Оптимальні характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання

Досліджено характеристики ґрунтових теплообмінників для теплонасосних систем теплопостачання. Отримано оптимальне співвідношення між характеристиками ґрунтового теплообмінника (довжина труби одного контуру, діаметр труби, швидкість руху соляного розчину в контурі для теплонасосних систем) при заданих умовах його застосування (інтенсивність відбору теплоти від ґрунту, теплофізичні характеристики теплоносія, температурні умови роботи теплонасосної системи). Наведені оптимальні характеристики ґрунтового колектора дають можливість забезпечити оптимальний ступінь охолодження соляного розчину у випарнику теплового насоса і тим самим сприяють отриманню мінімальних питомих затрат електроенергії на теплонасосну систему в цілому. Визначені оптимальні характеристики ґрунтового теплообмінника залежать в основному від типу ґрунту, слабко залежать від теплофізичних характеристик теплоносія і практично не залежать від температурних умов роботи теплонасосної системи. Наведені співвідношення можуть бути використані на стадії проектування ґрунтового колектора при визначенні оптимальної довжини труби контуру.

Рік видання: 
2012
Номер: 
2
УДК: 
621.577 + 697.1
С. 24—29. Іл. 3. Табл. 1. Бібліогр.: 11 назв.
Література: 

1. L. Rybach, “Status and Prospects of Geothermal Heat Pumps (GHP) in Europe and Worldwide; Sustainability Aspects of GHPs”, Int Course of Geothermal Heat Pumps, pp. 1—15, 2002.
2. J. Lund, B. Sanner, L. Rybach et al., “Geothermal (Ground-Source) Heat Pumps. A World Overview”, Renewable Energy World, vol. 6, pp. 1—10, 2004.
3. Гершкович В.Ф. Особенности проектирования систем теплоснабжения зданий с тепловыми насосами. — К.: Укр. Акад. Архитек., ЧП “Энергоминимум”, 2009. — 60 с.
4. Руководство по проектированию и монтажу тепловых насосов Dimplex [Електронный ресурс]. — Режим доступа: http://geowatt.kz/downloads/HP_planning_and_instal lation_Rus.pdf Logatherm WPS 6—11 K и WPS 6—17.
5. Документация для планирования и проектирования тепловых насосов. Buderus [Електронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.adeptamasa.com/doc_proect/Logatherm%20WPS_draft.pdf
6. Безродний М.К., Притула Н.О. Оптимальна робота теплового насоса в низькотемпературних системах опалення з використанням теплоти ґрунту // Наукові вісті НТУУ “КПІ” — 2012. — № 1. — С. 7—12.
7. Оборудование WILO [Електронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.wilo.ua/cps/rde/xchg/ua-ua/layout.xsl/index.htm
8. Некрасова О.А., Синяк Ю.В. Исследование теплонасосных систем отопления (модельный подход) // Теплоэнергетика. — 1986. — № 11. — С. 30—34.
9. Шубин Е.П. Основные вопросы проектирования систем теплоснабжения городов. — М.: Энергия, 1979. — 360 с.
10. Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами. — Чинний від 01.09.2010. — К.: Мінрегіонбуд України, 2010. — 52 с.
11. Теплофизические свойства водного раствора этиленгликоля [Електронный ресурс]. — Режим доступа:http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/Antifreeze/MEGwaterPropertis/

Текст статтіРозмір
2012-2-3.pdf268.34 КБ