жизнь. — 2009. — № 2 (4). — С. 4—10.
7. Пат. 59930 Україна, МПК (2011.01) В28В 13/00. Пристрій для формування фібробетонних труб / І.А. Андреєв, Н.В. Комкіна; заявник і патентовласник вони ж. — Заявка № u201012272; Заяв. 18.10.10; Опуб. 10.06.11, Бюл. № 11.
8. Пат. 41539 Україна, МПК (2009) В28В 13/00. Віброекструдер для змішання бетонних сумішей / І.А. Андреєв, В.М. Столінець; НТУУ “КПІ”. — Заявка № u200814993; Заяв. 25.12.08; Опуб. 25.05.09, Бюл. № 10.
9. Пат. 48361 Україна: МПК (2009) В28В 13/00. Віброекструдер для змішання бетонних сумішей / І.А. Андреєв, В.М. Столінець; заявник і патентовласник вони ж. — Заявка № u200910828; Заяв. 27.10.09; Опуб. 10.03.10, Бюл. № 5.
10. Андреев И.А., Магазий П.Н. Вискозиметр для виброэкструдируемого фибробетона // Хим. машиностроение: Респ. межвед. науч.-техн. сб. — 1987. — Вып. 45. — С. 95—99.
11. Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости: Учеб. для гос. ун-тов. — М.: Гос. изд-во техникотеоретической лит-ры, 1955. — 520 с.
12. Микаэли В. Экструзионные головки для пластмасс и резины: конструкции и технические расчеты. — СПб.: Профессия, 2007. — 472 с.
13. Бернхардт Э. Переработка термопластичных материалов. — М.: Госхимиздат, 1962. — 748 с.
14. Lidor G., Tadmor Z. Theoretical Analysis of Residence Time Distribution Functions and Strain Distribution Functions in lasticating Screw Extruders // Polymer Engineering a Science. — 1976. — 16. — P. 450—461.

Текст статтіРозмір
2011-6-12.pdf318.47 КБ

Тематичні розділи журналу

,