Обґрунтування методики визначення вмісту холоцелюлози в недеревній рослинній сировин

Запропоновано методику визначення вмісту холоцелюлози в недеревній рослинній сировині, яка враховує особливості їх анатомічної будови і хімічного складу. Показано, що сталий рівень концентрації пероцтової кислоти і пероксиду водню встановлюється після семи діб насичення розчину. Встановлено залежність вмісту холоцелюлози від тривалості обробки різних представників однорічних рослин. Рекомендовано проводити обробку недеревної рослинної сировини розчином пероцтової кислоти впродовж 30 хв. Порівняно вміст холоцелюлози у недеревній рослинній сировині, який визначено за запропонованою методикою, з літературними даними для різної рослинної сировини. Застосування запропонованої методики дає можливість уніфікувати визначення вмісту холоцелюлози і більш точно визначати її вміст у різних представниках недеревної рослинної сировини.

Рік видання: 
2012
Номер: 
1
УДК: 
676.18
С. 132—136. Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 8 назв.
Література: 

1. Гемицеллюлозы / М.С. Дудкин, В.С. Громов, Н.А. Ведерников и др. — Рига: Зинатие, 1991. — 488 с.
2. Барбаш В.А. Обґрунтування методології оцінювання ефективності процесів делігніфікації рослинної сировини // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 5. — С. 146—151.
3. Базарнова Н.Г. Химия древесины и ее основных компонентов: Метод. пособие. — Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2002. — 50 с.
4. Фенгел Д., Вегенер Г. Древесина. Химия, ультраструктура, реакции / Пер. с англ. — М.: Лесная промышленность, 1988. — 512 с.
5. Технология целлюлозно-бумажного производства. В 3 т. Т. 1. Сырье и производство полуфабрикатов. Ч. 2. Производство полуфабрикатов. — СПб.: Политехника, 2003. — 634 с.
6. Азаров В.И., Буров А.В., Оболенская А.В. Химия древесины и синтеитических полимеров. — СПб.: СПбЛТА, 1999. — 628 с.
7. Пазухина Г.А., Аввакумова А.В. Реагенты для отбелки целлюлозы. — СПб.: Комплит-с, 2002. — 110 с.
8. Potucek F., Milichovsky M. Rapeseed straw as a possible source of non-wood fibre materials // Cellulose Chem. Technol. — 2011. — 45, N 1-2. — Р. 23—28.

Текст статтіРозмір
2012-1-20.pdf200.46 КБ

Тематичні розділи журналу

,