Коефіцієнти орієнтації сонячних колекторів відносно південного напрямку залежно від їх кутів нахилу й азимуту для умов України

На основі статистичних даних щодо клімату України з вітчизняних і зарубіжних джерел знайдено коефіцієнти орієнтації сонячних колекторів відносно південного напрямку. Їх використано в запропонованій у статті залежності, яка враховує потік сонячної радіації при ясному небі, хмарність, виражену через енергетичні коефіцієнти та коефіцієнт корисної дії плоских сонячних колекторів або пасивних систем сонячного опалення. Встановлено, що влітку найбільше енергії можна отримати при південній орієнтації та кутах нахилу близько 30° та при східній (західній) і південно-східній (південно-західній) орієнтації з кутами нахилу до горизонту 90 та 60°. Для цих кутів нахилу влітку коефіцієнти орієнтації доходять до 1,25. У зимові місяці кут нахилу сонячних колекторів не відіграє великої ролі через значну хмарність і більший вплив має азимут.

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
662.997
С. 34—39. Іл. 9. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.
Література: 

1. Пуховий І.І. Дослідження та інженерні розрахунки комбінованої пасивної системи сонячного опалення з використанням теплоти кристалізації для підігріву повітря в буферної зоні // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. Сер. Теплоенергетика: ювіл. збірник наук. пр. — 1997. — С. 51—55.
2. Разработка и тепловые расчеты систем солнечного отопления: Метод. указ. по курсу “Использование нетрадиционных видов энергии в системах теплоснабжения” // Сост. И.И. Пуховой. — К., КПИ. — РОВО “Укрвузполіграф”, 1992 .— 24 с.
3. Пуховий І.І., Новаківський Є.В. Енергія, отримана від сонячного випромінювання в різних кліматично-географічних зонах України з урахуванням хмарності та її залежність від орієнтації сонячних колекторів // Відновлювальна енергетика. — 2006. — № 4. — С. 28—36.
4. Новаковский Е.В., Денисова А.Е., Мазур Е.Г. Эффективность гелиоколекторных приставок типа “дельтасистема” с промежуточным экраном для комбинированных систем теплоснабжения // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2003. — № 1. — С. 16—18.
5. Новаковский Е.В. Анализ результатов экспериментальных исследований традиционных солнечных коллекторов и дельта-систем // Холодильна техніка і технологія. — 2004. — № 1 (87). — С. 45—48.
6. Справочник по климату СССР. — Вып. 10, ч. 1. — Солнечная радиация, радиационный баланс и солнечное сияние. — Л.: Гидрометиздат, 1966. — 124 с.
7. Климат Украины / Под ред. Г.Ф. Приходько. — Л.: Гидрометиздат, 1967. — 414 с.
8. Пуховий І.І., Рєзцов В.Ф., Кудря Т.С. Вертикальне розміщення сонячних колекторів для гарячого водопостачання та опалення // Нетрадиционная енергетика ХХІ века. Матер. V междунар. конф., Крым. — 2004. — С. 60—62.
9. Chateauminois V., Mandineau D., Roux D. Calcul d’istallations solaires a eau. — Paris: РYC Edition, 1979. — 206 p.
10. www.retscreen.com

Текст статтіРозмір
2012-1-5.pdf390.14 КБ