Вилучення сполук U(VI) з вод із використанням органоглин

Досліджено особливості процесу сорбції аніонних і катіонних форм урану (VI), а також його карбонатних комплексів. Методом модифікування природного глинистого мінералу монтморилоніту катіонною ПАР (ГДТМА) отримано сорбенти для вилучення урану з вод. Встановлено сорбційні властивості вихідного та модифікованих зразків з використанням рентгенофазового, ІЧ-спектроскопічного, турбідиметричного та адсорбційного методів аналізу та доведено ефективність їх застосування для вилучення урану з вод.

Рік видання: 
2011
Номер: 
6
УДК: 
544.723:546.791:547-304.2
С. 154—158. Іл. 4. Бібліогр.: 15 назв.
Література: 

1. Корнилов А.Н., Рябчиков С.Г. Отходы уранодобывающей промышленности (радиационно-гигиенические аспекты). — М.: Энергоатомиздат, 1992. — 168 с.
2. Корнілович Б., Стрелко В., Кошик Ю., Павленко В. Еколого-хімічні проблеми при видобутку та переробці уранової сировини // Вісн. НАН України. — 2010. — 10. — С. 564—573.
3. Корнілович Б.Ю., Сорокін О.Г., Павленко В.М., Кошик Ю. Природоохоронні технології в урановидобувній та переробній промисловості. — К., 2011. — 156 с.
4. Bensoussan H., Grancolas L., Dhieux-Lestaevel B. et al. Heavy Metal Uranium Affects the Brain Cholinergic System in Rat Following Sub-Chronic and Chronic Exposure // Toxicology. — 2009. — 261. — P. 59—67.
5. Корнилович Б.Ю. Структура и поверхностные свойства механохимически активированных силикатов и карбонатов. — К.: Наук. думка, 1994. — 128 с.
6. Sprynskyy M., Kovalchuk I., Buszewski B. The Separation of Uranium Ions by Natural and Modified Diatomite from Aqueous Solution // J. Hazard. Mater. — 2010. — 181. — P. 700—707.
7. Химия актиноидов / Под ред. Дж. Каца, Г. Сиборга, Л. Морсса: в 3-х т. — М.: Мир, 1991. — Т. 1. — 522 с.
8. Фізична хімія дисперсних мінералів / За ред. акад. НАН України Ф.Д. Овчаренко. — К., 1997. — 128 с.
9. Chun Han Ko, Chihhao Fan, Po Neng Chiang et al. p-Nitrophenol, Phenol and Aniline Sorption by Organo-Clays // J. Hazard. Mater. — 2007. — 149. — P. 275—282.
10. Fuller M., Smith J.A., Burns S.E. Sorption of Nonionic Organic Solutes from Water to Tetraalkylammonium Bentonites: Mechanistic Considerations and Application of the Polanyi-Manes Potential Theory // J. Colloid and Interface Sci. — 2007. — 313. — P. 405—413.
11. Gladysz-Plaska A., Majdan A., Sternik M. et al. Sorptive and Thermal Properties of Red Clay in Relation to Cr(VI) / J. Therm. Anal. Calorim. — 2010. — 101. — P. 775—778.
12. Behnsen J., Riebe B. Anion Selectivity of Organobentonites // Appl. Geochem. — 2008. — 23. — P. 2746—2752.
13. Brindley G.W., Brown G. Crystal Structures of Clay Minerals and Their X-Ray Identification. — London: Mineral. Soc., 1980. — 496 p.
14. Jankovic L., Madejova J., Komadel P. Characterization of Systematically Selected Organo-Montmorillonites for Polymer Nanocomposites // Appl. Clay Sci. — 2011. — 51. — Р. 438—444.
15. Madejova J., Jankovic L., Pentrak M., Komadel P. Benefits of Near-Infrared Spectroscopy for Characterization of Selected Organo-Montmorillonites // Vibr. Spectrosc. — 2011. — 57. — P. 8—14.

Текст статтіРозмір
2011-6-23.pdf290.11 КБ

Тематичні розділи журналу

,