Оптимізація цифрових систем керування із ПІ-Д- та І-ПД-регуляторами

Розглядається алгоритм оптимізації цифрової системи керування із ПІ-Д- та І-ПД-регуляторами за інтегральними показниками якості. При розробленні алгоритму використано числові методи, методи оптимізації динамічних систем і теорії цифрового керування. Запропонований алгоритм дає можливість проводити параметричний синтез цифрових модифікацій пропорційно-інтегрально-диференційного (ПІД) регулятора за інтегральними показниками якості без етапу апроксимації динамічних властивостей об’єкта керування, що дає змогу зменшити похибку моделювання системи керування за рахунок виключення етапу апроксимації. Чисельно досліджено взаємозв’язок інтегральних критеріїв якості з характером перехідних процесів у системі керування. Показано за лежність якості перехідних процесів від каналу впливу та модифікації ПІД-закону керування. Проведено аналіз впливу неідеальності ПІД-регулятора на якість перехідних процесів у системі керування. Розглянуто приклади реалізації запропонованого алгоритму при моделюванні перехідних процесів у системі керування. Алгоритм може використовуватися розробниками систем автоматичного керування для оптимізації цифрових систем керування.

Рік видання: 
2012
Номер: 
2
УДК: 
681.5.015.8:519
С. 50—58. Іл. 10. Бібліогр.: 14 назв.
Література: 

1. J. Quevedo and T. Escobet, “Digital Control 2000: Past, Present and Future of PID Control”, in Proc. of the IFAC Workshop, Terrassa, Spain, 5—7 Apr. 2000, 618 p.
2. K.H. Ang and G. Chong, “PID control system analysis, design, and technology”, IEEE Trans. Control Syst. Technol, vol. 13, no. 4, pp. 559—576, 2005.
3. K.J. Äström, T. Hägglund, Advanced PID control, ISA, 2006, 460 p.
4. A. O’Dwyer, Handbook of PI and PID Controller Tuning Rules, Dublin Inst. Technol., 2006, 545 p.
5. G.K. McMillan, Tuning and control loop performance — a practitioner’s guide, ISA, 1994, 453 p.
6. M.A. Johnson and M.H. Moradi, PID Control. New Identification and Design Methods, London, UK: Springer- Verlag London Limited, 2005, 543 p.
7. Патрахин В.А. Средства программирования РС-совместимых контроллеров // Информатизация и сист. управ. в промышленности. — 2004. — № 3. — C. 3—8.
8. Слободюк М.В., Голінко І.М. Огляд сучасних засобів програмування PC-BASED контролерів // Сучасні проблеми наук. забезпечення енергетики: Матер. IХ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18—22 квітня 2011 р. — К., 2011. — С. 304.
9. Рей У. Методы управления технологическими процессами /Пер. с англ. — М.: Мир, 1983. — 368 с.
10. Жученко А.І., Ладієва Л.Р., Дубік Р.М. Динамічна оптимізація з використанням MATLAB та SIMULINK: Моногр. — К.: СПД Моляр, 2010. — 210 с.
11. Голінко І.М., Кубрак А.І., Трегуб В.Г. Синтез цифрової системи керування за інтегральними показниками якості // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2011. — № 6. — С. 54—59.
12. Голінко І.М., Ковриго Ю.М. Аналіз гібридної системи керування за імпульсною характеристикою об’єкта // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. — 2010. — № 2. — С. 30—33.
13. Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления / Пер. с англ. — М.: Машиностроение, 1986. — 448 с.
14. Ладієва Л.Р. Оптимізація технологічних процесів: Навч. посібн. / МОНУ, НТУУ “КПІ”. — К.: ІВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2004. — 192 с.

Текст статтіРозмір
2012-2-6.pdf290.45 КБ