Обґрунтування виробництва паперу і картону із недеревної рослинної сировини

Автори

Проаналізовано споживання і виробництво паперу і картону за роки незалежності України, узагальнено експериментальні дані щодо одержання лабораторних зразків картонно-паперової продукції з використанням в її композиції волокнистих напівфабрикатів (ВНФ) із недеревної рослинної сировини. Показано, що для збільшення споживання паперу і картону на душу населення потрібно розширювати потужності підприємств з одержання ВНФ із різних джерел рослинної сировини, зокрема недеревної рослинної сировини. Встановлено, що використання ВНФ із недеревної рослинної сировини в композиції різних видів паперу і картону розширює сировинну базу підприємств галузі, покращує показники якості кінцевої продукції і задовольняє усі вимоги стандартів.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
676.18
С. 148—153. Іл. 2. Табл. 3. Бібліогр.: 10 назв.
Література: 

1. Споживання природних ресурсів. — http:// www.tmf.se/web/Per_capita_paper _consumption_2009.aspx
2. Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі. — http://www.papirandlife.ukr.com
3. Аналитика. Текущее состояние и тенденции развития ЦБП в России. — http://www.abercade.ru/research/ analysis/5764
4. Гайда С.В. Вживана деревина — додатковий ресурс сировини // Лісове госп-во, лісова, паперова і деревообробна промисловість: Міжвідомчий наук.-техн.зб. — Львів: НЛТУ України, 2011. — Вип. 37.1. —С. 238—244.
5. Barbash V.A. Using of annual plants for paper and paperboard production // Pap-For 2004. The Eighth nternational Technical Conference, 22—23 November 2004, Russia. — St. Petersburg, 2004. — P.145—146.
6. Барбаш В.А. Использование недревесного растительного сырья для производства картонно-бумажной продукции // Целлюлоза. Бумага. Картон. — 2005. —№ 1. — С. 59.
7. Барбаш В.А., Трембус І.В., Гапон О.С. Тарный картон и писчая бумага из соломенных волокнистых полуфабрикатов // Упаковка. — 2009. — № 6. — С. 18—20.
8. Дейкун І.М., Пойда В.В., Барбаш В.А. Використання пероцтової целюлози із соломи ріпаку в композиціях паперу та картону // Упаковка. — 2010. — № 3. —С. 2—4.
9. Барбаш В.А. Обґрунтування методології оцінки ефективності процесів делігніфікації рослинної сировини // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 5. — С. 155—160.
10. ГОСТ 7377-85. Бумага для гофрирования. — Переизд.Дек. 1985 с изм. 2-3; Взамен ГОСТ 7377-69. — Введ. 01.01.87.

Текст статтіРозмір
2011-6-22.pdf267.62 КБ

Тематичні розділи журналу

,